Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (42) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.88

Marcin Polowczyk, Rafał Baum

Zmiany w organizacji i logistyce dostaw surowca w cukrowniach (założenia metodyczne do badań nad efektywnością)

CHANGES IN THE ORGANIZATION AND LOGISTICS OF SUPPLIES IN SUGAR FACTORIES (METHODOLOGICAL ASSUMPTIONS FOR THE STUDY OF EFFECTIVENESS)

Abstract:

The article attempts to determine the methodological assumptions for further research on the effectiveness of changes in the organization and logistics of supplies in sugar factories. For this purpose, data were collected on historical ways of organizing transport of sugar beets to various sugar factories. Preliminary analysis of the data shows that the direction of development of the organization and logistics of beet deliveries is towards a process fully organized and supervised by individual sugar producers. This approach allows for better use of existing resources and the development of new directions of the organization processes. All actions taken by the sugar sector are aimed at introducing optimization, acceleration of movement and use of the latest communication techniques in order to reduce effort and time in the organization of the process.

Streszczenie w języku polskim:

Celem artykułu jest próba określenia założeń metodycznych do dalszych badań nad efektywnością zmian w organizacji i logistyce dostaw surowca w cukrowniach. W tym celu zgromadzono dane historyczne dotyczące sposobów organizacji transportu buraków cukrowych w różnych zakładach. Wstępne analizy zgromadzonego materiału wskazują, że kierunkiem rozwoju organizacji i logistyki dostaw buraków staje się proces w całości zorganizowany i nadzorowany przez poszczególnych producentów cukru. Takie podejście umożliwia lepsze wykorzystanie istniejących zasobów i rozwój nowych kierunków organizacji procesów. Wszystkie działania podejmowane przez sektor cukrowniczy mają na celu wprowadzenie optymalizacji oraz przyspieszenie przepływu i wykorzystania najnowszych technik komunikacyjnych, tak by ograniczyć nakłady pracy i czasu na organizację procesu.

Słowa kluczowe: logistics, organization of deliveries, transport of sugar beet

Słowa kluczowe w języku polskim: logistyka, organizacja dostaw, transport buraków cukrowych

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom42/zeszyt4/art_88.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.88
Zapis do cytowania:

MLA Polowczyk, Marcin, and Rafał Baum. "CHANGES IN THE ORGANIZATION AND LOGISTICS OF SUPPLIES IN SUGAR FACTORIES (METHODOLOGICAL ASSUMPTIONS FOR THE STUDY OF EFFECTIVENESS)." J. Agribus. Rural Dev. 42.4 (2016): 619-627.
APA Marcin Polowczyk, Rafał Baum (2016). CHANGES IN THE ORGANIZATION AND LOGISTICS OF SUPPLIES IN SUGAR FACTORIES (METHODOLOGICAL ASSUMPTIONS FOR THE STUDY OF EFFECTIVENESS). J. Agribus. Rural Dev. 42 (4), 619-627
ISO 690 POLOWCZYK, Marcin, BAUM, Rafał. CHANGES IN THE ORGANIZATION AND LOGISTICS OF SUPPLIES IN SUGAR FACTORIES (METHODOLOGICAL ASSUMPTIONS FOR THE STUDY OF EFFECTIVENESS). J. Agribus. Rural Dev., 2016, 42.4: 619-627.
Adres do korespondencji:
dr hab. Rafał Baum, Katedra Zarządzania i Prawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
baum@up.poznan.pl

Literatura

 • Abt, S. (1998). Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 • Grontkowska, A., Klepacki, B. (2006). Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie. Warszawa: Format-AB.
 • Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego (2016). Pobrano 20 sierpnia 2016 z: http://kzpbc.com.pl/wyniki-produkcyjne-w-polsce,50,pl.html
 • Krawczyk, S. (2001). Zarządzanie procesami logistycznymi. Warszawa: PWE.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (2013). Pobrano 25 sierpnia 2016 z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=pl
 • Rozporządzenie Rady (UE) Nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (2013). Pobrano 25 sierpnia 2016 z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1370&from=pl
 • Sesvanderhave N.V. (2016). Pobrano 12 sierpnia 2016 z: http://www.sesvanderhave.com/PL/content/mapa-cukrowni-w-polsce
 • Skrzypek, E. (2002). Jakość i efektywność., Lublin: Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej.
 • Stabryła, A. (2006). Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: PWN.
 • Stowarzyszenie Techników Cukrowników (2016). Pobrano 25 sierpnia 2016 z: http://stc.pl/cukrownictwo2.php?d=3
 • Urban R., Szajner P., Staszczak A. (2005). Analiza wpływu reformy rynku cukru w UE na polskich producentów żywności. Ekspertyza wykonana na zlecenie Stowarzyszenia „Polska Federacja Producentów Żywności”. IERiGŻ Warszawa.