Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (42) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.86

Władysława Łuczka

Zmiany na rynku żywności ekologicznej

THE CHANGES ON THE ORGANIC FOOD MARKET

Abstract:

The paper presents the state of and changes to the organic food market in Poland between 2004 and 2014. The study covered production, processing, distribution chains, price levels and consu mption of organic food. The analyses were carried out based on data obtained from reports on organic farming elaborated by the AFQI, and the author’s own survey on organic and conventional food prices. It was found that the dynamically growing number of organic farms is not refl ected in high growth dynamics in the organic food supply. Processing is also a weak element of the organic food market, showing low growth dynamics. Organic food processing is characterised by a spatial mismatch: in particular regions with considerable concentrations of organic farms, there are fewer processing plants than in regions with fewer farms. This spatial mismatch between production and processing of organic food means that some producers of organic raw materials are forced to sell their products as conventional food, which results in obtaining lower prices and lower profi tability of production. The main change in organic food distribution chains is an increase in the share of specialist shops and growing availability of this kind of product in conventional stores. The study showed that average prices of organic food in Poland are high. Therefore, consumers regularly purchasing organic food make up a small share of the market.

Streszczenie w języku polskim:

W artykule przedstawiono stan oraz zmiany na rynku żywności ekologicznej w Polsce w latach 2004–2014. Badaniem objęto produkcję, przetwórstwo, kanały dystrybucji, poziom cen oraz konsumpcję żywności ekologicznej. Analizy przeprowadzono na podstawie danych pozyskanych z raportów rolnictwa ekologicznego opracowanych przez GIJHARS oraz autorskich notowań cen żywności ekologicznej i konwencjonalnej. Stwierdzono, że dynamicznie rosnąca liczba gospodarstw ekologicznych nie przekłada się na wysoką dynamikę wzrostu podaży żywności ekologicznej. Słabym elementem rynku żywno- ści ekologicznej jest również przetwórstwo, które wykazuje spowolnioną dynamikę wzrostu. Przetwórstwo ekologiczne cechuje się niedopasowaniem przestrzennym polegającym na tym, że w niektórych regionach o znacznej koncentracji gospodarstw ekologicznych jest mniej certyfi kowanych przetwórni niż w regionach, gdzie ich liczba jest mniejsza. Niedostosowanie przestrzenne produkcji i przetwórstwa produktów ekologicznych sprawia, że część producentów surowców ekologicznych zmuszona jest sprzedawać je jako produkty konwencjonalne, co skutkuje uzyskiwaniem niższych cen i obniża opłacalność produkcji. Główną zmianą w kanałach dystrybucji żywności ekologicznej jest wzrost udziału sklepów specjalistycznych oraz rosnąca oferta tych produktów w sklepach konwencjonalnych. Badania wykazały, że średnie ceny żywności ekologicznej są w Polsce wysokie. Dlatego niewielki odsetek stanowią konsumenci nabywający żywność ekologiczną regularnie.

Słowa kluczowe: change, production, distribution, process, consumption, organic food

Słowa kluczowe w języku polskim: zmiana, produkcja, dystrybucja, ceny, konsumpcja, żywność ekologiczna

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom42/zeszyt4/art_86.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.86
Zapis do cytowania:

MLA Łuczka, Władysława. "THE CHANGES ON THE ORGANIC FOOD MARKET." J. Agribus. Rural Dev. 42.4 (2016): 597-605.
APA Władysława Łuczka (2016). THE CHANGES ON THE ORGANIC FOOD MARKET. J. Agribus. Rural Dev. 42 (4), 597-605
ISO 690 ŁUCZKA, Władysława. THE CHANGES ON THE ORGANIC FOOD MARKET. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 42.4: 597-605.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Władysława Łuczka, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
luczka@up.poznan.pl

Literatura

 • Bryła, P. (2015). Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Perspektywa sprzedawcy i konsumenta. Łódź: Wyd.Uniwersytetu Łódzkiego, 177-178.
 • Gutkowska, K. (2003). Wizerunek żywności ekologicznej w opinii konsumentów. Rocz. Nauk. SERiA. t. V, z. 3, 33.
 • Jasiulewicz, A. (2012). Motywy i bariery zakupu żywności ekologicznej. Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 5.
 • Krystallis, A., Chryssonoidis G. (2005). Consumers Willingenss to Pay for Organic Food: Factors thant Affect it and Variantion Per Organic Product Type. British Food Journal. 107(4/5), 320-343.
 • Kwasek, M. (red.). (2013). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Warszawa: IERiGŻ PIB, 21.
 • Lockie, S., Lyons, K., Lawrence G., Halpin D. (2006). Going Organic:Mobilizing Networks for Environmentally Responsible food Production, UK:CABI Publishing.
 • Łuczka-Bakula, W. (2007). Rynek żywności ekologicznej. Warszawa: PWE, 184-196.
 • Matysik-Pejas, R., Żmuda, J. (2011). Wybrane uwarunkowania percepcji żywności ekologicznej przez konsumentów. Rocz. Nauk. SERiA, t.XIII, z. 4, 125-126.
 • Nowogrodzka, T., Podstawka, M., Szarek, S. (2013). Towarowość a sytuacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w Polsce. Wieś i Rolnictwo. 2 (159), 160.
 • Oberholtzer, L., Dimitri, C., Greene C. (2007). Prince Premiums Hold On As U.S. Organic Produce Market Expands. In: A., Wellson (ed.) Organic Agriculture in the U.S. New York: Nova Science Publishers.
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce za lata 2004-2014. Warszawa: GIJHARS.
 • Raport: Rynek żywności ekologicznej oraz żywności premium w Polsce. http://emcg.pl/pdf/RAPORT:%20RYNEK%20%C5%BBYWNO%C5%9ACI%20EKOLOGICZNEJ%20ORAZ%20%C5%BBYWNO%C5%9ACI%20PREMIUM%20W%20POLSCE.pdfRembiałkowska, E. (2007). Jakość ziemiopłodów i produktów zwierzęcych w rolnictwie ekologicznym. Studia i Raporty IUNG – PIB, z. 6, 66-73.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady(WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.
 • Dz.Urz. WEL 250 z 18. 09. 2008.
 • Smith, A. (2010). Consumer reactions to organic food price premiums in the United States. Pobrane 2 lipca 2016 z http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=24 55&co nte xt= td, 2.
 • Średnicka-Tober D. i inn.( 2016). Composition differences between organic and conventional meat: a systematic literature review and meta-analysis. British Journal of Nutrition. 115, 994-1011
 • The World of Organic Agriculture – Statistics and Emerging Trends 2016. Frick: Reasearch Institute of Organic Agriculture (FiBL) and Bonn: Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM).
 • Zabrocki, R., Liedtke, I. (2010). Postawy i zachowania młodych konsumentów polskich i niemieckich na rynku żywności ekologicznej. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego. 609, 208.
 • Zmarlicki, Z., Brzozowski, P. (2013). Porównanie cen hurtowych owoców z produkcji konwencjonalnej i ekologicznej. Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 2, 387.
 • Zrałek, J. (2010). Czynniki motywujące konsumentów do zakupu ekologicznej żywności – wyniki badań ankietowych. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego. 609, 397.
 • Żakowska-Biemans, S. (2006). Rynek żywności ekologicznej w Polsce – szanse i możliwości rozwoju. Radom: Centrum Dradztwa Rolniczego w Brwinowie, Radom, 15.
 • Żakowska-Biemans, S. (2011). Polish consumer food choices and beliefs about organic food. British Food Journal, 113.1,122-137.