Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (42) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.77

Agnieszka Baer-Nawrocka

Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej

THE ROLE OF AGRICULTURE IN THE NATIONAL ECONOMY OF EU COUNTRIES*

Abstract:

The aim of this paper is to identify directions and dynamics of changes in the role of agriculture in the national economy of EU countries. The time frame of the analysis based on Eurostat data covers the years of 2000–2015. The study fits within the framework of comparative economics. As it results from the presented analyses, changes are found in the proportions between agriculture and the other sectors of the economy. An increase in the level of economic development is accompanied by a decrease in the share of the agricultural sector in the generation of GDP and the labour market. At the same time, primarily as a result in the reduction of the number of persons employed, an increase was recorded in workforce productivity in agriculture. This is evident especially in many of the countries accessing the European Union in 2004 and in the later period. Despite positive changes, agriculture in those countries is still playing a significant role in the links with economy, manifested particularly in its share in the employment rate and owned productive fixed assets.

Streszczenie w języku polskim:

Celem artykułu jest rozpoznanie kierunków i dynamiki zmian roli rolnictwa w gospodarce narodowej w krajach Unii Europejskiej. Zakres czasowy analizy opartej na danych Eurostatu obejmuje lata 2000–2015. Jak wynika z przeprowadzonych badań, następują zmiany w proporcjach między rolnictwem a pozostałymi sektorami gospodarki. Wzrostowi poziomu rozwoju gospodarczego towarzyszył spadek udziału sektora rolnego w tworzeniu PKB i zatrudnieniu ogółem. Jednocześnie, głównie na skutek redukcji liczby pracujących, następował wzrost wydajności pracy w rolnictwie. Jest to widoczne zwłaszcza w wielu państwach, które w 2004 roku i później wstąpiły do UE. Mimo pozytywnych zmian rolnictwo w tych krajach odgrywa wciąż istotną rolę w gospodarce, widoczną zwłaszcza w udziale w zatrudnieniu i posiadaniu produkcyjnego majątku trwałego.

Słowa kluczowe: agriculture, national economy, added value, employment, capital, European Union

Słowa kluczowe w języku polskim: rolnictwo, gospodarka narodowa, wartość dodana, zatrudnienie, kapitał, Unia Europejska

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom42/zeszyt4/art_77.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.77
Zapis do cytowania:

MLA Baer-Nawrocka, Agnieszka. "THE ROLE OF AGRICULTURE IN THE NATIONAL ECONOMY OF EU COUNTRIES*." J. Agribus. Rural Dev. 42.4 (2016): 501-510.
APA Agnieszka Baer-Nawrocka (2016). THE ROLE OF AGRICULTURE IN THE NATIONAL ECONOMY OF EU COUNTRIES*. J. Agribus. Rural Dev. 42 (4), 501-510
ISO 690 BAER-NAWROCKA, Agnieszka. THE ROLE OF AGRICULTURE IN THE NATIONAL ECONOMY OF EU COUNTRIES*. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 42.4: 501-510.
Adres do korespondencji:
dr Agnieszka Baer-Nawrocka, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
Email do korespondencji:
baer-nawrocka@up.poznan.pl

Literatura

 • Alaudin, M., Heady, D., Rao, D.S.P. (2005). Explaining agricultural productivity levels and growth: an international perspective. Working Papers nº 2/2005, Centre for Efficiency and Productivity Analysis, 1-52.
 • Baer-Nawrocka, A., Poczta, W. (2016). Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej. W: J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi. Warszawa: Wyd. nauk. Scholar, s.81-106.
 • Brooks, K., Nash, J. (2002). The rural sector in transition economies. In:B. Gardner, G.C. Rausser (eds.), Handbook of agricultural economics, 2A, Amsterdam: North-Holland, s.1547-1592.
 • Csaki, C. (2000). Agricultural reforms in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union. Status and perspectives, Agricultural economics, 22, 1, 37-54.
 • Czubak, W., Kiryluk-Dryjska, E., Poczta, W., Sadowski, A. (2012). Wspólna Polityka Rolna a rozwój rolnictwa w Polsce. Poznań: Wyd. UP Poznań.
 • Czyżewski, A. (2007). Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego. W: A. Czyżewski (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej, ujęcie makro- i mikroekonomiczne. Poznań: Wyd. AE.
 • Eurostat-RER http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=med_ag50, data dostępu
 • Hillbom, E., Svensson, P. (eds.) (2013). Agricultural Transformation in a Global History Perspective. London: Routledge.
 • Lains, P., Pinilla, V. (2009). Agriculture and Economic Development in Europe since 1870. London: Routledge.
 • Lerman, Z., Csaki, C., Feder, G (2002). Land policies and evolving farm structures in transition countries. Policy Research Working Paper 2794, The World Bank Development, 1-178.
 • Martin-Retortillo, M., Panilla, V (2012). Why did agricultural labour productivity no converge in Europe from 1950 to 2005? European Historical Economics Society Working Paper, No.25, 1-42.
 • Mrówczyńska-Kamińska, A. (2013). Znaczenie agrobiznesu w gospodarce narodowej w krajach Unii Europejskiej. Gospodarka narodowa 3 (259), 2013, 79-100.
 • Rozelle, S., Swinnen, J.F.M. (2004). Success and failure of reform: insights from the transition of agriculture, Journal of Economic Literature, 42, 2, 404-456.
 • Sachs, J. (2009). Nasze wspólne bogactwo. Ekonomia dla przeludnionej planety. Warszawa: PWN.
 • Timmer, C.P. (2009). A World without agriculture: the structural transformation in historical perspective. Washington: AEI Press.
 • Tomczak, F. (2004). Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warszawa: Wyd. SGH.
 • Trzeciak-Duval, A. (1999). A decade of transition in Central and Eastern European agriculture. European Review of Agricultural Economics Vol 26 (3), 283-304.
 • Woś, A. (2001). Rolnictwo polskie wobec procesów globalnych w gospodarce. Warszawa: IERiGŻ.
 • Wysocki, F., Lira, J. (2005): Statystyka opisowa. Poznań: Wyd. AR Poznań