Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (41) 2016

Lipiec - Wrzesień 2016
Cover (Inner front) Zeszyt (3) 2016 - Okładka
Contents Zeszyt (3) 2016 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.49
David Blay Afful, Kingsley Kwabena Ayisi
EXTENSION SUPPORT FOR GRAIN CROP PRODUCERS UNDER CLIMATE VARIABILITY SCENARIO: IMPLICATIONS FOR EXTENSION MANAGEMENT IN LIMPOPO PROVINCE, SOUTH AFRICA
Rozszerzone wsparcie dla rolników prowadzących uprawę zbóż przeciwdziałające efektom zmian klimatycznych: przesłanki do stosowania rozszerzonego zarządzania w prowincji Limpopo w Afryce Południowej
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.50
Abebe Ejigu Alemu
DETERMINANTS OF SMALLHOLDERS’ PREFERENCE TO HYBRIDS – PROSPECT FOR UPGRADING TO HIGH-VALUE FOOD CHAINS
Uwarunkowania wyboru systemów hybrydowych przez właścicieli małych gospodarstw rolnych – perspektywa unowocześnienia łańcuchów żywności o wysokiej wartości
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.51
Raphael Babatunde, Mercy Salami, Adebiyi Adeboje
POVERTY AMONG CASSAVA FARMERS IN OYO STATE, NIGERIA – CHARACTERISTICS AND DRIVERS
Ubóstwo rolników uprawiających maniok w Oyo State, Nigeria – charakterystyka i przyczyny
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.52
Joanna Baran
CHANGES IN PRODUCTIVITY OF SELECTED BRANCHES OF THE POLISH FOOD SECTOR IN THE YEARS 2004–2013
Zmiany produktywności wybranych branż Polskiego przemysłu spożywczego w latach 2004-2013
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.53
Piotr Bórawski
INTEGRATION AND LOGISTIC ACTIVITIES BASED ON DAIRY FARMS IN THE MAZOWSZE AND PODLASIE REGIONS
Działania integracyjne i logistyczne na przykładzie gospodarstw mlecznych regionu Mazowsze i Podlasie
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.54
Izabela Cichocka, Jan Krupa, Anastasiya Shypot
ORGANIC FOOD IN THE COMMERCIAL OFFER AND CONSUMER PREFERENCES WHILE PURCHASING IT
Żywność ekologiczna w ofercie handlowej i preferencje konsumenckie w jej zakupie
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.55
Wawrzyniec Czubak, Bartłomiej Bajan
THE IMPACT OF RDP 2007–2013 ON INTEGRATION OF POLISH AGRICULTURAL PRODUCERS BASED ON THE ACTION “AGRICULTURAL PRODUCER GROUPS”
Wpływ PROW 2007-2013 na procesy integracyjne polskich producentów rolnych na przykładzie działania „Grupy producentów rolnych”
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.56
Edyta Gąsiorowska-Mącznik
FUNCTIONAL DIVERSITY OF KIELCE SUBURBAN MUNICIPALITIES VERSUS THE STANDARD OF LIVING OF THEIR INHABITANTS
Zróżnicowanie funkcji gmin podmiejskich Kielc a poziom życia ich mieszkańców
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.57
Elżbieta Goryńska-Goldmann, Grażyna Adamczyk, Michał Gazdecki
AWARENESS OF SUSTAINABLE CONSUMPTION AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SELECTION OF FOOD PRODUCTS
Świadomość zrównoważonej konsumpcji i jej implikacje dla wyborów produktów żywnościowych
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.58
Cezary Klimkowski
FARM INCOME STABILIZATION EFFECTIVENESS AND INCOME STABILIZATION TOOL
Zakres ubezpieczenia a skuteczność stabilizacji dochodów
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.59
Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska, Romana Głowicka-Wołoszyn
FINANCIAL SECURITY OF POLISH HOUSEHOLDS
Bezpieczeństwo finansowe Polskich gospodarstw domowych
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.60
Janusz Majewski
THE IMPORTANCE OF INSECT POLLINATORS FOR POLISH FOOD SECURITY
Znaczenie owadów zapylających dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.61
Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Aldona Standar
THE ROLE OF BUSINESS INSURANCE IN NATIONAL ECONOMY IN POLAND
Rola ubezpieczeń gospodarczych w gospodarce narodowej w Polsce
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.62
Anna Nowak
REGIONAL DIFFERENCES IN THE COMPETITIVENESS OF FARMS IN POLAND
Regionalne zróżnicowanie konkurencyjności gospodarstw rolnych w Polsce
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.63
Dawid Olewnicki, Lilianna Jabłońska, Ewa Guzowska, Wioletta Wróblewska
SELECTED ASPECTS OF ETHNOCENTRIC BEHAVIOUR OF VEGETABLE CONSUMERS IN WARSAW
Wybrane przejawy zachowań etnocentrycznych wśród konsumentów warzyw w Warszawie
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.64
Stanisława Ostasiewicz, Józef Ledzianowski
SELECTED DETERMINANTS OF DEMOGRAPHIC SAFETY
Wybrane determinanty bezpieczeństwa demograficznego
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.65
Katarzyna Pawlewicz
RELATIONSHIPS BETWEEN SOCIAL CAPITAL AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT BASED ON RURAL COMMUNES IN THE WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODESHIP
Relacje pomiędzy kapitałem społecznym a rozwojem społeczno-gospodarczym na przykładzie gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.66
Jacek Puchała
RENEWABLE ENERGY SOURCES (RES) FOR THE LOCAL DEVELOPMENT AND THE STATE ENERGY SECURITY
Odnawialne Źródła Energii (OZE) w rozwoju lokalnym i bezpieczeństwie energetycznym kraju
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.67
Krzysztof Rutkiewicz
PUBLIC SUBSIDIES FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ENERGY SAVING IN RESPECT OF THE COMPETITION POLICY OF THE EUROPEAN UNION IN THE YEARS 2004–2012
Pomoc publiczna na ochronę środowiska i oszczędność energii w świetle polityki konkurencji Unii Europejskiej w latach 2004-2012
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.68
Ewelina Szuba-Barańska, Aldona Mrówczyńska-Kamińska
AN ATTEMPT TO ASSESS THE IMPACT OF AGRICULTURE ON THE ENVIRONMENT IN THE COUNTRIES OF CENTRAL-EASTERN EUROPE
Próba oceny wpływu rolnictwa na środowisko w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.69
Łukasz Wiśniewski, Roman Rudnicki
LABOUR INPUT IN POLISH AGRICULTURE AGAINST SIZE OF AGRICULTURAL HOLDINGS – SPATIAL ANALYSIS*
Nakłady pracy w rolnictwie polskim a wielkość gospodarstw rolnych – ujęcie przestrzenne
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.70
Katarzyna Zajda
ATTITUDES OF YOUNG RURAL RESIDENTS FROM ŁÓDZKIE VOIVODESHIP TOWARDS THEIR OWN INNOVATIVENESS
Postawy młodzieży wiejskiej z województwa łódzkiego względem własnej innowacyjności
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.71
Jadwiga Zaród
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE FARMS IN POLAND
Zrównoważony rozwój gospodarstwa rolnego w Polsce
Zeszyt 3 (41) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.72
Ewa Żary-Sikorska, Anna Wenda-Piesik
AN ANALYSIS OF CONSUMERS’ SEAFOOD PURCHASING PREFERENCES IN POLAND
Analiza preferencji nabywczych owoców morza w Polsce

Znaleziono 24 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).