Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (39) 2016

Styczeń - Marzec 2016
Cover (Inner front) Zeszyt (1) 2016 - Okładka
Contents Zeszyt (1) 2016 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.1
Grażyna Adamczyk-Łojewska, Adam Bujarkiewicz
ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF THE RURAL AREAS DEVELOPMENT – THE RESULTS OF RESEARCH AT THE LOCAL AND REGIONAL LEVEL
Przedsiębiorczość czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich – wyniki badań w ujęciu lokalnym i regionalnym
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.2
Anna Bieniasz
DETERMINANTS OF RETURN ON EQUITY OF COOPERATIVE BANKS IN POLAND
Determinanty rentowności kapitału własnego banków spółdzielczych w Polsce
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.3
Wioletta Bieńkowska-Gołasa
CONCENTRATION OF ENTREPRENEURSHIP IN RURAL DISTRICTS OF THE MAZOWIECKIE VOIVODESHIP
Koncentracja przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa mazowieckiego
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.4
Zbigniew Brodziński, Katarzyna Brodzińska
SOCIO-ECONOMIC ACTIVITY DETERMINANTS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES ON BORDER AREAS IN WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODESHIP
Uwarunkowania aktywności społeczno-gospodarczej podmiotów sektora MSP na terenach przygranicznych województwa warmińsko-mazurskiego
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.5
Michał Dudek
SUCCESSOR EFFECT IN FAMILY FARMS IN POLAND
Efekt następcy w procesie sukcesji indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce.
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.6
Jakub Gołaś
LEGAL GUARANTEES OF FARMERS’ TRADE UNIONS’ FUNCTIONING IN POLAND
Prawne gwarancje funkcjonowania związków zawodowych rolników indywidualnych w Polsce
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.7
Monika Jakubus, Joanna Jordanowska, Natalia Tatuśko
KNOWLEDGE OF INHABITANTS OF DARŁOWO AND WRZEŚNIA IN THE ASPECT OF CORRECT MUNICIPAL WASTES MANAGEMENT
Wiedza mieszkańców Darłowa i Wrześni z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.8
Włodzimierz Kaczocha, Jan Sikora
ECOLOGICAL ETHICS. VALUES AND NORMS IN LOCAL RURAL COMMUNITIES
Etyka ekologiczna. Wartości i normy w odniesieniu do społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.9
Barbara Kiełbasa
DRIVING AND LIMITING FACTORS IN THE FARM MANAGEMENT BY YOUNG FARMERS IN THE CONTEXT OF SURVEY RESEARCH
Czynniki sprzyjające zarządzaniu gospodarstwem rolnym przez młodych rolników i ograniczające te działania – w kontekście badań ankietowych
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.10
Zofia Kołoszko-Chomentowska
SPECIALIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL HOLDINGS
Specjalizacja a zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.11
Zofia Kołoszko-Chomentowska, Barbara Wojsznis
ORGANIZATION AND RESULTS OF AGRICULTURAL HOLDINGS REALIZING INVESTMENTS SUBSIDIZED WITH PUBLIC FUNDS
Organizacja i wyniki gospodarstw rolnych realizujących inwestycje z udziałem środków publicznych
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.12
Iwona Kowalska
OPPORTUNITIES AND THREATS FOR DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL IN THE FIELD OF EDUCATION IN RURAL AREAS IN POLAND UNDER THE MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK 2014–2020
Szanse i zagrożenia dla rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w wieloletnich ramach finansowych 2014–2020 w Polsce w dziedzinie edukacj
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.13
Małgorzata Krotowska, Danuta Mierzwa
TECHNICAL AND FINANCIAL ASSESSMENT OF ORGANIZATIONAL IMPROVEMENTS OF SELECTED BUSINESS ENTITIES OF FOOD CHAIN MANAGEMENT
Finansowo-techniczna ocena efektywności funkcjonowania wybranych podmiotów łańcucha gospodarki żywnościowej
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.14
Ewa Michota-Katulska, Magdalena Zegan, Mariola Grzebuła
THE DIETARY HABITS OF McDONALD’S RESTAURANT EMPLOYEES
Zachowania żywieniowe pracowników restauracji sieci McDonald’s
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.15
Bartosz Mickiewicz
ROLE AND MEANING OF CROSS-COMPLIANCE IN DIRECT PAYMENTS FOR FARMERS IN 2015–2020
Rola i znaczenie cross-compliance w dopłatach bezpośrednich dla rolników w latach 2015–2020
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.16
Dawid Olewnicki, Magda Marzec
THE USE OF EU SUPPORT BY ORCHARDS OWNERS IN FARMS IN THE GRÓJEC COUNTY, ON THE BASIS OF THE CONDUCTED SURVEY
Wykorzystanie wsparcia UE przez właścicieli gospodarstw sadowniczych z powiatu grójeckiego w świetle badań ankietowych
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.17
Isaac Busayo Oluwatayo, Tanya A. Machethe, Mmapatla P. Senyolo
PROFITABILITY AND EFFICIENCY ANALYSIS OF SMALLHOLDER BROILER PRODUCTION IN MOPANI DISTRICT OF LIMPOPO PROVINCE, SOUTH AFRICA
Analiza dochodowości i efektywności produkcji brojlerów w małych gospodarstwach w dystrykcie Mopani, prowincji Limpopo w Afryce Południowej
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.18
Łukasz Paluch, Jakub Piecuch
THE DEMOGRAPHIC POTENTIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE RURAL POPULATION OF THE MAŁOPOLSKIE VOIVODESHIP
Potencjał demograficzny i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej województwa małopolskiego
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.19
Jakub Piecuch, Łukasz Paluch
IMPORTANCE OF AGRICULTURE WITHIN THE STRUCTURE OF EMPLOYMENT AND PRODUCTION IN THE MEDITERRANEAN COUNTRIES
Ewolucja znaczenia rolnictwa w sektorowej strukturze zatrudnienia i produkcji w krajach regionu Morza Śródziemnego
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.20
Monika Radzymińska, Dominika Jakubowska, Katarzyna Staniewska
CONSUMER ATTITUDE AND BEHAVIOUR TOWARDS FOOD WASTE
Postawy i zachowania konsumentów względem zjawiska związanego z marnowaniem żywności
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.21
Michał Roman
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION AS FACTORS DETERMINING THE COMPETITIVENESS OF AGRITOURISM ENTERPRISES
Znaczenie przedsiębiorczości i innowacyjności w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej gospodarstw agroturystycznych
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.22
Katarzyna Sojka
THREATS TO FUNCTIONING OF THE INTERNAL AUDIT IN PUBLIC FINANCE UNITS IN RELATION TO CHANGES IN LEGAL LEGISLATION
Zagrożenia funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w aspekcie zmian regulacji prawnych
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.23
Izabela Wielewska
ECOLOGICAL INVESTMENTS AS AN ELEMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: CASE STUDY OF AGRIBUSINESS COMPANIES
Inwestycje ekologiczne jako element zarządzania środowiskiem: studium przedsiębiorstw agrobiznesu
Zeszyt 1 (39) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.24
Artur Zimny, Robert Jurczak
MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE
Wielowymiarowa analiza zrównoważonego rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Znaleziono 24 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).