Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (39) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.24

Artur Zimny, Robert Jurczak

Wielowymiarowa analiza zrównoważonego rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej

MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Abstract:

The aim of this study is to compare the situation of 10 countries in Central and Eastern Europe in terms of sustainable development. The comparison was made taking into account 10 dimensions (thematic areas) covered by the EU Sustainable Development Strategy, which include: socio-economic development, sustainable production and consumption, social inclusion, demographic change, public health, climate change and energy, sustainable transport, natural resources, global partnership and good governance. The results of the analysis allowed us to identify the leaders, followers and laggards, or countries at diff erent points on the road to sustainable development. In addition, the study attempts to evaluate the possibility of reducing the gap between the countries of Central and Eastern Europe relative to the EU average. The values of sustainable development indicators have been obtained from the website of Eurostat with regard to 2013.

Streszczenie w języku polskim:

Celem niniejszego opracowania jest porównanie sytuacji 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie zrównoważonego rozwoju. Porównania tego dokonano przy uwzględnieniu 10 wymiarów (obszarów tematycznych) ujętych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE, na które składają się: rozwój społeczno-gospodarczy, zrównoważona produkcja i konsumpcja, włączenie społeczne, zmiany demografi czne, zdrowie publiczne, zmiana klimatu i energia, zrównoważony transport, zasoby naturalne, globalne partnerstwo, dobre rządzenie. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwoliły na wskazanie liderów, naśladowców i maruderów, czyli kraje znajdujące się na różnych etapach drogi do zrównoważonego rozwoju. Ponadto w opracowaniu podjęto próbę oceny możliwości zmniejszenia dystansu dzielącego kraje Europy Środkowo-Wschodniej wzglę- dem średniej dla UE. 

Słowa kluczowe: sustainable development; Bray-Curtis measure; Central and Eastern Europe

Słowa kluczowe w języku polskim: zrównoważony rozwój; miara Braya-Curtisa; Europa Środkowo-Wschodnia

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom39/zeszyt1/art_24.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.24
Zapis do cytowania:

MLA Zimny, Artur, and Robert Jurczak. "MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE." J. Agribus. Rural Dev. 39.1 (2016): 207-214.
APA Artur Zimny, Robert Jurczak (2016). MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE. J. Agribus. Rural Dev. 39 (1), 207-214
ISO 690 ZIMNY, Artur, JURCZAK, Robert. MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 39.1: 207-214.
Adres do korespondencji:
dr Artur Zimny, Katedra Zarządzania i Logistyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin,
Email do korespondencji:
artur.zimny@konin.edu.pl

Literatura

 • Bąk, I., Sompolska-Rzechuła, A. (2007). Jakość życia i aktywność mieszkańców woj. zachodniopomorskiego. Wiad. Stat., 8, 35–44.
 • Cierpiał-Wolan, M., Wojnar, E. (2001). Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw. Wiad. Stat., 10, 76–82.
 • Commission of the European Communities (2001). A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development. Brussels: Commission of the European Communities.
 • Commission of the European Communities (2009). Mainstreaming sustainable development into EU policies: Review of the European Union Strategy for Sustainable Development. Brussels: Commission of the European Communities.
 • Commission of the European Communities (2007). Progress Report on the Sustainable Development Strategy. Brussels: Commission of the European Communities.
 • Commission of the European Communities (2005). Review of the EU Sustainable Development Strategy: Initial Stocktaking and Future Orientation. Brussels: Commission of the European Communities.
 • Council of the European Union (2006). The Renewed EU Sustainable Development Strategy. Brussels: Council of the European Union.
 • Eurostat (2013). Sustainable development in the European Union. 2013 monitoring report of the EU sustainable development strategy. Luxembourg: Eurostat.
 • GUS (2011). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Katowice: Urząd Statystyczny w Katowicach.
 • Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (b.d.). Retrieved 16.06.2015 from: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf.
 • Strahl, D. (2006). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • UE (2008). Consolidated version of the Treaty on European Union. Offi c. J. Eur. Union, C115, 13.
 • Venkatesh, G. (2013). Sustainable Development: The FourFold Path to Governance. Probl. Sustain. Dev., 8, 2, 63–66.
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju – SDI (n.d.). Retrieved 6.06.2015 from: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Wskazniki_SDI.pdf.
 • Wysocki, F. (2008). Zastosowanie metody TOPSIS do oceny regionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju sektora mleczarskiego. Wiad. Stat., 1, 38–48.