Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (39) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.23

Izabela Wielewska

Inwestycje ekologiczne jako element zarządzania środowiskiem: studium przedsiębiorstw agrobiznesu

ECOLOGICAL INVESTMENTS AS AN ELEMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: CASE STUDY OF AGRIBUSINESS COMPANIES

Abstract:

The aim of this study is an attempt to obtain an answer to the question: how important element of environmental management is the introduction of ecological investments in agribusiness companies? Research was carried out using a diagnostic survey among agribusiness companies from the Pomorskie voivodeship of Poland, which introduced some ecological investments between 2004 and 2014. The research showed that the ecological investments now constitute a fundamental form of the execution by the agribusinesses of environmental tasks that arise from the concept of sustainable development. The investments contribute to the prevention of the progressing degradation of the environment and any actions recognized as environmentally harmful.

Streszczenie w języku polskim:

Celem opracowania jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, jak ważny element zarządzania środowiskowego stanowi wprowadzanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego wśród przedsiębiorstw agrobiznesu z województwa pomorskiego, które przeprowadziły inwestycje ekologiczne w latach 2004–2014. Badania wykazały, iż inwestycje ekologiczne stanowią obecnie fundamentalną formę realizacji przez przedsiębiorstwa agrobiznesu zadań ochrony środowiska wynikających z koncepcji zrównoważonego rozwoju. Inwestycje przyczyniają się do powstrzymywania postępującej degradacji środowiska i działań uznawanych za ekologicznie szkodliwe.

Słowa kluczowe: sustainable development, environmental management, ecological investments, ecological investment expenditure

Słowa kluczowe w języku polskim: zrównoważony rozwój, zarządzanie środowiskowe, inwestycje ekologiczne, nakłady na inwestycje ekologiczne

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom39/zeszyt1/art_23.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.23
Zapis do cytowania:

MLA Wielewska, Izabela. "ECOLOGICAL INVESTMENTS AS AN ELEMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: CASE STUDY OF AGRIBUSINESS COMPANIES." J. Agribus. Rural Dev. 39.1 (2016): 199-206.
APA Izabela Wielewska (2016). ECOLOGICAL INVESTMENTS AS AN ELEMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: CASE STUDY OF AGRIBUSINESS COMPANIES. J. Agribus. Rural Dev. 39 (1), 199-206
ISO 690 WIELEWSKA, Izabela. ECOLOGICAL INVESTMENTS AS AN ELEMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: CASE STUDY OF AGRIBUSINESS COMPANIES. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 39.1: 199-206.
Adres do korespondencji:
dr Izabela Wielewska, Zakład Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
Email do korespondencji:
izabel2000@wp.pl

Literatura

 • Adamczyk, J., Nitkiewicz, T. (2007). Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 • Błaszczyk, W. (2005). Metody organizacji i zarządzaniu. Kształtowanie relacji organizacyjnych. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Giddings, B., Hopwood, B., O’Brien, G. (2002). Environment, economy and society: fi tting them together into sustainable development. Sust. Dev., 10 (4), 187–196.
 • Hopwood, B., Mellor, M., O’Brien, G. (2005). Sustainable development: mapping diff erent approaches. Sust. Dev.,13 (1), 38–52.
 • Iwin, J., Niedzielski, Z. (2002). Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Jastrzębska, E. M. (2007). Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie. In: P. Jeżowski (ed.), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XX wieku. Warszawa: Wyd. SGH.
 • Kuczowic, J. (2002). Strategie inwestowania jako pochodne strategii rozwojowych przedsiębiorstwa. Katowice: AE w Katowicach.
 • Kurek, W. (2006). Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Lisowska-Mieszkowska, E. (2007). Systemy zarządzania środowiskowego – rozwój i funkcjonowanie w Polsce. Ochr. Środ. Zasob. Nat., 30, 5–24.
 • Pietrzak, B., Senczyszyn, J. (2003). Przedsiębiorczość rolnicza i pozarolnicza w aspekcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. In: B. Kutkowska (ed.), Wyzwania stojące przed rolnictwem i wsią u progu XXI wieku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. Wrocław: Wyd. AE im. Oskara Langego.
 • Poskrobko, B., Poskrobko, T. (2012). Zarządzanie środowiskiem w Polsce. Warszawa: PWE
 • Sierpińska, M., Jachna, T. (2007). Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Sobczyk W. (2014). Sustainable development of rural areas. Probl. Ekorozw. – Probl. Sust. Dev., 9, 1, 119–126.
 • Sosnowska, A., Poznańska, K., Łobejko, S., Brdulak, J., Chinowska, K. (2003). Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy. Warszawa: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Tisdell, C. (1988). Sustainable Development: Diff ering Perspectives of Ecologists and Economists, and Relevance to LDCs. World Dev., 16, 3, 373–383.
 • Towarnicka, H. (2004). Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa.Wrocław: Wyd. AE.
 • Wielewska, I. (2013). Inwestycje proekologiczne w agrobiznesie a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich województwa pomorskiego. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Ser. Oecon., 301(71), 141–150.
 • Wielewska, I. (2015). Ecological investments as a necessary condition for sustainable development of agribusiness companies. In: Economic Science for Rural Development. Rural Development and Entrepreneurship. Proceedings of the International Scientifi c Conference (No 39, p. 47–56). Jelgava: Latvia University of Agriculture.
 • Zbaraszewski, W. (2008). Finansowanie ochrony Środowiska przez przedsiębiorstwa w Polsce. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (p. 125–135). Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Zuzek, D. (2013). Źródła fi nansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej. Zarz. Fin., 1/3, 517–528.
 • Zuzek, D., Mickiewicz, B. (2013). Ekologiczne odniesienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. J. Agribus. Rural Dev., 2(28), 291–298.