Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (39) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.22

Katarzyna Sojka

Zagrożenia funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w aspekcie zmian regulacji prawnych

THREATS TO FUNCTIONING OF THE INTERNAL AUDIT IN PUBLIC FINANCE UNITS IN RELATION TO CHANGES IN LEGAL LEGISLATION

Abstract:

The publication is aimed at drawing attention to the problems and risks associated with the introduction of new legislation on the functioning of the internal audit in public fi nance sector units in Poland. Through an analysis of the regulations and developments in the fi eld of the above, the author points to the need for clarifi cation or amendment of the existing legal acts. It shows the essence of the problems and threats that impact the quality, accuracy and compliance with the IIA standards for the functioning of the internal audit in Poland. The publication uses a methodology based on an analysis of regulations and studies to assess the functioning of the internal audit in terms of the public fi nance sector. The problems and risks presented in this publication are currently occurring in the public sector. The solutions remain in the interest of internal auditors employed in the public fi nance sector, external contractors providing services within the scope of the audit and managers of the units in which the audit is functioning or will continue to function.

Streszczenie w języku polskim:

 Publikacja ma na celu zwrócenie uwagi na problemy i zagrożenia związane z wprowadzaniem nowych regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora fi nansów publicznych (jsfp) w Polsce. Poprzez analizę regulacji prawnych i opracowań w powyższym zakresie autor wskazuje na potrzeby doprecyzowania lub wprowadzenia zmian w obowiązujących aktach prawnych. Uwzględnia także istotę problemów i zagrożeń, które wpływają, na jakość, prawidłowość i zgodność ze Standardami IIA funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce. W publikacji zastosowano metodologię opartą na analizie regulacji prawnych i opracowań w zakresie oceny funkcjonowania audytu wewnętrznego w jsfp. Wskazane problemy i zagrożenia przedstawione w tej publikacji są problemami obecnie występującymi w sektorze publicznym. Ich rozwiązaniem zajmują się zarówno audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w jsfp, usługodawcy zewnętrzni świadczący usługi w zakresie audytu, jak również kierownicy jednostek, w których audyt już funkcjonuje lub będzie wprowadzony w przyszłości.

Słowa kluczowe: internal audit, coordination of audits, forms of employment of auditors

Słowa kluczowe w języku polskim: audyt wewnętrzny, koordynacja audytu, formy zatrudniania audytorów

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom39/zeszyt1/art_22_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.22
Zapis do cytowania:

MLA Sojka, Katarzyna. "Zagrożenia funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w aspekcie zmian regulacji prawnych." J. Agribus. Rural Dev. 39.1 (2016): 191-198.
APA Katarzyna Sojka (2016). Zagrożenia funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w aspekcie zmian regulacji prawnych. J. Agribus. Rural Dev. 39 (1), 191-198
ISO 690 SOJKA, Katarzyna. Zagrożenia funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w aspekcie zmian regulacji prawnych. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 39.1: 191-198.
Adres do korespondencji:
mgr inż. Katarzyna Sojka, Katedra Finansów Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Email do korespondencji:
kasia_jablonska@poczta.onet.pl

Literatura

 • Bartoszewicz, A. (2009). Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w polskich samorządach gminnych – wyniki badań. Zesz. Teor. Rach., 52 (108), 5–19.
 • Bojkowski, T. (2011). Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w jsfp. W: L. Patrzałek (red. nauk.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 • Czerwiński, K. (2005). Audyt wewnętrzny. Warszawa: Wyd. InfoAudit. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych (2011a). Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym w 2010 roku. Pobrano z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=4f45f9c9-a2aa-4abb-b154-ff6c7f511808&groupId=764034.
 • Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych (2011b). Benchmarking audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Raport na podstawie danych za 2010 rok. Pobrano z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=6b65f140-8c1f-4a69-836f-ade9c2dff 873&groupId=764034.
 • Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych (2012a).Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Pobrano z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=97c67da4-38d0-4f29-8ab1--0a16a32d6759&groupId=764034.
 • Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych (2012b).Audyt wewnętrzny w krajach UE. Pobrano z: http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file-?uuid=f9599313-c17c-4e6f-ba8b-f491f11e7867&groupId=764034.
 • Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych (2012c).Benchmarking audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Raport na podstawie danych za 2011 rok. Pobrano z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=17e21728-3fd1-4714-9322-e8c018440b95&groupId=764034.Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych (2012d). Prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych przez usługodawcę. Pobrano z: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1091512/20120522_uslugodawca_opracowanie.pdf.
 • Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych (2013a).Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Pobrano z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_fi le?uuid=82dd6e5b-fc0d-4e3b-b6e7-6d299e-7f038a&groupId=764034.
 • Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych (2013b).Benchmarking audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Raport na podstawie danych za 2012 rok. Pobrano z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=edbd119f-6172-451b-9618-bd822fb3e59b&groupId=764034.
 • Departament Polityki Wydatkowej (2015). Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2014. Pobrano z: http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=80d4d6f3-b741-45d1-94b1-1e207eb38cae&groupId=764034.
 • Kiziukiewicz, T. (2009). Audyt Wewnętrzny w jsfp. Warszawa:Difin.
 • Komunikat Nr 2 MRF z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jsfp (2013). Dz. Urz. MF z dnia 24 czerwca 2013 r. poz. 15.
 • Przybylska, J. (2010). Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym. Warszawa: Wyd. CeDeWu.
 • Rozporządzenie MRF z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (2002a). Dz. U. nr 111, poz. 973.
 • Rozporządzenie MRF z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (2002b). Dz. U. nr 234, poz. 1970.
 • Rozporządzenie MRF z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jsfp (2006a). Dz. U. nr 112, poz. 763.
 • Rozporządzenie MRF z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (2006b). Dz. U. nr 112, poz. 765.
 • Rozporządzenie MRF z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego (2006c). Dz. U. nr 112, poz. 764.
 • Rozporządzenie MRF z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu za rok poprzedni (2008a). Dz. U. nr 61, poz. 378.
 • Rozporządzenie MRF z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (2008b). Dz. U. nr 66, poz. 406.
 • Rozporządzenie MRF z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie komitetu audytu (2009). Dz. U. nr 226, poz. 1826.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów (MRF) z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (2010). Dz. U. nr 21, poz. 108.
 • Rozporządzenie MF z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (2015). Dz. U. poz. 1480.
 • Skoczylas, A. (2012). System kontroli i audytu w polskiej administracji publicznej. Zesz. Teor. Rach., 67 (123).
 • Skoczylas, A., Nowak, W. A. (2011). Ewolucja audytu wewnętrznego w polskim sektorze fi nansów publicznych. Zesz. Teor. Rach., 63 (119).
 • Tatoj, M. (2008). Audyt wewnętrzny jednostek sektora polskich finansów publicznych XXI wieku – system czy proces. Zesz. Teor. Rach., 44 (100).
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (1998). Dz. U. z 2003, nr 15, poz. 148 z późń. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (2005). Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (2009a). Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające uofp (2009b). Dz. U. nr 157, poz. 1241.