Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (39) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.20

Monika Radzymińska, Dominika Jakubowska, Katarzyna Staniewska

Postawy i zachowania konsumentów względem zjawiska związanego z marnowaniem żywności

CONSUMER ATTITUDE AND BEHAVIOUR TOWARDS FOOD WASTE

Abstract:

This paper presents the attitudes and behaviour of young consumers towards food waste based on a pilot qualitative research and data published in the literature. Qualitative research was conducted with the use of focus grou p method, with approximately 8–10 selected students per group. Four focus group sessions were held, with open discussion led by a moderator and the scenario containing problematic issues. The study included a total of thirty-seven students, aged 22– 25 years. Studies have shown that negative attitude of household towards food waste is not frequently refl ected in consumers’ behaviour, despite their fundamental knowledge on how to reduce food waste. Respondents emphasized the need for educational campaigns. Properly selected and presented information will stimulate both consumer’s attitude and behaviour.

Streszczenie w języku polskim:

W pracy omówiono postawy i zachowania młodych konsumentów względem zjawiska marnowania żywności na podstawie pilotażowych badań jakościowych własnych oraz danych opublikowanych w literaturze przedmiotu. Badania własne przeprowadzono z wykorzystaniem metody zogniskowanych wywiadów grupowych, w grupach 8–10 osób. Przeprowadzono cztery sesje fokusowe, które polegały na swobodnej dyskusji kierowanej przez moderatora, według scenariusza zawierającego kwestie problemowe. W badaniu uczestniczyło ogółem trzydziestu siedmiu studentów, w wieku 22–25 lat. Badania wykazały, że prezentowane w gospodarstwach domowych negatywne postawy względem zjawiska marnowania żywności często nie mają odzwierciedlenia w zachowaniach, pomimo posiadanej przez badanych elementarnej wiedzy dotyczącej sposobów ograniczenia marnowania żywności. Respondenci wskazywali na konieczność prowadzenia kampanii edukacyjnych, gdzie odpowiednio dobrany i prezentowany przekaz informacyjny stymulować będzie zarówno postawy, jak i zachowania konsumentów.

Słowa kluczowe: consumer, food waste, qualitative research

Słowa kluczowe w języku polskim: konsument, marnowanie żywności, badania jakościowe

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom39/zeszyt1/art_20.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.20
Zapis do cytowania:

MLA Radzymińska, Monika, et al. "CONSUMER ATTITUDE AND BEHAVIOUR TOWARDS FOOD WASTE." J. Agribus. Rural Dev. 39.1 (2016): 175-181.
APA Monika Radzymińska, Dominika Jakubowska, Katarzyna Staniewska (2016). CONSUMER ATTITUDE AND BEHAVIOUR TOWARDS FOOD WASTE. J. Agribus. Rural Dev. 39 (1), 175-181
ISO 690 RADZYMIńSKA, Monika, JAKUBOWSKA, Dominika, STANIEWSKA, Katarzyna. CONSUMER ATTITUDE AND BEHAVIOUR TOWARDS FOOD WASTE. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 39.1: 175-181.
Adres do korespondencji:
dr Monika Radzymińska, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pl. Cieszyński 1, 10-957 Olsztyn,
Email do korespondencji:
mradz@uwm.edu.pl

Literatura

 • Achremowicz, B. (2012). Czy stać nas na marnowanie żywności? Przem. Spoż., 10, 45–47.
 • Aschemann-Witzel, J., de Hooge, I., Amani, P., Bech-Larsen, T., Oostindjer, M. (2015). Consumer-Related Food Waste: Causes and Potential for Action. Sustainability, 7, 6457–6477.
 • Bamberg, S. (2003). How does environmental concern influence specifi c environmentally related behaviors? A new answer to an old question. J. Environ. Psychol., 23, 21–32.
 • Barr, S. (2007). Factors infl uencing environmental attitudes and behaviors: A UK case study of household waste management. Environ. Behav., 39, 435–473.
 • Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (2013). Marnowanie żywności jako problem społeczny. Hand. Wewn., 4, 14–26.
 • Dunlap, R. E., van Liere, K. D., Mertig, A. G., Jones, R. E. (2000). Measuring endorsement of the new ecological paradigm: A revised NEP scale. J. Soc. Issues, 56, 425–442.
 • EPRS (2014). Tackling Food Waste. The EU’s Contribution to a Global Issue. European Parliamentary Research
 • Service. Briefi ng. Retrieved July 15th 2015 from: http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130678/LDM_BRI(2014)130678_REV1_EN.pdf
 • EUFIC (2012). Jak zminimalizować marnowanie żywności? Retrieved from: http://www.eufic.org/article/pl/artid/How-to-minimise-food-waste.
 • European Parliament (2012). European Parliament resolution of 19 January 2012 on how to avoid food wastage: strategies for a more effi cient food chain in the EU. (OJ C227E, 06.08.2013, p. 25) [on the extent of the problem see Preparatory Study on Food Waste across EU 27, European Commission (DG ENV)].
 • FAO (2011). Global food losses and food waste: extent, causes and prevention, the Swedish Institute for Food and Biotechnology,May 2011, a report for the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved from: http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf
 • FAO (2013). Food wastage footprint: Impacts on natural resources. Summary report. Retrieved from: http://www.fao.org/docrep/018/i3347e/i3347e.pdf.
 • Fransson, N., Gärling, T. (1999). Environmental concern: Conceptual defi nitions, measurement methods, and research findings. J. Environ. Psychol., 19, 369–382.
 • Fusions. Drivers of current food waste generation, threats of future increase and opportunities for reduction (n.d.). Retrieved July 15th 2015 from: http://www.eu-fusions.org/.
 • Gjerres, M., Gaiani, S. (2013). Household food waste in Nordic countries: Estimations and ethical implications. Etik i Praksis. Nord. J. Appl. Ethics, 7, 6–23.
 • Graham-Rowe, E., Jessop, D. C., Sparks, P. (2015). Predicting household food waste reduction using an extended theory of planned behavior. Resour., Conserv. Recy., 101, 194–202.
 • Kołożyn-Krajewska, D., Wrzosek, M., Bilska, B., Krajewski, K. (2014). Ryzyko powstawania strat i marnotrawstwa żywności a możliwość ich ograniczenia (s. 5–16). W: T. Tarko, A. Duda-Chodak, M. Witczak, D. Najgebauer-Lejko (red.), Technologia produkcji i bezpieczeństwo żywności, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Kraków.
 • Newsome, R., Balestrini, C. G., Baum, M. D., Corby, J., Fisher, W., Goodburn, K., Labuza, T. P., Prince, G., Thesmar,
 • H. S., Yiannas, F. (2014). Applications and perceptions of date labeling of food. Compr. Rev. Food Sci. Food Saf., 13, 745–769.
 • Quested, T. E., Marsh, E., Sturrell, D., Parry, A. D. (2013). Spaghetti soup: the complex world of food waste behaviours. Resour. Conserv. Recycl., 79, 43–51.
 • Schultz, P. W., Zelezny, L. (1999). Values as predictors of environmental attitudes: Evidence for consistency across 14 countries. J. Environ. Psychol., 19, 255–265.
 • Segun, C., Pelletier, L. G., Hunsley, J. (1998). Toward a model of environmental activism. Environ. Behav., 30, 628–652.
 • Swami, V., Chamorro-Premuzic, T., Snelgar, R, Furnham, A. (2011). Personality, individual diff erences, and demographic antecedents of self-reported household waste management behaviours. J. Environ. Psychol., 31, 21–26.
 • Van Boxstael, S., Devlieghere, F., Berkvens, D., Vermeulen, A., Uyttendaele, M. (2014) Understanding and attitude regarding the shelf life labels and dates on pre-packed food products by Belgian consumers. Food Control, 37, 85–92.
 • Wrzosek, M., Kołożyn-Krajewska, D., Krajewski, K. (2012). Nieracjonalne wykorzystanie żywności – perspektywa
 • globalna i odpowiedzialności społecznej. Prace Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Teoria i praktyka zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, IV, 59–72.