Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (39) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.19

Jakub Piecuch, Łukasz Paluch

Ewolucja znaczenia rolnictwa w sektorowej strukturze zatrudnienia i produkcji w krajach regionu Morza Śródziemnego

IMPORTANCE OF AGRICULTURE WITHIN THE STRUCTURE OF EMPLOYMENT AND PRODUCTION IN THE MEDITERRANEAN COUNTRIES

Abstract:

The expansion of the European Union during the 1980s with the Mediterranean region countries was a major challenge both for the new Member States and for the Community as a whole. The new Member States, i.e. Greece, Spain and Portugal, were poorly developed in economic terms, with a high proportion of the agricultural sector in overall production and employment structure. Still, the concerns about the future turned out to be unfounded, and the impulse of the accession process and the necessity to compete on the common market brought certain advantages both to existing and to new Member States, thus enforcing certain changes in the structure of production and employment in the economies discussed in this paper. Today, the Mediterranean region states, irrespective of the success achieved in the past years, are again facing the need to resolve certain important economic problems related to the global fi nancial crisis. This paper discusses one of the aspects that strongly contributes to the present diffi cult socioeconomic situation of the contemplated region, i.e. evolution of the sectoral structure of employment and GDP during the European Union membership, with special consideration of the situation in agriculture. 

Streszczenie w języku polskim:

Rozszerzenie w latach osiemdziesiątych Unii Europejskiej o państwa regionu Morza Śródziemnego stanowiło duże wyzwanie zarówno dla nowych członków, jak i całej wspólnoty. Nowe państwa członkowskie – tj. Grecja, Hiszpania i Portugalia – były bowiem słabo rozwinięte pod względem gospodarczym, o dużym udziale sektora rolnego w produkcji i zatrudnieniu. Obawy o przyszłość okazały się jednak nieuzasadnione, a impuls, jaki stanowił proces akcesji i konieczność konkurowania na wspólnym rynku, przyniósł korzyści zarówno dotychczasowym, jak i nowym państwom członkowskim, wymuszając przy tym zmiany w strukturze produkcji i zatrudnienia w omawianych w pracy gospodarkach. Dziś państwa regionu Morza Śródziemnego, niezależnie od sukcesów osiągniętych w minionych latach, ponownie stanęły jednak przed koniecznością rozwiązania ważnych problemów gospodarczych, związanych z globalnym kryzysem fi nansowym. W pracy omówiono jeden z aspektów, który jest dość istotny w obecnie trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej analizowanego regionu, tj. ewolucję sektorowej struktury zatrudnienia i PKB w okresie członkostwa w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w rolnictwie.

Słowa kluczowe: Spain, Greece, Portugal, Mediterranean region, agriculture, European Union, crisis, employment

Słowa kluczowe w języku polskim: Hiszpania, Grecja Portugalia, region Morza Śródziemnego, rolnictwo, Unia Europejska, kryzys, zatrudnienie

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom39/zeszyt1/art_19.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.19
Zapis do cytowania:

MLA Piecuch, Jakub, and Łukasz Paluch. "IMPORTANCE OF AGRICULTURE WITHIN THE STRUCTURE OF EMPLOYMENT AND PRODUCTION IN THE MEDITERRANEAN COUNTRIES." J. Agribus. Rural Dev. 39.1 (2016): 165-174.
APA Jakub Piecuch, Łukasz Paluch (2016). IMPORTANCE OF AGRICULTURE WITHIN THE STRUCTURE OF EMPLOYMENT AND PRODUCTION IN THE MEDITERRANEAN COUNTRIES. J. Agribus. Rural Dev. 39 (1), 165-174
ISO 690 PIECUCH, Jakub, PALUCH, Łukasz. IMPORTANCE OF AGRICULTURE WITHIN THE STRUCTURE OF EMPLOYMENT AND PRODUCTION IN THE MEDITERRANEAN COUNTRIES. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 39.1: 165-174.
Adres do korespondencji:
dr Jakub Piecuch, Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Email do korespondencji:
jpiecuch@ar.krakow.pl

Literatura

 • Centen, M., Machado, C., Novo, A. (2007). A criação e destruição de emprego em Portugal. Banco Portug. Bol. Econ., 13, 4, 79–97.
 • Dworak, E., Malarska, A. (2010). Changes in Sectoral Structure of Employment in Poland in Comparison to the European Union. Acta Univ. Lodz. Folia Oecon., 242, 8–10.
 • European Commission (2014). Directorate-General for Economic and Financial Aff airs European, Economic Forecast – European Economy 2|2014, Winter 2014. Brussels: European Commission.
 • European Communities (2009). Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses, European Economy (p. 23–25). Luxemburg.
 • European Communities (2010). Europe in figures. Eurostat Yearbook 2009 (p. 283). Luxembourg.
 • Eurostat (n.d.). Aggregates by branch – quarterly data – employment (ei_naem_q_r2). Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/EI_NAEM_Q_R2.
 • Eurostat Newsreleases (2010). Agriculture in the EU27 (No.66, p. 1–2). Eurostat Press Offi ce.
 • Eurostat Newsreleases (2014). Euro area unemployment rate (No. 146, p. 5–6). Eurostat Press Offi ce.
 • Golinowska, S. (red.), (2004). W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004 (p. 1–7). Warszawa: UNDP.
 • IMF (2014). World Economic Outlook. Recovery Strengthens, Remains Uneven Update (p. 2). International Monetary Fund.
 • INE (2009). Anuario estadistico de España 2009 (p. 259–260). Madrid: Instituto Nacional de Estatística.
 • INE (1982). Anuario Estatistica de Portugal. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística.
 • INE (1988). Estatísticas do Emprego 1988. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística.
 • INE (1992). Estatísticas do Emprego 1992. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística.
 • INE (1997). Estatísticas do Emprego 1997. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística.
 • INE (2003). Estatísticas do Emprego 2003. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística.
 • INE (2008). Estatísticas do Emprego 2008. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística.
 • ILO (2011). Elektroniczna baza danych. Pobrano z: http://kilm.ilo.org/2011/Installation/Application2013/kilm13install.htm.
 • ILO (2012). International Labour Organization, KILM 7th Edition. Retrieved from: http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_114060/lang--en/index.htm.
 • ILO (2013). Key Indicators of the Labour Market (KILM) 2013. Retrieved from: http://www.ilo.org/global/about-theilo/newsroom/news/WCMS_232094/lang--en/index.htm.
 • Kompa, K. (2009). Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 74, 5–7.
 • OECD (2008). Economic Outlook: Spain 2008 (Vol. 19, p.23–24). Paris: OECD.
 • OECD (2010). OECD Factbook 2010: Economic, Environmental and Social Statistics. OECD Publishing.
 • OECD (2012). OECD Factbook 2012: Economic, Environmental and Social Statistics. OECD Publishing.
 • OECD (2014). OECD Factbook 2014: Economic, Environmental and Social Statistics. OECD Publishing.
 • Ostasiewicz, S., Rusnak, Z., Siedlecka, U. (2001). Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wrocław: Wyd. AE.
 • Peternek, P., Kośny, M. (2011). Kilka uwag o testowaniu istotności współczynnika korelacji. Zesz. Nauk. WSB Wroc., 20, 341–350.
 • Piecuch, J. (2010). Ewolucja rynku pracy w Hiszpanii w okresie członkostwa w Unii Europejskiej – wnioski dla Polski. In: D. Kotlorz (ed.), Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy (p. 286). Katowice: AE w Katowicach.
 • Piecuch, J. (2013). Rynek pracy w regionie Morza Śródziemnego. Grecja, Hiszpania i Portugalia w Unii Europejskiej w okresie prosperity i kryzysu (p. 54–61, 73–85). Warszawa:Wyd. Nauk. PWN.
 • Schettkat, R., Yocarini, L. (2003). The Shift to Services: A Review of the Literature. IZA DP 964, 7–11.
 • Stiglitz, J., Sen, A., Fitoussi, J. P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (p. 11–14). Paris.
 • Szopa, B., Kawa, P. (2006). Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Studium porównawcze. Zesz. Nauk. AE Krak., 701, 141.
 • Thakur, S. K. (2011). Fundamental Economic Structure and Structural Change in Regional Economies: A Methodological Approach. Région Dév., 33, 12–14.
 • UNDP (2011). United Nations Development Programme, Human Development Report 2011 Sustainability and Equity: A Better Future for All (p. 168). New York: Palgrave Macmillan.