Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (39) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.18

Łukasz Paluch, Jakub Piecuch

Potencjał demograficzny i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej województwa małopolskiego

THE DEMOGRAPHIC POTENTIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE RURAL POPULATION OF THE MAŁOPOLSKIE VOIVODESHIP

Abstract:

 The aim of this elaboration is to identify the demographic situation and the economic activity of the population of rural communes in the Małopolska voivodeship and identifi cation of relations between their level of economic development and features which determine social aspect of their development. The choice of units for the research was based on multicriteria method of zero unitarization. The primary source of information were the statistical data for the years 2004–2011 published by the Local Data Bank and System of Analysis of Local Government. The conducted research demon strates the existence of statistical links between the level of economic development of local government units and the state and quality of their demographic determinants. 

Streszczenie w języku polskim:

Celem opracowania jest próba oceny potencjału demografi cznego i aktywności ekonomicznej ludności gmin wiejskich województwa małopolskiego oraz identyfi kacja zależności występujących między poziomem rozwoju gospodarczego a cechami warunkującymi ich rozwój w wymiarze społecznym. Przy wyborze jednostek do badań zastosowana została wielokryterialna metoda unitaryzacji zerowanej, a podstawowe źródło informacji stanowiły dane statystyczne za lata 2004–2011 publikowane przez Bank Danych Lokalnych oraz System Analiz Samorządowych. Uzyskane wyniki wskazały na występowanie statystycznie istotnych zależności między poziomem rozwoju gospodarczego badanych jednostek samorządu terytorialnego a stanem i jakością uwarunkowań demografi cznych występujących na ich obszarze.

Słowa kluczowe: socio-economic development, the rural population, Małopolska voivodeship, rural communes, zero unitarization method, indicator of correlation.

Słowa kluczowe w języku polskim: rozwój społeczno-gospodarczy, ludność wiejska, województwo małopolskie, gminy wiejskie, unitaryzacja zerowana, współczynnik korelacji

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom39/zeszyt1/art_18.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.18
Zapis do cytowania:

MLA Paluch, Łukasz, and Jakub Piecuch. "THE DEMOGRAPHIC POTENTIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE RURAL POPULATION OF THE MAŁOPOLSKIE VOIVODESHIP." J. Agribus. Rural Dev. 39.1 (2016): 155-164.
APA Łukasz Paluch, Jakub Piecuch (2016). THE DEMOGRAPHIC POTENTIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE RURAL POPULATION OF THE MAŁOPOLSKIE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev. 39 (1), 155-164
ISO 690 PALUCH, Łukasz, PIECUCH, Jakub. THE DEMOGRAPHIC POTENTIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE RURAL POPULATION OF THE MAŁOPOLSKIE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 39.1: 155-164.
Adres do korespondencji:
dr inż. Łukasz Paluch, Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
Email do korespondencji:
lukasz.paluch@ur.krakow.pl

Literatura

 • BDL (n.d.). Retrieved from: http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
 • Cymanow, P., Kożuch A. J. (2006). Zdolność do uczenia się jako wyznacznik możliwości innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Polska Wschodnia – determinanty rozwoju (p. 47–54). Białystok: Wyd. WSAP.
 • Czapiewski, K. (2004). Zróżnicowanie struktury społeczno-demograficznej a wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy polskiej wsi. In: Social’no-ekonomicni ta agrarni transformaciji v Ukraini i Pol’si v konteksti evropejskoj integraciji. Dopovidi i vistupy ucasnikiv XI ukrain’so-pol’skogo naukovogo seminaru (m. Zaporizja, 17–19 travina 2004 r.) (p. 189–193). Kijów: NANU.
 • Górecki, J. (2004). Rola czynnika ludzkiego i kapitału społecznego w procesie rozwoju wsi i rolnictwa Polski po jej akcesji do UE. Wieś Roln., 2, 187–198.
 • Gradziuk, B. (2008). Kapitał ludzki elitarnych gospodarstw rolniczych. Wieś Roln., 2, 86–103.
 • Janc, K., Czapiewski, K. Ł. (2005). Wykształcenie czynnikiembwspierającym rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. Stud. Obsz. Wiej., 8, 69–84.
 • Jedut, R. (1992). Uwarunkowania i kierunki przeobrażeń osadnictwa wiejskiego w strefach podmiejskich. Restrukturyzacja obszarów wiejskich Polski. W: Materiały IX Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego (p. 29–39). Łódź: Wyd. UŁ.
 • Klepacki, B. (2005). Wykształcenie jako czynnik różnicujący zasoby organizacji i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. Rocz. Nauk. SERiA, 7 (1), 124–128.
 • Kołodziejczyk, D. (2002). Ocena potencjału demograficznego gmin w Polsce. Stud. Obsz. Wiej., 2, 19–30.
 • Kryńska, E. (2011). Gospodarcze aspekty wpływu zmian demograficznych na polski rynek pracy. W: J. Sokołowski, G. Węgrzyn (red.), Ekonomia (v. 1, p. 362–375). Wrocław: UE.
 • Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej.Warszawa: Difin.
 • Moskal, S. (2003). Społeczno-gospodarcze przeobrażenia wsi i problemy rozwoju lokalnego w procesie polskiej transformacji ustrojowej (p. 97–106). Kraków: Wyd. AR.
 • Musiał, W. (2008). Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Paluch, Ł. (2014). Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego w wymiarze gospodarczym i ekologicznym. Rocz. Nauk. SERiA, 16 (6), 382–387.
 • Radwan, A. (2008). Zasoby pracy w rolnictwie polskim (analiza przestrzenno-czasowa). Rocz. Nauk. SERiA, 10 (2), 216–222.
 • Satoła Ł. (2009). Kapitał ludzki źródłem przewagi konkurencyjnej gmin w aspekcie rozwoju lokalnego. Rocz. Nauk. SERiA, 11(4), 293–298.
 • Stanny, M. (2011). Zróżnicowanie przestrzenne poziomu komponentów zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich Zielonych Płuc Polski. W: A. Bołtromiuk (red.), Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 (s. 41–54). Warszawa: IRWiR PAN.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2004). Dz. U. Nr 99, poz. 1001z późniejszymi zmianami.
 • Wilkin, J. (2006). Człowiek w ekonomii, czyli o konwersji zasobów ludzkich w kapitał. W: T. Szafraniec (red.), Jednostkowe i społeczne zasoby wsi (p. 97–105). Warszawa: IRWiR PAN.
 • Województwo małopolskie 2012 (2012). Kraków: Wyd. UMWM.
 • Zając, K. (2006). Czynniki demografi czne warunkujące rozwój społeczno-gospodarczy. Rektor’s Lectures AR Krak., 63, 1–26.
 • Żmija, J. (1999). Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich w Regionie Małopolski. Kraków: Wyd. Czuwamy