Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (39) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.16

Dawid Olewnicki, Magda Marzec

Wykorzystanie wsparcia UE przez właścicieli gospodarstw sadowniczych z powiatu grójeckiego w świetle badań ankietowych

THE USE OF EU SUPPORT BY ORCHARDS OWNERS IN FARMS IN THE GRÓJEC COUNTY, ON THE BASIS OF THE CONDUCTED SURVEY

Abstract:

The paper presents the state of fruit producers’ knowledge, as well as methods of EU support application under the various programmes available in both the period before and after Poland’s accession to the EU. Farmers, including gardeners, could apply for funding under the SAPARD programme already before the accession. These grants were the beginning of the support Poland received during this period. EU aid became applied on a large scale just after the accession. A large part of manufacturers began to apply for support i.a. under the Rural Development Programme for 2007–2013 (hereinafter RDP 2007–2013). The survey involved 103 fruit producers from the Grójec County, which is the area of greatest importance in the Polish fruit production. Nearly three quarters of the surveyed respondents claimed that they had benefi ted from the EU support. Those producers who benefi ted from the RDP 2007–2013, the granted funds in 63% invested in modernizing their farms. A lot of producers the received funds earmarked for the purchase of machines. Preferential loans also gained in popularity, especially those that could be applied for after disasters which had destroyed growers’ crops, e.g. spring ground frost, hail etc. 30% of respondents benefi ted from this type of support. It is worth emphasising that almost three quarters of the respondents obtained assistance in making applications from private companies, and not from the state institutions. The biggest obstacle encountered by the producers when applying for EU funds, was the intricate procedure in fi lling in the applications.

Streszczenie w języku polskim:

 W opracowaniu przedstawiono stan wiedzy producentów sadowniczych oraz sposoby wykorzystania przez nich wsparcia unijnego w ramach różnych programów dostępnych zarówno w okresie przed-, jak i poakcesyjnym. Już przed akcesją rolnicy, w tym ogrodnicy, mogli ubiegać się o dofi nansowanie w ramach programu SAPARD. Dotacje te były początkiem wsparcia, jakie Polska uzyskała w tym okresie. Dopiero po akcesji zaczęto na dużą skalę korzystać z pomocy unijnej. Znaczna część producentów ubiegała się o wsparcie m.in. w ramach programu PROW 2007–2013. Badaniami ankietowymi objęto 103 producentów sadowniczych z powiatu grójeckiego, a więc rejonu o największym znaczeniu w polskiej produkcji owoców. Spo- śród ankietowanych respondentów prawie ¾ zadeklarowało, że korzystało ze wsparcia unijnego. Producenci, którzy skorzystali z PROW 2007–2013, otrzymane fundusze w 63% zainwestowali w modernizację swoich gospodarstw. Najwięcej producentów przeznaczyło otrzymane środki na zakup maszyn. Warto również podkreślić, że przy wypełnianiu wniosków prawie ¾ respondentów korzystało z pomocy prywatnych fi rm, a nie z form wsparcia instytucji państwowych.

Słowa kluczowe: intervention, EU support, orchard farms

Słowa kluczowe w języku polskim: interwencjonizm, wsparcie UE, gospodarstwa sadownicze

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom39/zeszyt1/art_16.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.16
Zapis do cytowania:

MLA Olewnicki, Dawid, and Magda Marzec. "THE USE OF EU SUPPORT BY ORCHARDS OWNERS IN FARMS IN THE GRÓJEC COUNTY, ON THE BASIS OF THE CONDUCTED SURVEY." J. Agribus. Rural Dev. 39.1 (2016): 137-144.
APA Dawid Olewnicki, Magda Marzec (2016). THE USE OF EU SUPPORT BY ORCHARDS OWNERS IN FARMS IN THE GRÓJEC COUNTY, ON THE BASIS OF THE CONDUCTED SURVEY. J. Agribus. Rural Dev. 39 (1), 137-144
ISO 690 OLEWNICKI, Dawid, MARZEC, Magda. THE USE OF EU SUPPORT BY ORCHARDS OWNERS IN FARMS IN THE GRÓJEC COUNTY, ON THE BASIS OF THE CONDUCTED SURVEY. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 39.1: 137-144.
Adres do korespondencji:
dr inż. Dawid Olewnicki, Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Email do korespondencji:
dawid_olewnicki@sggw.pl

Literatura

  • Ciechomski, W. (1997). Interwencjonizm państwowy w rolnictwie i obrocie rolnym. Poznań: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  • Marzec, M., (2015). Analiza instrumentów wsparcia gospodarstw sadowniczych na przykładzie powiatu grójeckiego. Praca inżynierska. Warszawa: SGGW.
  • Mazurkiewicz-Pizło, A., Pizło, W. (2011). Inspiracje teoretyczne konkurencyjności według Thünena, Marshalla, Portera. Zesz. Nauk. SGGW Ser. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 93, 5–18.
  • Spychalski, G. (2008). Działania interwencyjne w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW Ser. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 71, 43–52.
  • Wilkin, J. (2002). Interwencjonizm w rolnictwie: dlaczego był, jest i będzie. Biul. Inf. ARR, 9(135), 18–19.
  • Wyzińska-Ludian, J. (1996). Przyczyny i formy interwencjonizmu państwowego w rolnictwie. Lublin: Wyd. UMC w Lublinie.