Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (39) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.15

Bartosz Mickiewicz

Rola i znaczenie cross-compliance w dopłatach bezpośrednich dla rolników w latach 2015–2020

ROLE AND MEANING OF CROSS-COMPLIANCE IN DIRECT PAYMENTS FOR FARMERS IN 2015–2020

Abstract:

 The article presents the legal regulations of the European Union in the fi eld of cross-compliance requirements. The requirements were thought to change agricultural production in less intensive direction with respecting of the environment. The regulations encouraged the development of organic production methods. Cross compliance in the new fi nancial perspective means greater relation between the amount of direct payments earned by farmers and non-investment payments received from the Rural Development Programme. Studies show that new regulations adopted for the period 2015–2020 aimed at development of sustainable farming systems so that farmers can respond to many challenges awaiting them, not just those connected with climate change and increasing pressure associated with the use of natural resources.

Streszczenie w języku polskim:

W artykule przedstawiono regulacje prawne Unii Europejskiej w zakresie wymogów wzajemnej zgodności. Miały one na celu skierowanie produkcji rolnej na tory gospodarki mniej intensywnej, przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Regulacje sprzyjały rozwinięciu ekologicznych metod produkcji. Zasada wzajemnej zgodności w nowej perspektywie fi nansowej oznacza więk sze powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich przez rolników z płatnościami nieinwestycyjnymi otrzymywanymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Badania pokazują, że nowe regulacje prawne przyjęte na lata 2015–2020 zmierzają do wypracowania zrównoważonych systemów gospodarki rolnej, tak aby rolnicy mogli reagować na wiele czekających ich wyzwań, nie tylko tych związanych ze zmianą klimatu i coraz większą presją dotyczącą korzystania z zasobów naturalnych.

Słowa kluczowe: cross-compliance, good agricultural policy, requirements in management, legal changes, Common Agricultural Policy

Słowa kluczowe w języku polskim: wzajemna zgodność, dobra kultura rolna, wymogi w zakresie zarządzania, zmiany prawne, Wspólna Polityka Rolna

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom39/zeszyt1/art_15_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.15
Zapis do cytowania:

MLA Mickiewicz, Bartosz. "Rola i znaczenie cross-compliance w dopłatach bezpośrednich dla rolników w latach 2015–2020." J. Agribus. Rural Dev. 39.1 (2016): 129-135.
APA Bartosz Mickiewicz (2016). Rola i znaczenie cross-compliance w dopłatach bezpośrednich dla rolników w latach 2015–2020. J. Agribus. Rural Dev. 39 (1), 129-135
ISO 690 MICKIEWICZ, Bartosz. Rola i znaczenie cross-compliance w dopłatach bezpośrednich dla rolników w latach 2015–2020. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 39.1: 129-135.
Adres do korespondencji:
dr hab. Bartosz Mickiewicz, Zakład Ekonomii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin
Email do korespondencji:
bartosz.mickiewicz@zut.edu.pl

Literatura

 • Briggeman, C. B., Gunnderson, A. M., Gloy, A. B. (2009). The Financial Health of Agricultural Lenders. American J. Agric. Econ., 5(91), 301–309.
 • Ciaian, P., Kancs, D. (2012). The Capitalization of Area Payments into Farmland Rents: Micro Evidence from the New EU Member States. Canad. J. Agric. Econ., 4(60), 517–540.
 • Ciaian, P., Pokrivcak, J., Szegenyova, K. (2012). Do agricultural subsidies crowd out or stimulate rural credit market institutions? The case of EU Common Agricultural Policy. EIoP, 16, 15. Pobrano z: http://eiop.or.at/eiop/texte/2012-015a.htm.
 • Mickiewicz, B., Jurczak, R. (2015). Characteristics of the multiannual fi nancial framework within the context of the Common Agricultural Policy. Econ. Sci. Rural Dev., 36, 68–78.
 • Prus, P., Wawrzyniak, B. M. (2011). Charakterystyka regulacji prawnych Unii Europejskiej w zakresie wymogów wzajemnej zgodności. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Roln. Agrob., 4(13), 139–143.
 • Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products (2012). Brussels.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (2003). Dz. Urz. UE L 03.270.114 z 21.10.2013, s. 1–10.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (2009). Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009 r., s. 16.
 • Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu
 • Regionów (2013). Bruksela: Komisja Europejska. Pobrano 14 czerwca 2015 z: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/PL/1-2013-175-PL-F1-1.Pdf.
 • System płatności bezpośrednich w latach 2015–2020 (2015). Warszawa: MRiRW. Pobrano 7 maja 2015 z: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Zespol-Prasowy/Informacje-Prasowe/System-platnosci-bezposrednich-w-latach-2015-2020-konsultacje.