Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (39) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.13

Małgorzata Krotowska, Danuta Mierzwa

Finansowo-techniczna ocena efektywności funkcjonowania wybranych podmiotów łańcucha gospodarki żywnościowej

TECHNICAL AND FINANCIAL ASSESSMENT OF ORGANIZATIONAL IMPROVEMENTS OF SELECTED BUSINESS ENTITIES OF FOOD CHAIN MANAGEMENT

Abstract:

The aim of the article was technical and economic assessment of organizational improvements and use of resources of the examined business entities within the frames of their economic activity. The measurement of economic effi ciency was done with the use of commonly accepted profi tability indices (ROE, profi t margin and RONA). The technical assessment was based on the DEA method, taking into account the model: CRS, VRS and the scale of production. The variables applied in the model w ere operating incomes, as well as expenditures, i.e. UR area, labour input, value of fi xed assets and expenditure connected with energy and materials consumption. The research results proved that there were not signifi cant diff erences between the examined groups (Z and N) as far as calculated indices were concerned.

Streszczenie w języku polskim:

Celem artykułu była ocena fi nansowo-techniczna usprawnień organizacyjnych oraz wykorzystanie zasobów badanych podmiotów w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Pomiaru efektywności fi nansowej dokonano za pomocą wskaźników rentowności (aktywów, sprzedaży i kapitału własnego), natomiast oceny technicznej zgodnie z metodą DEA, uwzględniającą model: CRS, VRS oraz skalę produkcji. Zmiennymi zastosowanymi w modelu były przychody z działalności operacyjnej oraz nakłady, tj. powierzchnia UR, nakłady pracy, wartość środków trwałych, a także koszty związane z użyciem materiałów i energii. Wyniki badań nie wykazały istotnych różnic między badanymi grupami podmiotów zrzeszonych (grupa Z) i niezrzeszonych w GPR (grupa N) pod względem osiągniętych wskaźników efektywności.

Słowa kluczowe: PAG – Producers Association Groups, FC – Farm Cooperatives, economic effi ciency, technical effi ciency, RDP – Rural Development Program, integration

Słowa kluczowe w języku polskim: GPR, RSP, efektywność ekonomiczna, efektywność techniczna, PROW, integracja

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom39/zeszyt1/art_13_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.13
Zapis do cytowania:

MLA Krotowska, Małgorzata, and Danuta Mierzwa. "Finansowo-techniczna ocena efektywności funkcjonowania wybranych podmiotów łańcucha gospodarki żywnościowej." J. Agribus. Rural Dev. 39.1 (2016): 113-120.
APA Małgorzata Krotowska, Danuta Mierzwa (2016). Finansowo-techniczna ocena efektywności funkcjonowania wybranych podmiotów łańcucha gospodarki żywnościowej. J. Agribus. Rural Dev. 39 (1), 113-120
ISO 690 KROTOWSKA, Małgorzata, MIERZWA, Danuta. Finansowo-techniczna ocena efektywności funkcjonowania wybranych podmiotów łańcucha gospodarki żywnościowej. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 39.1: 113-120.
Adres do korespondencji:
mgr inż. Małgorzata Krotowska, Szkoły Europejskie we Wrocławiu, ul. Sienkiewicza 6 A, Wrocław
Email do korespondencji:
malgorzata.krotowska@o2.pl

Literatura

 • Adamski, M. (2008). Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (nr 120, s. 11). Warszawa: IERiGŻ – PIB.
 • Baran, J., Pietrzak, M. (2007). Analiza efektywności wybranych branż polskiego agrobiznesu bazująca na metodzie DEA. Rocz. Nauk. SERiA, IX, 3, 15–16.
 • CEPA (b. d.). Pobrano 10 czerwca 2015 z: http://www.uq.edu.au/economics/cepa/software.php.
 • Ćwiąkalska-Małys, A., Nowak, W. (2009), Sposoby klasyfikacji modeli DEA. Bad. Oper. Decyz., 3, 9.
 • Dębniewski, G., Pałach, H., Zakrzewski, W. (2000). Mikroekonomia (s. 31). Olsztyn: Wyd. UWM.
 • Fakty i liczby (b. d.). Pobrano 11 czerwca 2015 r. z: http://ica.coop http://ica.coop.
 • Komunikat Komisji Rady Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczący promocji spółdzielczej w Europie (s. 5). Bruksela COM (2004).
 • Kucharski, A. (2011). Metoda DEA w ocenie efektywności gospodarczej (s. 8). Łódź: Wyd. Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2.07.2013 w sprawie wkładu spółdzielni w walkę z kryzysem (2012/2321/1N/).
 • Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne (b. d.). Pobrano 11 czerwca 2015 r. z: http://www.krs.org.pl.
 • Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Analiza przedsiębiorstwa według standardów światowych (s. 144–145, 195). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Superat, J. (2005). Zarządzanie (s. 174). Wrocław: Wyd. Kolonia.
 • Szymańska, E. (2010). Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 97, 2, 159, 162.
 • Telp, J. (2004). Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny efektywności. W: Z. Bobera, J. Telp (red.), Ocena efektywności funkcjonowania organizacji gospodarczych (s. 91). Warszawa: Zakład Wydawniczy DrukTur.