Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (39) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.11

Zofia Kołoszko-Chomentowska, Barbara Wojsznis

Organizacja i wyniki gospodarstw rolnych realizujących inwestycje z udziałem środków publicznych

ORGANIZATION AND RESULTS OF AGRICULTURAL HOLDINGS REALIZING INVESTMENTS SUBSIDIZED WITH PUBLIC FUNDS

Abstract:

In the present article, an attempt was made to assess the organization of production and economic results of agricultural holdings that realized investments subsidized with public funds, from the perspective of good agricultural practice. Agricultural holdings in the Podlaskie voivodeship registered in the FADN system in 2011–2012 were investigated. Assessment accounted for crop structure, stock density, production intensity, the value and structure of capital, and profi tableness of land, capital, and labour. Analysis showed that holdings benefi ting from subsidization of investments with public funds were characterized by greater production intensity and also achieved better economic results. However, they exerted greater pressure on the environment and posed hazards that mainly resulted from high stock density.  

Streszczenie w języku polskim:

W artykule podjęto próbę oceny organizacji produkcji i wyników ekonomicznych gospodarstw rolnych, które realizowały inwestycje z udziałem środków publicznych w aspekcie zasad dobrej praktyki rolniczej. Badaniami objęto gospodarstwa rolne województwa podlaskiego będące w systemie FADN w latach 2011–2012. W ocenie uwzględniono strukturę zasiewów, obsadę zwierząt, intensywność produkcji, wartość i strukturę kapitału oraz dochodowość ziemi, kapitału i pracy. Analiza wykazała, że gospodarstwa korzystające ze wsparcia inwestycji środkami publicznymi charakteryzowały się wyż- szą intensywnością produkcji, osiągały też lepsze wyniki ekonomiczne. Wywierały one jednak większą presję na środowisko i stwarzały zagrożenia wynikające głównie z dużej obsady zwierząt.

Słowa kluczowe: agricultural holdings, investments, public funds, organization, income

Słowa kluczowe w języku polskim: gospodarstwo rolne, inwestycje, środki publiczne, organizacja, dochód

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom39/zeszyt1/art_11.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.11
Zapis do cytowania:

MLA Kołoszko-Chomentowska, Zofia, and Barbara Wojsznis. "ORGANIZATION AND RESULTS OF AGRICULTURAL HOLDINGS REALIZING INVESTMENTS SUBSIDIZED WITH PUBLIC FUNDS." J. Agribus. Rural Dev. 39.1 (2016): 95-102.
APA Zofia Kołoszko-Chomentowska, Barbara Wojsznis (2016). ORGANIZATION AND RESULTS OF AGRICULTURAL HOLDINGS REALIZING INVESTMENTS SUBSIDIZED WITH PUBLIC FUNDS. J. Agribus. Rural Dev. 39 (1), 95-102
ISO 690 KOłOSZKO-CHOMENTOWSKA, Zofia, WOJSZNIS, Barbara. ORGANIZATION AND RESULTS OF AGRICULTURAL HOLDINGS REALIZING INVESTMENTS SUBSIDIZED WITH PUBLIC FUNDS. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 39.1: 95-102.
Adres do korespondencji:
dr hab. inż. Zofi a Kołoszko-Chomentowska, Katedra Finansów i Rachunkowości, Politechnika Białostocka, ul. Ojca S. Tarasiuka 2, 16-100 Kleosin
Email do korespondencji:
z.koloszko@pb.edu.pl

Literatura

 • Czekaj, T. (2008). Techniczna efektywność gospodarstw rolnych a skłonność do korzystania ze wsparcia inwestycji środkami publicznymi. Zag. Ekon. Roln., 3(316), 31–44.
 • Czubak, W., Mikołajczak, M. (2012). Znaczenie inwestycji współfinansowanych środkami Unii Europejskiej w modernizacji rolnictwa w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, 14(3),42–46.
 • Czubak, W., Sadowski, A. (2014). Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej w gospodarstwach rolnych w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2(32), 45–57.
 • Duer, I., Fotyma, M., Madej, A. (2002). Kodeks dobrej praktyki rolniczej (s. 20–21). Warszawa: Wyd. MRIRW-MŚ-FAPA.
 • Kobus, P. (2009). Zmiany w dynamice składowych dochodu rolniczego w krajach członkowskich Unii Europejskiej po rozszerzeniu w 2004 r. Rocz. Nauk. SERiA, 1(2), 110–114.
 • Mańko, S., Sobczyński, T., Sas, R. (2008). Czynniki różnicujące aktywność inwestycyjną rolników w województwie kujawsko-pomorskim. W: M. Adamowicz (red.), Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu. Prace Naukowe SGGW, 1(45), 207–217.
 • Marszałkowicz, T. (1986). Metody statystyki opisowej w badaniach ekonomiczno-rolniczych (s. 1–343). Warszawa: Wyd. SGGW-AR.
 • Pawlak, J. (2010). Uwarunkowania ekonomiczne a mechanizacja rolnictwa. Rocz. Nauk. Roln. Ser. G, 97(3), 197–204.
 • Piekut, K., Machnacki, M. (2011). Ocena ekologiczno-ekonomiczna gospodarstw rolnych na podstawie danych FADN. Woda Środ. Obsz. Wiej., 11(1), 203–219.
 • Pietrzykowski, R., Wicki, L. (2011). Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków z programów Wspólnej Polityki Rolnej na modernizację rolnictwa. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 98(4), 7–22.
 • Sobczyński, T. (2008). Zmiany poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych UE w latach 1989-2005. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 94(2), 106–114.
 • Woś, A. (2000). Układy strukturalne w rolnictwie chłopskim (w świetle danych rachunkowości rolnej). Komun. Raport. Ekspert., 465, 1–31.