Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (39) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.5

Michał Dudek

Efekt następcy w procesie sukcesji indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce.

SUCCESSOR EFFECT IN FAMILY FARMS IN POLAND

Abstract:

In the literature and sectoral policy strategies, a generation change among farm managers is often linked with the expectations of positive developments in agriculture and rural areas. The farm succession is usually perceived as favourable for economic situation of farming families. As a consequence of this process diff erent methods of management are often implemented. The new farmer’s experiences, ideas and skills that could contribute to the development of production and improvement of its profi tability are also brought. The aim of this paper is to describe the changes that have occurred in the farms after succession. In total, among this group an increased number of actions aimed at the development of the agricultural businesses were not observed. However, analyses showed that among successors diff erent attitudes towards acquired production assets were observed. The empirical material used in the study were the results of the IAFE-NRI panel surveys conducted on a sample of more than 2,5 thousand of the same farms in 2000, 2005 and 2011.

Streszczenie w języku polskim:

W literaturze przedmiotu oraz w strategiach polityki sektorowej zmiany generacyjne wśród osób zarządzających indywidualnymi gospodarstwami rolnymi często wiążą się z oczekiwaniami pozytywnych przeobraż eń w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zakłada się zazwyczaj, że sukcesja jest korzystna dla gospodarstw rolnych i użytkujących je rodzin. W jej następstwie nierzadko realizowane są bowiem odmienne od dotychczasowych sposoby zarządzania, wnoszone są też nowe doświadczenia, pomysły i kwalifi kacje, które mogą się przyczynić do rozwoju działalności rolniczej i poprawy jej opłacalności. Celem artykułu jest charakterystyka zmian, jakie zaszły w gospodarstwach rolnych po przejęciu ich przez następców. Z przeprowadzonych analiz wynika, że sukcesorzy przyjmowali zróżnicowane postawy wobec przejmowanego majątku produkcyjnego. W całej tej zbiorowości nie zaznaczyło się jednak zwiększone nasilenie w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju prowadzonej działalności rolniczej. Materiał empiryczny stanowiły wyniki panelowych badań ankietowych IERiGŻ-PIB.

Słowa kluczowe: succession, successor eff ect, farm, agricultural investments

Słowa kluczowe w języku polskim: gospodarstwo rolne, inwestycje rolnicze, sukcesja, efekt następcy

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom39/zeszyt1/art_5_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.5
Zapis do cytowania:

MLA Dudek, Michał. "Efekt następcy w procesie sukcesji indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce. ." J. Agribus. Rural Dev. 39.1 (2016): 39-45.
APA Michał Dudek (2016). Efekt następcy w procesie sukcesji indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce. . J. Agribus. Rural Dev. 39 (1), 39-45
ISO 690 DUDEK, Michał. Efekt następcy w procesie sukcesji indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce. . J. Agribus. Rural Dev., 2016, 39.1: 39-45.
Adres do korespondencji:
mgr Michał Dudek, Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Email do korespondencji:
dudek@ierigż.waw.pl

Literatura

 • Calus, M. (2009). Factors explaining farm succession and transfer in Flanders (s. 95–108). Ghent: Ghent University.
 • Gasson, R., Errigton, A. (1993). The Farm Family Business (s. 186–187). Wallingford: CAB International.
 • Klank, L. (2006). Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Lobley, M., Baker, J. R. (2012). Succession and retirement in family farm business (s. 12–13). W: M. Lobley, J. R. Baker, I. Whitehead (red.), Keeping it in the family. International perspectives on succession and retirement on family farms. Farnham: Ashgate.
 • Marks-Bielska, R. (2010). Rynek ziemi rolniczej w Polsce – Uwarunkowania i tendencje rozwoju. Olsztyn: Wyd. UWM.
 • Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 (2007). Pobrano 16 lutego 2015 z: http://minrol.gov.pl.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (2013). Pobrano 16 lutego 2015 z: http://minrol.gov.pl.Rural development in the EU, 2013. Statistical and economic information. Pobrano 1 lutego 2015 z: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm.
 • Sikorska, A. (2013). Procesy przekształceń strukturalnych w wiejskiej społeczności i chłopskim rolnictwie. Synteza (s. 5–10). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012–2020 (2012). Pobrano 1 lutego 2015 z: http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-irybactwa-na-lata-2012–2020.
 • Wojewodzic, T. (2013). Pozorna sukcesja – zaburzenie cyklu życia gospodarstw rolniczych. Zesz. Nauk. SGGW Ser.Ekon. Org. Gosp. Żywn., 103, 141–151.
 • Woś, A. (2004). W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. Warszawa: IERiGŻ.
 • Zegar, J. S. (2013). Economic size of farms and their sustainability – the case of Poland. W: Growth and competitiveness
 • factors of the agri-food sector in Poland and Ukraine against the background of global trends. Szczecin:IERiGŻ-PIB, National University of Food Technologies,Centre of Sociological Research.