Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (39) 2016 , DOI: 10.17306/JARD.2016.3

Wioletta Bieńkowska-Gołasa

Koncentracja przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa mazowieckiego

CONCENTRATION OF ENTREPRENEURSHIP IN RURAL DISTRICTS OF THE MAZOWIECKIE VOIVODESHIP

Abstract:

 The article research problem was to present the theoretical issues and statistics of entrepreneurship in all the rural districts of the Mazowieckie voivodeship. The article was to show the level and concentration of companies’ number in the examined districts. This made it possible to identify the districts with the highest and the lowest level of entrepreneurship as well as the changes in its concentration that took place in the examined period. The research was conducted in 2014, and the main statistical material consisted of the data obtained from the Local Data Bank of the Central Statistical Offi ce. The research outcomes indicate that there was a slight but steady increase of the number concentration of enterprises located in the examined districts in the studied period.

Streszczenie w języku polskim:

W artykule problemem badawczym było przybliżenie zagadnienia przedsiębiorczości w ujęciu teoretycznym oraz statystycznym we wszystkich gminach wiejskich województwa mazowieckiego. Celem artykułu było przedstawienie poziomu i koncentracji liczby przedsiębiorstw w badanych gminach. Pozwoliło to na identyfi kację gmin o najwyższym i najniższym poziomie przedsiębiorczości oraz zmian, jakie zaszły w jej koncentracji w badanym okresie. Badania przeprowadzono w 2014 roku, a głównym materiałem statystycznym były dane pozyskane z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki badań wskazują, że w badanym okresie zaobserwowano niewielki, lecz stały proces zwiększania koncentracji liczby przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie badanych gmin.

Słowa kluczowe: entrepreneurship, the level of entrepreneurship, district, Mazowieckie

Słowa kluczowe w języku polskim: przedsiębiorczość, poziom przedsiębiorczości, gmina, Mazowieckie

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom39/zeszyt1/art_3.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.3
Zapis do cytowania:

MLA Bieńkowska-Gołasa, Wioletta. "CONCENTRATION OF ENTREPRENEURSHIP IN RURAL DISTRICTS OF THE MAZOWIECKIE VOIVODESHIP." J. Agribus. Rural Dev. 39.1 (2016): 25-30.
APA Wioletta Bieńkowska-Gołasa (2016). CONCENTRATION OF ENTREPRENEURSHIP IN RURAL DISTRICTS OF THE MAZOWIECKIE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev. 39 (1), 25-30
ISO 690 BIEńKOWSKA-GOłASA, Wioletta. CONCENTRATION OF ENTREPRENEURSHIP IN RURAL DISTRICTS OF THE MAZOWIECKIE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev., 2016, 39.1: 25-30.
Adres do korespondencji:
dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,
Email do korespondencji:
wioletta_bienkowska@sggw.pl

Literatura

 • Budner, W. (2003). Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe (p. 57). Poznań: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Chądzyński, J., Nowakowski, A., Przygodzki, Z. (2007). Region i jego rozwój w warunkach globalizacji (p. 56). Warszawa:CeDeWu.
 • Drucker, P. F. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady (p. 271). Warszawa: PWE.
 • Lissowski, G., Haman, J., Jasiński, M. (2008). Podstawy statystyki dla socjologów (p. 206). Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.
 • Moczydłowska, J., Pacewicz, I. (2007). Przedsiębiorczość (p. 5). Rzeszów: Wyd. Oświatowe Fosze.
 • Nogalski, B. (2003). Przedsiębiorczość – współczesnym wyzwaniem polskiej gospodarki. In: A. Skowronek-Mielczarek (ed.), Przedsiębiorstwo – przedsiębiorczość – rynek (p. 149). Warszawa: Wyd. SGH.
 • Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfi kacji obiektów społeczno-gospodarczych (s. 93). Warszawa: PWE.
 • Parysek, J. J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej (p. 62). Poznań: Wyd. Nauk. UAM.
 • Penc, J. (2008). Encyklopedia zarządzania. Podstawowe kategorie i terminy (p. 744). Łódź: Wyższa Szkoła Studiów
 • Międzynarodowych.
 • Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne (p. 9). Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 • Saar, M. A. (2011). Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości (p. 10). Warszawa: Wyd. CeDeWu.
 • Tatarzycki, P. (2007). Statystyka po ludzku (p. 182). Gliwice: Złote Myśli