Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXXXV (6) 2007

Spis treści:

Zeszyt CCCLXXXV (6) 2007
Katarzyna Cieślińska
The basic roles of manager in business organization
Podstawowe role menedżera w organizacji gospodarczej
Zeszyt CCCLXXXV (6) 2007
Elżbieta Daszkowska
Possible directions for the agricultural trade liberalisation under Doha Round and the European Union's stand. Conclusions for Poland
Możliwe kierunki liberalizacji handlu rolnego w ramach Rundy Doha a stanowisko Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski
Zeszyt CCCLXXXV (6) 2007
Adam Dobek, Witold Wielicki
An evaluation of the transformation of the perpetual usufruct right to the real estate property right
Ocena opłacalności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Zeszyt CCCLXXXV (6) 2007
Karolina Jąder
Conditionings of development of the concept for selling regional products in the Wielkopolska food products market
Uwarunkowania rozwoju koncepcji sprzedaży produktów regionalnych na wielkopolskim rynku artykułów spożywczych
Zeszyt CCCLXXXV (6) 2007
Sławomir Kalinowski, Władysława Łuczka-Bakuła
The consumption structure of food articles in impoverished households – the example of the Wielkopolskie Province
Struktura konsumpcji wybranych artykułów żywnościowych w ubogich gospodarstwach domowych na przykładzie województwa wielkopolskiego
Zeszyt CCCLXXXV (6) 2007
Ewa Kiryluk-Dryjska
Macroregional differantiation of farmers’ interest in Polish Rural Development Program measures in Poland
Makroregionalne zróżnicowanie aktywności rolników w ubieganiu się o środki finansowe Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Zeszyt CCCLXXXV (6) 2007
Władysława Łuczka-Bakuła, Lidia Jabłońska-Porzuczek
The demographic structure of society and individual farmers’ social insurance
Struktura demograficzna społeczeństwa a ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych
Zeszyt CCCLXXXV (6) 2007
Renata Marks-Bielska, Roman Kisiel
Educational barriers and opportunities for youth from areas of former State-owned farms based on the example of Grodziczno municipality
Bariery i szanse edukacyjne młodzieży z terenów popegeerowskich na przykładzie gminy Grodziczno
Zeszyt CCCLXXXV (6) 2007
Karolina Pawlak
Changes in Polish foreign trade in agri-food products under accession to the European Union
Zmainy w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w warunkach integracji z Unią Europejską
Zeszyt CCCLXXXV (6) 2007
Walenty Poczta, Anna Fabisiak
Changes in labour force resources in agriculture in the Central and Eastern European countries as a result of accession to the European Union
Zmiany w zasobach siły roboczej w rolnictwie krajów Europy Środkowej i Wschodniej na skutek akcesji do Unii Europejskiej
Zeszyt CCCLXXXV (6) 2007
Todd M. Schmit, Nelson L. Bills
Agribusiness contributions and inter-industry linkages in the New York state economy
Rola agrobiznesu i jego powiązania międzygałęziowe w gospodarce stanu Nowy Jork

Znaleziono 11 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).