Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015

Październik - Grudzień 2015
Cover (Inner front) Zeszyt (4) 2015 - Okładka
Contents Zeszyt (4) 2015 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2015

Spis treści:

Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.64
Matthew Olaniyi Adewumi, Abraham Falola, Adefemi Oluwadamilola Odunlade
ASSESSING INCOME EFFECT OF RURAL DEVELOPMENT PROGRAMMES: A CASE STUDY OF COMMUNITY-BASED AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT PROJECT IN KWARA STATE (NIGERIA)
Wpływ wdrożenia programów rozwoju obszarów wiejskich na dochody: studium przypadku na podstawie projektu Rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich opartego na społeczności lokalnej w stanie Kwara (Nigeria)
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.65
Agnieszka Baer-Nawrocka, Ewa Kiryluk-Dryjska
CEREALS PRODUCTION IN SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES – POLITICAL AND STRUCTURAL IMPLICATIONS
Produkcja zbóż w wybranych krajach Unii Europejskiej – uwarunkowania strukturalne i polityczne
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.66
Vasyl Chemerys, Vitaliy Krupin
ECONOMIC ZONING AS THE BASIS FOR DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURAL SUPPORT FOR REGIONAL AGRICULTURAL MARKETS IN UKRAINE: THEORETICAL APPROACH
Podział na strefy gospodarcze jako podstawa rozwoju wsparcia infrastrukturalnego regionalnych rynków rolnych Ukrainy – podejście teoretyczne
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.67
Joseph Chisasa
SOURCES OF GROWTH IN SOUTH AFRICAN AGRICULTURE – A CORPORATE FINANCE PERSPECTIVE
Źródła wzrostu w rolnictwie Afryki Południowej z perspektywy finansowej przedsiębiorstw
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.68
Zbigniew Gołaś
FINANCIAL LIQUIDITY OF THE FURNITURE INDUSTRY COMPANIES IN POLAND IN 2006–2013
Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego w Polsce w latach 2006– 2013
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.69
Wojciech Gotkiewicz, Bartosz Mickiewicz
THE REALIZATION OF THE AGRI-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SCHEME IN THE AREA OF NATURA 2000 IN THE VALLEY OF BIEBRZA RIVER
Realizacja programu rolnośrodowiskowego na terenie obszaru Natura 2000 SOO „Dolina Biebrzy”
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.70
Aleksander Grzelak
SELECTED FACTORS SHAPING THE REPRODUCTION PROCESSES OF FARMS ASSETS CONDUCTING AGRICULTURAL ACCOUNTANCY (FADN)
Wybrane czynniki kształtujące procesy reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN)
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.71
Karolina Jąder
THE INFLUENCE OF CHOSEN SOCIO-DEMOGRAPHIC AND ECONOMIC FACTORS ON PREFERENCES AND BEHAVIOUR OF STUDENTS ON THE DAIRY PRODUCTS MARKET
Wpływ wybranych czynników społeczno-demografi cznych i ekonomicznych na preferencje i zachowania studentów na rynku produktów mleczarskich.
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.72
Anna Jędrusek-Golińska, Krystyna Szymandera-Buszka, Katarzyna Waszkowiak, Marek Goliński, Ewa Jędrzejowska
ATTITUDE TO FUNCTIONAL FOOD AMONG ELDER PEOPLE FROM THE WIELKOPOLSKA REGION BASED ON THEIR LIFE ACTIVITY – PILOT STUDY
Postawy osób starszych z terenu Wielkopolski wobec żywności funkcjonalnej w zależności od ich aktywności życiowej – badania pilotażowe
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.73
Franciszek Kapusta
FOOD SECURITY AS AN INDICATOR OF SUSTAINABLE CONSUMPTION
Bezpieczeństwo żywnościowe jako indykator zrównoważonego spożycia.
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.74
Ryszard Kata, Alina Walenia, Damian S. Pyrkos
FINANCIAL EXCLUSION OF THE RURAL POPULATION IN POLAND
Wykluczenie finansowe ludności wiejskiej w Polsce
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.75
Sylwia Kierczyńska
PRODUCTION OF TOMATOES FOR PROCESSING IN POLAND UNDER THE REGULATIONS OF COMMON MARKET ORGANIZATION OF FRUIT AND VEGETABLES IN THE EU
Zmiany w uprawach pomidorów do przetwórstwa w Polsce w kontekście mechanizmu Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw Unii Europejskiej
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.76
Małgorzata Kołodziejczak
THE USE OF SERVICES ON FARMS IN POLAND (BASED ON THE FADN DATA)*
Korzystanie z usług w gospodarstwach rolnych w Polsce (na podstawie danych FADN).
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.77
Władysława Łuczka, Lidia Jabłońska-Porzuczek
PROFESSIONAL ACTIVITY OF WORKING-AGE INHABITANTS OF THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP
Aktywność zawodowa osób w  wieku  produkcyjnym w  województwie  wielkopolskim.
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.78
Katarzyna Łukiewska
RESOURCES AND LABOUR PRODUCTIVITY OF FOOD INDUSTRY IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION IN THE CONTEXT OF COMPETITIVENESS
Zasoby i  produktywność pracy przemysłu  spożywczego krajów członkowskich Unii Europejskiej w  kontek- ście konkurencyjności sektora
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.79
Renata Marks-Bielska, Wiesława Lizińska, Izabela Serocka
POLISH AGRI-FOOD FOREIGN TRADE AND ITS COMPARATIVE ADVANTAGE IN 2008–2013
Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi i jego przewaga komparatywna w latach 2008–2013
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.80
Kumilachew Alamerie Melesse, Musa Hasen Ahmed
A COMPARATIVE STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS OF IRRIGATED AND RAIN-FED POTATO FARMS IN EASTERN ETHIOPIA
Porównawcza analiza stochastyczna gospodarstw z uprawą ziemniaków nawadnianych sztucznie i naturalnie we Wschodniej Etiopii
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.81
Bartosz Mickiewicz, Wojciech Gotkiewicz
IMPORTANCE OF THE AGRI-ENVIRONMENTAL AND CLIMATE SCHEME WITHIN THE FRAMEWORK OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION SYSTEM (IN THE LIGHT OF THE POLISH RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME 2014–2020)
Znaczenie działania rolnośrodowiskowego i klimatycznego w ramach systemu ochrony środowiska (w świetle PROW 2014–2020)
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.82
Monika Mularska-Kucharek
ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES OF RURAL RESIDENTS
Przedsiębiorcze działania mieszkańców wsi
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.83
Zacharias Ternenge Nyiatagher, Ali Ocholi
PROFITABILITY AND MARKETING EFFICIENCY OF MAIZE IN KWANDE LOCAL GOVERNMENT AREA OF BENUE STATE, NIGERIA
Rentowność i efektywność marketingu na rynku kukurydzy w rejonie Kwande w stanie Benue (Nigeria)
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.84
Luiza Ossowska
ENTREPRENEURSHIP LEVEL DIVERSITY DEPENDING ON LOCATION TO THE TOWNS IN RURAL AREAS OF THE ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP
Zróżnicowanie poziomu przedsiębiorczości obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego w zależno- ści od położenia wobec miast
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.85
Joanna Rakowska
RURAL DEVELOPMENT PROGRAMMES 2007–2013 AS A TOOL OF PLACE-BASED POLICY
PROW 2007–2013 jako narzędzie polityki ukierunkowanej terytorialnie
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.86
Olga Stefko, Magdalena Zielińska-Dawidziak
SELECTED ECONOMIC ASPECTS FOR DEVELOPMENT OF NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES OF BIOACTIVE FOOD
Wybrane aspekty ekonomiczne opracowania nowych technologii produkcji żywności bioaktywnej
Zeszyt 4 (38) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.87
Katarzyna Włodarska, Katarzyna Pawlak-Lemańska, Tomasz Górecki, Ewa Sikorska
FOOD CHOICE MOTIVES OF JUICES’ CONSUMERS – PILOT STUDIES
Motywy wyboru żywności przez konsumentów soków – badania pilotażowe

Znaleziono 24 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).