Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.86

Olga Stefko, Magdalena Zielińska-Dawidziak

Wybrane aspekty ekonomiczne opracowania nowych technologii produkcji żywności bioaktywnej

SELECTED ECONOMIC ASPECTS FOR DEVELOPMENT OF NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES OF BIOACTIVE FOOD

Abstract:

Constant changes which occur in the economy market are its characteristic feature. Thus, application of new technologies and products marketing is a chance for food industry companies to survive and develop. However, cooperation is needed between science and business. The article presents some aspects of economic calculations, which can support eff orts to establish this cooperation. Many calculations in the range of diff erent costs types on the example of production technology of the soybean sprouts fortifi ed with ferritin iron in the Poznań University of Life Sciences laboratory are presented

Streszczenie w języku polskim:

Cechą charakterystyczną gospodarki rynkowej są zachodzące w niej ciągłe zmiany. Wprowadzanie na rynek nowych technologii i produktów jest szansą na przetrwanie i rozwój przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Aby było to możliwe, potrzebna jest współpraca między nauką a biznesem. W artykule zaprezentowano, w jaki sposób wybrane aspekty rachunku ekonomicznego mogą wspomóc działania zmierzające do nawiązania tej współpracy. Przedstawiono obliczenia w ramach rachunku różnych rodzajów kosztów na przykładzie technologii produkcji kiełków soi wzbogacanych w żelazo ferrytynowe w laboratorium Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Słowa kluczowe: economic aspects, new technology, bioactive food production

Słowa kluczowe w języku polskim: aspekty ekonomiczne, nowa technologia, produkcja żywności bioaktywnej

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom38/zeszyt4/art_86.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.86
Zapis do cytowania:

MLA Stefko, Olga, and Magdalena Zielińska-Dawidziak. "Wybrane aspekty ekonomiczne opracowania nowych technologii produkcji żywności bioaktywnej." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 829-838.
APA Olga Stefko, Magdalena Zielińska-Dawidziak (2015). Wybrane aspekty ekonomiczne opracowania nowych technologii produkcji żywności bioaktywnej. J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 829-838
ISO 690 STEFKO, Olga, ZIELIńSKA-DAWIDZIAK, Magdalena. Wybrane aspekty ekonomiczne opracowania nowych technologii produkcji żywności bioaktywnej. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 829-838.
Adres do korespondencji:
dr Olga Stefko, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
stefko@up.poznan.p