Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.83

Zacharias Ternenge Nyiatagher, Ali Ocholi

Rentowność i efektywność marketingu na rynku kukurydzy w rejonie Kwande w stanie Benue (Nigeria)

PROFITABILITY AND MARKETING EFFICIENCY OF MAIZE IN KWANDE LOCAL GOVERNMENT AREA OF BENUE STATE, NIGERIA

Abstract:

The paper presents profi tability and marketing effi - ciency of maize in Kwande Local Government Area of Benue State, Nigeria. Stratifi ed random sampling was used to select three hundred (300) maize marketers comprising producers (210), wholesalers (32) and retailers (58) in eight (8) major markets in the study area. Primary data were collected using structured questionnaires. Data were analyzed using descriptive statistics, marketing margin and marketing effi ciency. It was found that maize marketing in the study area was dominated by males (64.7%) and young people (55.0%) who are energetic enough to withstand the stress involved in the business. The marketing margin of an average maize marketer in the study area was N2,012.00 per 100kg and the percentage marketing margin was 37.2%. This showed that maize marketing in the study area was profi table and 100% retail price paid by the fi nal consumer resulted in farm-to-retail price spread or marketing margin of 37.2%. The marketing effi ciency (0.28) of mai ze in the study area indicated that the marketers were ineffi cient in maize business. It was recommended that government, non-governmental organizations and the rural populace should strive hard to improve the transportation network and the marketers should belong to marketing associations so that they can collectively access loans from rural banking institutions

Streszczenie w języku polskim:

W niniejszym artykule zaprezentowano problem rentowności i efektywności rynku kukurydzy w Nigerii, w rejonie Kwande. Zastosowano losowy dobór próby badawczej celem wyselekcjonowania 300 sprzedawców kukurydzy, włączając 210 producentów, 32 hurtowników i 58 detalistów z ośmiu głównych rynków na obszarze objętym badaniem. Wstępne dane zbierano za pomocą formularzy strukturalnych. Zebrane dane poddano analizie uwzględniającej metody statystyki opisowej i wskaźników efektywności działań rynkowych. Stwierdzono, że rynek kukurydzy na badanym terenie jest zdominowany przez mężczyzn (64,7%) i młodych ludzi (55,0%), którzy łatwiej znoszą stres związany z prowadzeniem działalności biznesowej. Marża rynkowa przeciętnego sprzedawcy wyniosła N2012,00 na 100 kg kukurydzy, a marża procentowa 37,2%. To potwierdza, że sprzedaż kukurydzy na omawianym terenie jest opłacalna i 100% ceny detalicznej dla końcowego odbiorcy wynika z rozpiętości cenowej na rynku detalicznym lub z marży marketingowej wynoszącej 37,2%. Efektywność działań marketingowych (0,28) na rynku kukurydzy na omawianym obszarze oznacza, że sprzedawcy nieefektywnie prowadzili swoją działalność. Warto, aby rząd, organizacje pozarządowe i mieszkańcy wsi dążyli do poprawy sieci dróg, a sprzedawcy powinni zrzeszać się w stowarzyszeniach branżowych i wspólnie pozyskiwać pożyczki z instytucji bankowych wspierających wsie.

Słowa kluczowe: profi tability, marketing effi ciency, marketing margin, maize

Słowa kluczowe w języku polskim: rentowność, marża rynkowa, kukurydza

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom38/zeszyt4/art_83.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.83
Zapis do cytowania:

MLA Nyiatagher, Zacharias Ternenge, and Ali Ocholi. "PROFITABILITY AND MARKETING EFFICIENCY OF MAIZE IN KWANDE LOCAL GOVERNMENT AREA OF BENUE STATE, NIGERIA." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 803-810.
APA Zacharias Ternenge Nyiatagher, Ali Ocholi (2015). PROFITABILITY AND MARKETING EFFICIENCY OF MAIZE IN KWANDE LOCAL GOVERNMENT AREA OF BENUE STATE, NIGERIA. J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 803-810
ISO 690 NYIATAGHER, Zacharias Ternenge, OCHOLI, Ali. PROFITABILITY AND MARKETING EFFICIENCY OF MAIZE IN KWANDE LOCAL GOVERNMENT AREA OF BENUE STATE, NIGERIA. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 803-810.
Adres do korespondencji:
dr Zacharias Ternenge Nyiatagher, Department of Agribusiness, University of Agriculture, Makurdi, Nigeria
Email do korespondencji:
nyiataghertz@gmail.com