Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.82

Monika Mularska-Kucharek

Przedsiębiorcze działania mieszkańców wsi

ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES OF RURAL RESIDENTS

Abstract:

The article assesses the entrepreneurship of rural residents by analysing selected examples of entrepreneurial activities. The undertaken exploration concerned not only the diagnosis of entrepreneurial potential, but also the investigation of the potential determinants of the studied phenomenon. Both the fi rst and the second aspect of the analysis are particularly justifi ed in the case of entrepreneurship in rural communities. The basis of the empirical analysis is the nationwide survey carried out by the Public Opinion Research Center on behalf of the University of Lodz in the framework of the grant on. “Entrepreneurship Poles - social and spatial aspect”. The study shows that a relatively high percentage of this group of respondents undertake entrepreneurial activities. Particularly noteworthy is the activity in the sphere of conducting one’s own business activity.

Streszczenie w języku polskim:

W artykule dokonano oceny przedsiębiorczości mieszkańców wsi, analizując wybrane przykłady działań przedsiębiorczych. Dotyczyła ona nie tylko diagnozy potencjału przedsiębiorczego, ale także potencjalnych uwarunkowań badanego zjawiska. Zarówno pierwszy, jak i drugi aspekt analiz ma szczególne uzasadnienie w przypadku przedsiębiorczości wiejskich społeczności lokalnych. Podstawę empiryczną prezentowanych analiz stanowią badania ogólnopolskie, zrealizowane przez Centrum Badań Opinii Społecznej na zlecenie Uniwersytetu Łódzkiego w ramach grantu dla młodych naukowców pt. „Przedsiębiorczość Polaków – aspekt społeczny i przestrzenny”. Z przeprowadzonych badań wynika, że relatywnie duży odsetek omawianej grupy badanych podejmuje działania przedsiębiorcze. Na szczególną uwagę zasługuje aktywność w sferze prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Słowa kluczowe: entrepreneurship, entrepreneurial activities, rural residents

Słowa kluczowe w języku polskim: przedsiębiorczość, działania przedsiębiorcze, mieszkańcy wsi

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom38/zeszyt4/art_82.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.82
Zapis do cytowania:

MLA Mularska-Kucharek, Monika. "Przedsiębiorcze działania mieszkańców wsi." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 793-801.
APA Monika Mularska-Kucharek (2015). Przedsiębiorcze działania mieszkańców wsi. J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 793-801
ISO 690 MULARSKA-KUCHAREK, Monika. Przedsiębiorcze działania mieszkańców wsi. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 793-801.
Adres do korespondencji:
dr Monika Mularska-Kucharek, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki, ul. Kopcińskiego 31, 90-131 Łódź, Poland
Email do korespondencji:
monikamularska@tlen.pl