Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.80

Kumilachew Alamerie Melesse, Musa Hasen Ahmed

Porównawcza analiza stochastyczna gospodarstw z uprawą ziemniaków nawadnianych sztucznie i naturalnie we Wschodniej Etiopii

A COMPARATIVE STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS OF IRRIGATED AND RAIN-FED POTATO FARMS IN EASTERN ETHIOPIA

Abstract:

Irrigation development has been considered as one of the viable strategies for achieving food security. Accordingly, the government of Ethiopia has been increasing water resource development and utilization. However, to what extent the irrigation users are better off than rainfall dependent counterparts on their technical effi ciency (TE) and variability in productivity among the farmers is not well known. Therefore, this study compared the technical effi ciency of farmers who are producing potato under irrigation and through rainfall in Eastern Ethiopia. Propensity Score Matching was applied to select irrigated farms with comparable attributes to rain-fed farms to see the true effi ciency diff erences between the two groups. Cobb-Douglas production function was fi tted using the stochastic production frontier for both irrigated and rain fed farming. The result indicated that irrigated farms have high ineffi ciencies compared with the rain-fed farms. This indicates the existence of considerable potential for increasing output by improving the effi ciency of irrigated farms than rain-fed farms. Among the factors hypothesized to determine the level of TE, landholding, family size and extension contact were found to have a signifi cant eff ect on irrigated farms whereas, landholding, non/off income, farm income, livestock size and extension contact were the determinants in rain-fed farms. This indicates that factors that aff ect technical effi - ciency in irrigated farms are not necessarily the same as rain fed farms. Therefore, it is important to consider both farms groups in evaluating strategies aimed at improving technical effi ciency of smallholder farmers

Streszczenie w języku polskim:

Rozwój systemów nawadniania jest powszechnie uważany za jedną z najistotniejszych strategii zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe. Zwiększenie zasobów wodnych i odpowiednie ich wykorzystanie to kwestie szczególnie istotne dla rządu Etiopii. Dotychczas nie zbadano jednak dokładnie korzyści stosowania nawadniania sztucznego na tle nawadniania naturalnego pod względem efektywności technologicznej. Niniejsze opracowanie zawiera zatem porównanie efektywności technologicznej tych dwóch grup producentów ziemniaków na obszarze wschodniej Etiopii. Przy wyborze porównywalnych gospodarstw do badania zastosowano metodę PSM (Propensity Score Matching), co umożliwiło określenie rzeczywistych różnic między podmiotami z obu grup. Dopasowano funkcję produkcji Cobba-Douglasa, stosując porównawczą analizę stochastyczną produkcji dla obu przypadków – z nawadnianiem i bez. Wykazano, że gospodarstwa nawadniane są znacznie mniej efektywne w porównaniu z drugą grupą. Wskazuje to na ogromny potencjał zwiększenia ich produkcji dzięki poprawie efektywności. W gospodarstwach nawadnianych za czynniki mające hipotetycznie największy wpływ na poziom efektywności technologicznej uznano: wielkość gospodarstwa, liczebność rodziny i kontakty z ośrodkami doskonalenia, natomiast w gospodarstwach nawadnianych naturalnie były to: wielkość gospodarstwa, dochód z działalności pozarolniczej i rolniczej, liczebność żywego inwentarza i kontakty z ośrodkami doskonalenia. Okazuje się więc, że w każdej z tych dwóch grup gospodarstw zupełnie inne czynniki wpływają na efektywność technologiczną. Przy opracowywaniu strategii mających na celu jej poprawę trzeba zatem uwzględnić specyfi kę obu badanych grup. 

Słowa kluczowe: irrigation, rain-fed, technical effi ciency, stochastic frontier, PSM, potato

Słowa kluczowe w języku polskim: nawadnianie, nawodnienie naturalne, efektywność technologiczna, porównawcza analiza stochastyczna, PSM, ziemniaki

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom38/zeszyt4/art_80.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.80
Zapis do cytowania:

MLA Melesse, Kumilachew Alamerie, and Musa Hasen Ahmed. "A COMPARATIVE STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS OF IRRIGATED AND RAIN-FED POTATO FARMS IN EASTERN ETHIOPIA." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 769-781.
APA Kumilachew Alamerie Melesse, Musa Hasen Ahmed (2015). A COMPARATIVE STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS OF IRRIGATED AND RAIN-FED POTATO FARMS IN EASTERN ETHIOPIA. J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 769-781
ISO 690 MELESSE, Kumilachew Alamerie, AHMED, Musa Hasen. A COMPARATIVE STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS OF IRRIGATED AND RAIN-FED POTATO FARMS IN EASTERN ETHIOPIA. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 769-781.
Adres do korespondencji:
Kumilachew Alamerie Melesse, MSc, School of Agricultural Economics and Agribusiness, Haramaya University, Dire Dawa, Ethiopia
Email do korespondencji:
kalamerie@gmail.com