Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.77

Władysława Łuczka, Lidia Jabłońska-Porzuczek

Aktywność zawodowa osób w  wieku  produkcyjnym w  województwie  wielkopolskim.

PROFESSIONAL ACTIVITY OF WORKING-AGE INHABITANTS OF THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP

Abstract:

The main purpose of the paper was to defi ne the determinants of professional activity of working age population. The professional activity of the investigated population, taking into account selected demographic features, namely gender, age, place of residence, were discussed in the article. The inquiry research was carried out in 2013 on the area of the Wielkopolskie voivodeship on 386 people at production age. In addition to the primary data, the secondary data originating from the Social Security Offi ce and Eurostat were used. The conducted research proves that the vast majority of the inquired was professionally active. Among the professionally active, the employed under a contract of employment in full-time employment dominated. Only few of the inquired undertook an additional job. Among women, the main reason for increase of professional activity was obtaining low income from the basic source of income. The investigated women obtained lower incomes than the men. 

Streszczenie w języku polskim:

Głównym celem artykułu jest określenie czynników determinujących aktywność zawodową osób w wieku produkcyjnym. Omówiono w nim aktywność zawodową badanej populacji z uwzględnieniem wybranych cech demografi cznych, a mianowicie płci, wieku i miejsca zamieszkania. Badania ankietowe przeprowadzono w 2013 r. na terenie województwa wielkopolskiego wśród 386 osób w wieku produkcyjnym. Oprócz danych pierwotnych w publikacji wykorzystano dane wtórne pochodzące z GUS i Eurostat. Z przeprowadzonych badań wynika, że zdecydowana większość respondentów była aktywna zawodowo. Wśród osób aktywnych zawodowo dominowali ankietowani zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Niewielu ankietowanych podejmowało dodatkową pracę. Wśród kobiet główną przyczyną zwiększenia aktywności zawodowej było osiąganie niskiego dochodu z podstawowego źródła utrzymania, a wśród mężczyzn rozwój zawodowy. Badane kobiety osiągały niższe dochody aniżeli mężczyźni.

Słowa kluczowe: professional activity, working age, professional activity determinants

Słowa kluczowe w języku polskim: aktywność zawodowa, wiek produkcyjny, determinanty aktywności zawodowej

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom38/zeszyt4/art_77.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom38/zeszyt4/art_77_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.77
Zapis do cytowania:

MLA Łuczka, Władysława, and Lidia Jabłońska-Porzuczek. "PROFESSIONAL ACTIVITY OF WORKING-AGE INHABITANTS OF THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 737-745.
APA Władysława Łuczka, Lidia Jabłońska-Porzuczek (2015). PROFESSIONAL ACTIVITY OF WORKING-AGE INHABITANTS OF THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 737-745
ISO 690 ŁUCZKA, Władysława, JABłOńSKA-PORZUCZEK, Lidia. PROFESSIONAL ACTIVITY OF WORKING-AGE INHABITANTS OF THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 737-745.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Władysława Łuczka, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
luczka@up.poznan.pl