Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.69

Wojciech Gotkiewicz, Bartosz Mickiewicz

Realizacja programu rolnośrodowiskowego na terenie obszaru Natura 2000 SOO „Dolina Biebrzy”

THE REALIZATION OF THE AGRI-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SCHEME IN THE AREA OF NATURA 2000 IN THE VALLEY OF BIEBRZA RIVER

Abstract:

The aim of the research was to analyse the functioning of agricultural farms located in the areas of Natura 2000 network. The research was conducted in 2015 among 70 farmers whose lands were located in the Valley of Biebrza River in Podlaskie Voivodeship. The main research method was a questionnaire. According to the results of the research, the agri-environmental scheme is a proper tool that combines the environmental protection and local producers’ interests; however, it requires the implementation of a supplement adjusted to the nature of the areas. It is also indicated that even though the economic part of the program does not raise any doubts, the natural eff ects are practically not recognized, which may lead to an incomplete protection of precious species and habitats.

Streszczenie w języku polskim:

Celem pracy była analiza funkcjonowania gospodarstw rolnych położonych na obszarze Natura 2000. Badaniami przeprowadzonymi w 2015 roku objęto 70 rolników, których gospodarstwa położone były na terenie SOO „Dolina Biebrzy” w woj. podlaskim. Podstawową metodą badawczą była metoda kwestionariuszowa. Badania wykazały, że program rolnośrodowiskowy jest dobrym instrumentem godzącym interesy ochrony przyrody i lokalnych producentów rolnych, wymaga jednak uzupełnienia o pakiety dostosowane do specyfi ki terenu. Wykazano również, że o ile ekonomiczna część programu nie budzi żadnych wątpliwości, o tyle efekty środowiskowe są praktycznie nierozpoznane, co może skutkować niepełną ochroną cennych siedlisk i gatunków

Słowa kluczowe: the Valley of Biebrza River, Natura 2000, an arable farm, an agri-environmental management scheme

Słowa kluczowe w języku polskim: Dolina Biebrzy, Natura 2000, gospodarstwo rolne, program rolnośrodowiskowy

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom38/zeszyt4/art_69.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom38/zeszyt4/art_69_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.69
Zapis do cytowania:

MLA Gotkiewicz, Wojciech, and Bartosz Mickiewicz. "THE REALIZATION OF THE AGRI-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SCHEME IN THE AREA OF NATURA 2000 IN THE VALLEY OF BIEBRZA RIVER." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 657-664.
APA Wojciech Gotkiewicz, Bartosz Mickiewicz (2015). THE REALIZATION OF THE AGRI-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SCHEME IN THE AREA OF NATURA 2000 IN THE VALLEY OF BIEBRZA RIVER. J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 657-664
ISO 690 GOTKIEWICZ, Wojciech, MICKIEWICZ, Bartosz. THE REALIZATION OF THE AGRI-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SCHEME IN THE AREA OF NATURA 2000 IN THE VALLEY OF BIEBRZA RIVER. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 657-664.
Adres do korespondencji:
dr hab. Wojciech Gotkiewicz, prof. UWM, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn, Poland
Email do korespondencji:
wgot@uwm.edu.pl