Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.68

Zbigniew Gołaś

Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego w Polsce w latach 2006– 2013

FINANCIAL LIQUIDITY OF THE FURNITURE INDUSTRY COMPANIES IN POLAND IN 2006–2013

Abstract:

The aim of the study was to present the diversity and conditions of companies’ liquidity in the Polish furniture industry. In the analysis, the statistical data, CSO, 2006–2013 for the furniture manufacturing enterprise sector (Chapter 31 manufacturing, PKD 2007) was used. The carried out analysis showed that the furniture industry companies in Poland in the years 2006–2013 in general had the ability to meet their current liabilities. Current and quick liquidity developed for them on a stable and positive level, coinciding with the recommendations of the theory of fi nance. However, from the working capital cycle’s point of view, the assessment of liquidity furniture manufacturing sector is clearly less favourable, and it results from relatively long collecting dues cycles ranging close to 60 days. The less favourable assessment comes from the fact that the long collecting dues cycles have eff ects on exceeding duration of the recovery measures’ applications, which in turn, may turn into a build-up of the payment backlogs, and thus into reductions of the ability to fi nance business and into the risk of production’s reduction

Streszczenie w języku polskim:

Celem pracy było przedstawienie uwarunkowań i zróżnicowania płynności fi nansowej przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego w Polsce. W analizie wykorzystano dane statystyczne GUS z lat 2006–2013 dotyczące sektora przedsiębiorstw produkujących meble (dział 31 przetwórstwa przemysłowego, PKD 2007). Przeprowadzone analizy wykazały, że w latach 2006–2013 przedsiębiorstwa przemysłu meblarskiego w Polsce generalnie były zdolne do wywiązywania się ze zobowiązań bieżących. Płynność bieżąca i szybka kształtowały się w nich bowiem na pozytywnym poziomie, zbieżnym z zaleceniami teorii fi nansów. Jednak z punktu widzenia cykli kapitału obrotowego ocena płynności fi nansowej sektora produkcji mebli jest wyraźnie mniej korzystna i wynika przede wszystkim z relatywnie długich cykli należności, wynoszą- cych blisko 60 dni. Długie cykle należności przekładają się na wydłużenie czasu odzyskiwania zaangażowanych w działalność środków, co może wpłynąć na narastanie zatorów płatniczych, a tym samym ograniczać możliwości fi nansowania działalności i produkcję.

Słowa kluczowe: financial liquidity, deterministic method, furniture industry, Poland

Słowa kluczowe w języku polskim: płynność fi nansowa, metody deterministyczne, przemysł meblarski, Polska

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom38/zeszyt4/art_68.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.68
Zapis do cytowania:

MLA Gołaś, Zbigniew. "Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego w Polsce w latach 2006– 2013." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 645-655.
APA Zbigniew Gołaś (2015). Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego w Polsce w latach 2006– 2013. J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 645-655
ISO 690 GOłAś, Zbigniew. Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego w Polsce w latach 2006– 2013. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 645-655.
Adres do korespondencji:
dr hab. Zbigniew Gołaś, prof. UP w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
zbyszekg@up.poznan.pl