Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.66

Vasyl Chemerys, Vitaliy Krupin

Podział na strefy gospodarcze jako podstawa rozwoju wsparcia infrastrukturalnego regionalnych rynków rolnych Ukrainy – podejście teoretyczne

ECONOMIC ZONING AS THE BASIS FOR DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURAL SUPPORT FOR REGIONAL AGRICULTURAL MARKETS IN UKRAINE: THEORETICAL APPROACH

Abstract:

 The article explores the existing approaches to regional economic zoning in Ukrainian scientifi c circles, which would aid in compilation of suitable and effi cient approach toward development of infrastructural support for agricultural markets on a regional level. As the infrastructure in Ukraine is underdeveloped, the regional economy in many cases suffers from its absence. Yet development of such infrastructure, due to insuffi cient volumes of available state and local funds, should be thoroughly substantiated and target the exact needs of particular regions, as they diff er greatly in the socio-economic conditions and therefore – the preconditions for various types of economic activities. In order to clarify and structure this issue the main factors of forming and developing of infrastructural support for agricultural markets on a regional level are defi ned, as well as classifi cation of regions according to the type of their infrastructural development for agricultural markets are substantiated.

Streszczenie w języku polskim:

W artykule przeanalizowano podejścia do regionalnego podziału na strefy ekonomiczne istniejące w ukraińskim środowisku naukowym. Mogą one być pomocne przy opracowaniu odpowiedniego i skutecznego podejścia do rozwoju wsparcia infrastrukturalnego dla rynków rolnych na poziomie regionalnym. Ponieważ infrastruktura na Ukrainie jest słabo rozwinięta, gospodarka regionalna w wielu przypadkach bardzo na tym cierpi. Rozwój takiej infrastruktury, z powodu niewystarczających środków państwowych i lokalnych, powinien być dokładnie przeanalizowany i ukierunkowany na konkretne potrzeby poszczególnych regionów, gdyż znacznie różnią się one warunkami społeczno-gospodarczymi, a zatem również czynnikami dla różnych rodzajów działalności gospodarczej. Dla wyjaśnienia i ustrukturowania tej kwestii w artykule zdefi niowano najważ- niejsze czynniki kształtowania i rozwoju wsparcia infrastrukturalnego dla rynków rolnych na poziomie regionalnym, a także uzasadniono klasyfi kację regionów według typu rozwoju infrastruktury rynków rolnych

Słowa kluczowe: economic zoning, infrastructure, agricultural market, regional economy, Ukraine

Słowa kluczowe w języku polskim: podział na strefy gospodarcze, infrastruktura, rynek rolny, gospodarka regionalna, Ukraina

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom38/zeszyt4/art_66.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.66
Zapis do cytowania:

MLA Chemerys, Vasyl, and Vitaliy Krupin. "ECONOMIC ZONING AS THE BASIS FOR DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURAL SUPPORT FOR REGIONAL AGRICULTURAL MARKETS IN UKRAINE: THEORETICAL APPROACH." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 627-634.
APA Vasyl Chemerys, Vitaliy Krupin (2015). ECONOMIC ZONING AS THE BASIS FOR DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURAL SUPPORT FOR REGIONAL AGRICULTURAL MARKETS IN UKRAINE: THEORETICAL APPROACH. J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 627-634
ISO 690 CHEMERYS, Vasyl, KRUPIN, Vitaliy. ECONOMIC ZONING AS THE BASIS FOR DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURAL SUPPORT FOR REGIONAL AGRICULTURAL MARKETS IN UKRAINE: THEORETICAL APPROACH. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 627-634.
Adres do korespondencji:
Vasyl Chemerys, PhD, Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyi, Pekarska St. 50, 79010 Lviv, Ukraine
Email do korespondencji:
chemerus64@gmail.com