Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (38) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.64

Matthew Olaniyi Adewumi, Abraham Falola, Adefemi Oluwadamilola Odunlade

Wpływ wdrożenia programów rozwoju obszarów wiejskich na dochody: studium przypadku na podstawie projektu Rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich opartego na społeczności lokalnej w stanie Kwara (Nigeria)

ASSESSING INCOME EFFECT OF RURAL DEVELOPMENT PROGRAMMES: A CASE STUDY OF COMMUNITY-BASED AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT PROJECT IN KWARA STATE (NIGERIA)

Abstract:

Globally, governments initiate various programmes to address income poverty among rural farmers. However, studies that focus on the impact of such programmes on farmers’ income are either scanty or non-existent, especially in developing countries, including Nigeria. Therefore, this study examines the impact of Community-Based Agriculture and Rural Development Project (CBARDP) in Kwara State, Nigeria. Data were obtained from 120 respondents comprising 60 benefi ciaries and 60 non-benefi ciaries of the programme. Descriptive statistics and double-diff erence estimator were used for the data analysis. The study showed that there was 46.3% increase in the income of the benefi ciaries while the non-benefi ciaries had just 7.4% increase. The study further revealed that there was a positive income diff erence of N151.27 in favour of the benefi ciaries of the project. However, the constraints to deriving a full impact of the programme by the benefi ciaries were: lack of commitment by the facilitators, lack of technical know-how, poor transportation system and inadequacy of the equipment provided. The study therefore recommends policies aimed at overhauling the activities of the facilitators, improving the technical skill of the benefi ciaries, improving the transportation system and providing the benefi ciaries with more equipment.

Streszczenie w języku polskim:

Rządy wielu krajów na całym świecie realizują programy wsparcia dla rolników. Brak jednak opracowań dotyczących faktycznego wpływu tych programów na wzrost dochodów rolników lub są one bardzo nieliczne. Dotyczy to szczególnie krajów rozwijających się, w tym Nigerii. Dlatego też niniejszy artykuł poświęcono efektom wdrożenia Projektu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CBARDP) w stanie Kwara w Nigerii. Dane pozyskano od 120 respondentów, w tym 60 benefi cjentów i 60 rolników niekorzystających z tego programu. Analizowano je metodami statystyki opisowej i DD (doubledifference estimator). Wykazały one wzrost dochodu benefi cjentów o 46,3% w porównaniu ze wzrostem o zaledwie 7,4% u rolników z pozostałej grupy. Odnotowano również pozytywny wskaźnik różnicy dochodów benefi cjentów na poziomie N151,27. Możliwości omawianego programu nie zostały jednak w pełni wykorzystane ze względu na istniejące ograniczenia: brak zaangażowania osób realizujących projekt, niewystarczającą wiedzę techniczną, słaby system transportu i brak odpowiedniego wyposażenia sprzętowego. Niniejsze opracowanie zawiera zatem zalecenia, które mają na celu zwiększenie zaangażowania osób realizujących projekt, wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt oraz usprawnienie systemu transportu.

Słowa kluczowe: income poverty, programmes, rural farmers, constraints

Słowa kluczowe w języku polskim: wzrost dochodu, programy, rolnicy, ograniczenia

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom38/zeszyt4/art_64.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.64
Zapis do cytowania:

MLA Adewumi, Matthew Olaniyi, et al. "ASSESSING INCOME EFFECT OF RURAL DEVELOPMENT PROGRAMMES: A CASE STUDY OF COMMUNITY-BASED AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT PROJECT IN KWARA STATE (NIGERIA)." J. Agribus. Rural Dev. 38.4 (2015): 607-616.
APA Matthew Olaniyi Adewumi, Abraham Falola, Adefemi Oluwadamilola Odunlade (2015). ASSESSING INCOME EFFECT OF RURAL DEVELOPMENT PROGRAMMES: A CASE STUDY OF COMMUNITY-BASED AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT PROJECT IN KWARA STATE (NIGERIA). J. Agribus. Rural Dev. 38 (4), 607-616
ISO 690 ADEWUMI, Matthew Olaniyi, FALOLA, Abraham, ODUNLADE, Adefemi Oluwadamilola. ASSESSING INCOME EFFECT OF RURAL DEVELOPMENT PROGRAMMES: A CASE STUDY OF COMMUNITY-BASED AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT PROJECT IN KWARA STATE (NIGERIA). J. Agribus. Rural Dev., 2015, 38.4: 607-616.
Adres do korespondencji:
Matthew Olaniyi Adewumi, PhD, Department of Agricultural Economics and Farm Management, University of Ilorin, P. M. B 1515, 240003 Ilorin, Kwara StateNigeria
Email do korespondencji:
matolade@yahoo.co.uk