Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLXVII (4) 2005

Spis treści:

Zeszyt CCCLXVII (4) 2005
Grażyna Adamczyk
Food preferences of young consumers on the example of milk
Preferencje żywieniowe młodych konsumentów na przykładzie mleka
Zeszyt CCCLXVII (4) 2005
Anthony Aumand, Denis Barthélemy, Patrick Caron, Tristan Le Cotty
Multifunctional agriculture in perspective: conceptualisations and debate in French policy and research
Wielofunkcyjne rolnictwo: konceptualizacja oraz debata we francuskiej polityce i badaniach
Zeszyt CCCLXVII (4) 2005
Rafał Baum, Witold Wielicki
The analysis of milk production development conditionings in Poland
Analiza uwarunkowań rozwoju produkcji mleka w Polsce
Zeszyt CCCLXVII (4) 2005
Wawrzyniec Czubak, Jarosław Malczewski
Milk production quota system in Poland as an example of mechanisms on the milk market
System kwot mlecznych w Polsce jako przykład mechanizmów na rynku mleka
Zeszyt CCCLXVII (4) 2005
Anna Hadyńska, Jakub Hadyński
Concepts and definitions of multifunctionality in Polish agricultural policy and research
Koncepcje i definicje wielofunkcyjności w polskiej polityce rolnej i badaniach
Zeszyt CCCLXVII (4) 2005
Werner Hediger
Concepts and definitions of multifunctionality in Swiss agricultural policy and research
Koncepcje i definicje wielofunkcyjności w szwajcarskiej polityce rolnej i badaniach
Zeszyt CCCLXVII (4) 2005
Izabela Lipińska
Juridical organization of market in the sector of milk and milk products
Regulacje prawne na rynku mleka i produktów mlecznych
Zeszyt CCCLXVII (4) 2005
Beata Moskalik, Anna Wielicka
Age influence on dairy products consumption habits
Wpływ wieku na konsumpcję produktów mlecznych
Zeszyt CCCLXVII (4) 2005
Karolina Pawlak
Polish foreign trade in dairy products in the aspect of the European integration
Polski handel zagraniczny produktami mleczarskimi w warunkach integracji
Zeszyt CCCLXVII (4) 2005
Przemysław Ratajczak
Authorization of Polish dairies for trade in European Union on general background of situation of dairying in Poland
Uprawnienia polskich zakładów mleczarskich do handlu w Unii Europejskiej na tle ogólnej sytuacji mleczarstwa w Polsce
Zeszyt CCCLXVII (4) 2005
Ernest Reig
The Spanish approach to the multifunctionality of agriculture: a survey of the literature
Hiszpańskie podejście do wielofunkcyjności rolnictwa: przegląd literatury
Zeszyt CCCLXVII (4) 2005
Dirk Roep, Henk Oostindie
Multifunctional agriculture in perspective: conceptualisations and debate in Dutch policy and research
Wielofunkcyjne rolnictwo w perspektywie: konceptualizacja oraz debata w holenderskiej polityce i badaniach
Zeszyt CCCLXVII (4) 2005
Michał Sznajder, Olga Krusińska, Anna Wielicka
Review of dairy sector in Poland
Tendencje w polskim mleczarstwie
Zeszyt CCCLXVII (4) 2005
Szymon Tarant
Link of brand and quality of products in consumers’ evaluation
Powiązanie marki i jakości produktów w ocenie konsumentów
Zeszyt CCCLXVII (4) 2005
Karol Wajszczuk
An inventory analysis in the vast area agricultural enterprises in logistics aspect
Analiza procesów magazynowania w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolniczych
Zeszyt CCCLXVII (4) 2005
Julian Wawrzyniak, Karolina Jąder, Günter Schade, Detmar Leitow
Consumers’ attitudes and behaviour in relation to regional products - results of empirical research in Germany and Poland
Nastawienia i zachowania konsumentów wobec produktów regionalnych - wyniki badań empirycznych w Niemczech i w Polsce
Zeszyt CCCLXVII (4) 2005
Anna Wielicka, Elżbieta Goryńska-Goldmann
World and Poland per capita cheese consumption
Konsumpcja serów per capita w Polsce i na świecie

Znaleziono 17 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).