Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (36) 2015

Kwiecień - Czerwiec 2015
Cover (Inner front) Zeszyt (2) 2015 - Okładka
Contents Zeszyt (2) 2015 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.16
Agata Balińska
FACTORS DETERMINING THE DEVELOPMENT OF PERIPHERAL AREAS OF EASTERN POLAND
Czynniki rozwoju terenów peryferyjnych Polski Wschodniej
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.17
Rafał Baum, Benedykt Pepliński, Karol Wajszczuk, Jacek Wawrzynowicz, Jarosław Wańkowicz
DETERMINANTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN AGRICULTURAL ENTERPRISE
Determinanty kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa rolniczego
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.18
Beata Bilska, Małgorzata Wrzosek, Karol Krajewski, Danuta Kołożyn-Krajewska
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FOOD SECTOR AND LIMITATIONS OF FOOD LOSSES AND ITS WASTE
Zrównoważony rozwój sektora żywnościowego a ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.19
Ryszard Chaberski, Izabela Hoft, Izabela Lipińska, Marian Lipiński
CLIMATE CHANGES AS THE RISK FACTOR IN MILK PRODUCTION IN WIELKOPOLSKA
Zmiany klimatu jako potencjalny czynnik ryzyka w produkcji mleka w Wielkopolsce
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.20
Piotr Dzikowski
IMPACT OF LINKAGES WITH SUPPLIERS AND CUSTOMERS IN SUPPLY CHAIN ON THE INNOVATION ACTIVITY OF FOOD INDUSTRY IN WESTERN POLAND
Wpływ powiązań z dostawcami i odbiorcami w łańcuchu dostaw na aktywność innowacyjną przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.21
Jakub Gołaś
THE ISSUE OF PAYMENT BACKLOGS IN COMMERCIAL TRANSACTION – LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS
Problematyka zatorów płatniczych w transakcjach handlowych – aspekty prawne i ekonomiczne
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.22
Zbigniew Gołaś
THE RETURN ON EQUITY INDICATORS SYSTEM – METHODOLOGICAL PROPOSAL
System wskaźników rentowności kapitału własnego – propozycja metodyczna
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.23
Danuta Guzal-Dec
ENVIRONMENTAL AWARENESS OF COUNCILORS IN AREAS OF NATURAL VALUE IN THE LUBELSKIE VOIVODESHIP
Świadomość ekologiczna radnych gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.24
Ryszard Kata, Alina Walenia
FINANCIAL EXCLUSION OF FARMERS AND RURAL ENTREPRENEURS
Wykluczenie finansowe rolników i przedsiębiorców wiejskich
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.25
Roman Kisiel, Dorota Dołęgowska, Katarzyna Majewska
EVALUATION OF THE ACTIVITIES OF THE AGRICULTURAL SOCIAL INSURANCE FUND (KRUS) ACCORDING TO THE OPINIONS OF THE INSURED FROM THE COUNTY OF PRZASNYSZ
Ocena działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w opinii ubezpieczonych z powiatu przasnyskiego
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.26
Katarzyna Kita, Marcel Adenauer
THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF POLISH AGRI-FOOD PRODUCTS ON THE NAFTA MARKET UNDER THE TRADE-LIBERALIZATION PROCESS
Międzynarodowa pozycja konkurencyjna Polskich produktów rolno-spożywczych na rynku Północnoamerykańskiego Układu o Wolnym Handlu w warunkach liberalizacji światowego handlu rolnego
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.27
Kudrat Nurmetov, Ján Pokrivčák, Sanatbek Salaev, Elmurod Baynazarov
Sektor owoców i warzyw w regionie Chorezm w Uzbekistanie: wyzwania i perspektywy
FRUITS AND VEGETABLES SECTOR OF KHOREZM, UZBEKISTAN: CHALLENGES AND PERSPECTIVES
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.28
Adam Pawlewicz, Piotr Szamrowski
CHAIN FOOD ACTIVITIES TO IMPROVE COMPETITIVENESS IN FRUIT AND VEGETABLES GROUPS
Działania grup producentów owoców i warzyw poprawiające konkurencyjność w łańcuchu dostaw żywności
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.29
Benedykt Pepliński
A REGIONAL ANALYSIS OF THE USE OF TRACTORS ON MODEL FARMS PRODUCING ENERGY CROPS
Regionalna analiza wykorzystania ciągników w modelowych gospodarstwach rolnych produkujących rośliny energetyczne
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.30
Agnieszka Piotrowska, Jacek Puchała
INSTRUMENTS USED TO SUPPORT ACTIVE SALES IN THE COMPANY OF FOOD ECONOMY – A CASE STUDY
Instrumenty wspomagające aktywną sprzedaż stosowane w spółce gospodarki żywnościowej – studium przypadku
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.31
Wojciech Sroka, Wiesław Musiał
MULTIFARIOUS FORECASTS CONCERNING THE USE OF MINERAL FERTILIZERS IN POLAND IN 2014–2025
Wariantowa projekcja zużycia nawozów mineralnych w Polsce na lata 2014–2025
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.32
Aldona Standar, Natalia Bartkowiak-Bakun
EVALUATING THE CONTRIBUTION OF THE EUROPEAN UNION IN INVESTMENTS IN MUNICIPAL ECONOMY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION. EXAMPLE OF COMMUNES IN THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP
Ocena wkładu Unii Europejskiej w realizację inwestycji w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Przykład gmin województwa wielkopolskiego
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.33
Aneta Suchoń
SELECTED RENEWABLE ENERGY LEGAL ISSUES IN THE CONTEXT OF LOGISTICS MANAGEMENT
Wybrane zagadnienia prawne energii odnawialnej w aspekcie zarządzania logistycznego
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.34
Joanna Szwacka-Mokrzycka
THE IMPACT OF CONCENTRATION OF PRODUCTION ON MARKET POSITION OF SELECTED BRANCHES OF FOOD INDUSTRY IN POLAND
Wpływ koncentracji produkcji na pozycję rynkową wybranych branż przemysłu spożywczego w Polsce
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.35
Magdalena Śmiglak-Krajewska, Hubert Łąkowski
THE SALES OF FARM PRODUCTS IN WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP
Sprzedaż produktów z gospodarstw rolnych w województwie wielkopolskim
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.36
Arkadiusz Świadek, Katarzyna Szopik-Depczyńska
RELATIONSHIPS WITH SUPPLIERS AND INNOVATION ACTIVITY IN FOOD INDUSTRY IN POLAND
Powiązania z dostawcami w kształtowaniu aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego w Polsce
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.37
Marek Tomaszewski
IMPACT OF DISTANCES FROM PARTICIPANTS IN THE SUPPLY NETWORK ON COOPERATION OF INNOVATIVE ENTERPRISES OF FOOD INDUSTRY
Wpływ odległości od uczestników sieci na kooperację innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.38
Yumei Xie, Hailei Zhao, Karolina Pawlak, Yun Gao
THE DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE IN CHINA AND THE FACTORS AFFECTING ORGANIC FARMING
Rozwój rolnictwa ekologicznego w Chinach i czynniki wpływające na rolnictwo ekologiczne
Zeszyt 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.39
Anna Zielińska-Chmielewska
USE OF CHOSEN DISCRIMINATION MODELS IN THE ASSESSMENT OF BANKRUPTCY RISK IN MEAT PROCESSING ENTERPRISES
Zastosowanie wybranych modeli dyskryminacyjnych w ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego

Znaleziono 24 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).