Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (36) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.38

Yumei Xie, Hailei Zhao, Karolina Pawlak, Yun Gao

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Chinach i czynniki wpływające na rolnictwo ekologiczne

THE DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE IN CHINA AND THE FACTORS AFFECTING ORGANIC FARMING

Abstract:

The aim of the paper. The aim of the paper is to evaluate the impact of factors determining the transition to organic farming and provide some recommendations for government’s policy relating to organic farming. Material and research method. An analysis was based on questionnaire survey on the willingness of organic farming by small farmers in the province of Jiangsu. Binary logistic regression model was used in the research. Concluding remarks. Five factors affecting organic agricultural production were discovered: farmers’ age, risk preferences, labour costs, expected benefi ts and the environment. On this ground, the authors suggest, that Chinese government should adopt policies assisting farmers in the transition to organic farming for the sustainable development of China’s organic agriculture. Cooperation of farmers’ cooperatives and research institutions to improve organic farming techniques should also be promoted.

Streszczenie w języku polskim:

Cel artykułu. Celem artykułu jest zidentyfi kowanie czynników determinujących podjęcie i rozwój produkcji ekologicznej w chińskich gospodarstwach rolnych oraz sformułowanie zaleceń dla polityki gospodarczej mającej na celu wsparcie tego systemu produkcji. Materiał i metoda badań. Materiał źródłowy stanowiły wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród rolników podejmujących produkcję metodami ekologicznymi w małych gospodarstwach rolnych prowincji Jiangsu. W badaniach wykorzystano model binarnej regresji logistycznej. Wnioski. Dowiedziono, że istotny wpływ na podejmowanie produkcji ekologicznej miały: wiek rolników, skłonność do ryzyka, koszty pracy, spodziewane korzyści i względy środowiskowe. Dalszemu rozwojowi rolnictwa ekologicznego w Chinach mogłyby sprzyjać polityka wsparcia ze strony państwa adresowana do rolników podejmujących decyzję o konwersji na produkcję ekologiczną oraz promowanie współpracy spółdzielni rolniczych i instytucji badawczych w celu doskonalenia technik produkcji ekologicznej.

Słowa kluczowe: organic agriculture, infl uential factors in organic farming, government policy

Słowa kluczowe w języku polskim: rolnictwo ekologiczne, czynniki determinujące podjęcie i rozwój produkcji ekologicznej, polityka gospodarcza

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom36/zeszyt2/art_23.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.38
Zapis do cytowania:

MLA Xie, Yumei, et al. "THE DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE IN CHINA AND THE FACTORS AFFECTING ORGANIC FARMING." J. Agribus. Rural Dev. 36.2 (2015): 353-361..
APA Yumei Xie, Hailei Zhao, Karolina Pawlak, Yun Gao (2015). THE DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE IN CHINA AND THE FACTORS AFFECTING ORGANIC FARMING. J. Agribus. Rural Dev. 36 (2), 353-361.
ISO 690 XIE, Yumei, et al. THE DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE IN CHINA AND THE FACTORS AFFECTING ORGANIC FARMING. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 36.2: 353-361..
Adres do korespondencji:
prof. Yumei Xie, Department of Finance, School of Business, Jiangnan University, NO. 1800 Lihu Avenue, Wuxi, Jiangsu Province, 214122, China
Email do korespondencji:
xieym66@jiangnan.edu.cn

Literatura

 • Anderson, J.B., Jolly, D.A., Green, R. (2005). Determinants of farmer adoption of organic production methods in the fresh-market produce sector in California: A logistic regression analysis. Western Agricultural Economics Association. 2005 Annual Meeting, July 6-8, 2005, San Francisco, California. Retrieved from http://ageconsearch. umn.edu/handle/36319.
 • Burton, M., Rigby, D., Young, T. (1999). Analysis of the determinants of adoption of organic horticultural techniques
 • in the UK. J. Agric. Econ., 50(1): 47-63.
 • Certifi cation and Accreditation Administration of People’s Republic of China (2014). China’s Food and Agricultural
 • Products Certifi cation Information System. Beijing: CNCA.
 • Ceylan, I.C., Olhan, E., Köksal, Ö. (2010). Determination of the effective factors on organic olive cultivation decision. Afr. J. Agric. Res., 5(23), 3164-3168.
 • Chen, Y. S., Zhao, J. J. (2009). An empirical analysis of factors affecting organic vegetable farm production – Case
 • Study of Beijing. J. Chin. Rural Econ., 7, 20-30.
 • Fairweather, J.R. (1999). Understanding how farmers choose between organic and conventional production: Results from New Zealand and policy implications. Agric. Human Values 16(1), 51-63.
 • Genius, M., Pantzios, C.J., Tzouvelekas, V. (2006). Information acquisition and adoption of organic farming practices. J. Agric. Resour. Econ. 31(1), 93-113.
 • Green Food Development Center of China (2010). Statistical Yearbook Green Food of China. Beijing: CGFDC.
 • Läpple, D., Kelley, H. (2013). Spatial dependence in the adoption of organic drystock farming in Ireland. Eur. Rev.
 • Agric. Econ. First published online: June 30, 2014, DOI:10.1093/erae/jbu024.
 • Läpple, D., van Rensburg, T. (2011). Adoption of organic farming: Are there differences between early and late adoption? Ecol. Econ., 70(7), 1406-1414.
 • The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2013 (2014). Bonn: FIBL-IFOAM.
 • Wang, Q. (2012). Will farmers adopt organic farming techniques willingly? – Based in Beijing and Shandong Province.
 • Survey of 250 farmers. J. Chin. Rural Econ., 2012 (2), 99-103.
 • Zhang, X. (2011). Environmental benefi ts of organic agriculture – Farmers cognitive perspective based on empirical
 • analysis. J. Soft Science 25(7), 92-95, 101.
 • Zhu, W. (2007). Analysis of selected factors affecting farm production of organic tea – A Case Study of Jiangsu Province. Master thesis, Nanjing Agricultural University