Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (36) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.37

Marek Tomaszewski

Wpływ odległości od uczestników sieci na kooperację innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

IMPACT OF DISTANCES FROM PARTICIPANTS IN THE SUPPLY NETWORK ON COOPERATION OF INNOVATIVE ENTERPRISES OF FOOD INDUSTRY

Abstract:

 The aim of the article is to show the impact of market location and the distance from the supply network participants on the occurrence of innovative cooperation between the food industry companies and industry- and science-oriented entities. The methodological part of the article is based on probit modelling. The material necessary for the analyses present in this article has been collected by means of a questionnaire sent to the companies all over Poland. The conducted research confi rmed that the situation when the market or other participants of the supply network (suppliers, customers and competitors) are localised in close proximity to the food industry company has a negative impact on the occurrence of innovative activity between the company and other food industry companies or science-oriented units. On the other hand, the location outside one’s own region stimulates this kind of collaboration.

Streszczenie w języku polskim:

Celem artykułu było ukazanie wpływu lokalizacji rynku zbytu i odległości od uczestników sieci dostaw na kooperację innowacyjną między przedsiębiorstwami przemysłu spożywczego a podmiotami ze sfery nauki i przemysłu. Część metodyczna artykułu bazuje na modelowaniu probitowym. Materiał zebrano za pomocą kwestionariusza ankietowego wysłanego do przedsiębiorców z całej Polski. Przeprowadzone badania potwierdziły, że lokalny rynek zbytu lub bliskość pozostałych uczestników sieci dostaw (dostawców, odbiorców i konkurentów) wpływa destymulująco na współpracę innowacyjną między przedsiębiorstwami przemysłu spożywczego lub między nimi a jednostkami ze sfery nauki. Z kolei lokalizacja ponadregionalna lub międzynarodowa wpływają stymulująco na nawiązywanie tego typu współpracy.

Słowa kluczowe: innovative collaboration, location of the market, localization of the supply network participants

Słowa kluczowe w języku polskim: współpraca innowacyjna, lokalizacja rynku zbytu, lokalizacja pozostałych uczestników sieci dostaw

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom36/zeszyt2/art_22.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.37
Zapis do cytowania:

MLA Tomaszewski, Marek. " Wpływ odległości od uczestników sieci na kooperację innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego." J. Agribus. Rural Dev. 36.2 (2015): 343-351..
APA Marek Tomaszewski (2015). Wpływ odległości od uczestników sieci na kooperację innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. J. Agribus. Rural Dev. 36 (2), 343-351.
ISO 690 TOMASZEWSKI, Marek. Wpływ odległości od uczestników sieci na kooperację innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 36.2: 343-351..
Adres do korespondencji:
dr Marek Tomaszewski, Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, Poland
Email do korespondencji:
tomar74@wp.pl

Literatura

 • Brelik, A. (2002). Identyfi kacja potrzeb doradczych jako baza doskonalenia doradztwa rolniczego w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, IV, 6.
 • Budzyńska, K. (2012). Outsourcing usług logistycznych przemyśle spożywczym. Logistyka, 4.
 • Caimcross, F. (1997). The Death of Distance: How the Communications Revolution Will Change Dur Lives. Harvard
 • Business School Press: Boston, MA. Chwesiuk, K. (2012). Teoretyczne i praktyczne aspekty organizowania łańcucha dostaw towarów spożywczych. Logistyka, 4.
 • Chyłek, E.K. (2012). Biogospodarka w sektorze rolno-spożywczym. Przem. Spoż., 66.
 • Drożdż, J. (2013). Polskie fi rmy spożywcze na rankingowej Liście 2000, Przem. Spoż., 68.
 • Dzikowski, P. (20l3). Sieci dostaw a aktywność innowacyjna przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce w latach 2009–2012. W: M. Matejun, K. Szamańska (red.), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej.
 • Ganesan, S., Malter, A.I., Rindf1eisch, A. (2005). Does Distance Still Matter? Geographic Proximity and New Product Development. J. Market., 69.
 • Graham, S. (1998). The end of geography or the explosion of place? Conceptualizing space, place and information technology.Prog. Human Geogr. 22.
 • Gust-Bardon, N.I. (2012). The Role of Geographical Proximity in Innovation: Do Regional and Local Levels Really Matter? Work. Pap. Firms Region, R4.
 • Komisja Europejska (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacja danych dotyczących innowacji. Wyd. 3. Warszawa: OECD i Eurostat.
 • PAIiIZ (2011). Sektor spożywczy w Polsce. Warszawa: PAIiIZ.
 • Świadek, A., Szopik-Depczyńska, K. (2014). Łańcuchy dostaw a aktywność innowacyjna w województwie podlaskim. J. Econ. Manag., 2.
 • Lane, P. (2012). Technology and Geography. Economist, Oct 27th.
 • Zehtabchi, M. (2014). The Impact of the Geographical Distance on the External Sources of Knowledge Spillover. DRUID Society Conference 2014, CBS, Copenhagen, June 16–18.
 • Zeliaś, A., Pawełek, B., Wanat, S. (2004). Prognozowanie ekonomiczne.Teoria, przykłady, zadania. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN