Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (36) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.36

Arkadiusz Świadek, Katarzyna Szopik-Depczyńska

Powiązania z dostawcami w kształtowaniu aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego w Polsce

RELATIONSHIPS WITH SUPPLIERS AND INNOVATION ACTIVITY IN FOOD INDUSTRY IN POLAND

Abstract:

The food industry is one of the traditional areas of management, the so-called low-tech. For this reason, technological and spatial proximity may be the key to create new solutions in the Polish food industry. The main objective of the study was an attempt to seek infl uence of relationships with suppliers on innovation activities of enterprises in the food industry in Poland. As a consequence, this would allow to determine the boundary conditions for the model structure of innovation networks within producers of food and beverages, with special reference to the Polish economy. The study was conducted on a group of 631 companies food industry companies located in Poland. Methodical part of the analysis was based on probit regression (probability theory).

Streszczenie w języku polskim:

 Przemysł spożywczy należy do tradycyjnych obszarów gospodarowania, czyli tak zwanych niskich technologii. Z tego powodu bliskość technologiczna i przestrzenna może być kluczem dla kreowania nowych rozwiązań w polskim przemy- śle spożywczym. Głównym celem badania była próba poszukiwania wpływu powiązań z dostawcami na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w przemyśle spożywczym w Polsce. W konsekwencji pozwoli to na określenie warunków brzegowych dla modelowej struktury sieci innowacyjnych producentów artykułów spożywczy i napojów, z uwzględnieniem specyfi ki polskiej gospodarki. Badanie przeprowadzono na grupie 631 przedsiębiorstw przemysłu spożywczego zlokalizowanych w Polsce. Część metodyczna analiz bazowała na regresji probitowej (rachunek prawdopodobieństwa).

Słowa kluczowe: innovation, suppliers, food industry

Słowa kluczowe w języku polskim: innowacja, dostawcy, przemysł spożywczy

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom36/zeszyt2/art_21.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom36/zeszyt2/art_21_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.36
Zapis do cytowania:

MLA Świadek, Arkadiusz, and Katarzyna Szopik-Depczyńska. "RELATIONSHIPS WITH SUPPLIERS AND INNOVATION ACTIVITY IN FOOD INDUSTRY IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 36.2 (2015): 335-341..
APA Arkadiusz Świadek, Katarzyna Szopik-Depczyńska (2015). RELATIONSHIPS WITH SUPPLIERS AND INNOVATION ACTIVITY IN FOOD INDUSTRY IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 36 (2), 335-341.
ISO 690 ŚWIADEK, Arkadiusz, SZOPIK-DEPCZYńSKA, Katarzyna. RELATIONSHIPS WITH SUPPLIERS AND INNOVATION ACTIVITY IN FOOD INDUSTRY IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 36.2: 335-341..
Adres do korespondencji:
dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50 budynek A-0, 65-246 Zielona Góra, Poland
Email do korespondencji:
a.swiadek@wez.uz.zgora.pl

Literatura

 • Abuhilal, L., Rabadi, G., Sousa-Poza, A. (2004). Supply Chain Inventory Control: A Comparison Among JIT, MRP, and MRP With Information Sharing Using Simulation. Eng. Manag. J., 18, 2, 51–57.
 • Asheim, B.T. (1996). Industrial Districts as ‘learning regions’: a Condition for Prosperity? Eur. Plan. Stud., 4(4),
 • 379–400.
 • Baker, S., Christopher, M., Jüttner, U. (2007). Demand Chain Management-Integrating Marketing and Supply Chain Management. Ind. Mark. Manag., 36, 3, 377–392.
 • Camagni, R. (1991). Space, Networks and Technical Change: an Evolutionary Approach. In: R. Camagni (Ed.), Innovation
 • Networks. London: Belhaven Press.
 • Capello, R. (1999). Spatial transfer of knowledge In high technology milieux: learning versus collective learning process. Reg. Stud., 33, 355.
 • Curtis, K., Conner, D., Liang, K., Mulik, K., O’Hara, J., Sullins, M., Thilmany, D., Woods, T. (2013). Researching market and supply-chain opportunities for local foods systems: Setting priorities and identifying linkages. J. Agric.
 • Food Syst. Comm. Dev., 3, 4, 131–137.
 • DeBresson, C., Walker, R. (1991). Network of Innovators. Res. Pol. (Spec. Iss.), 20(5).
 • Frenkel, A. (2003). Barriers and Limitations in the Development of Industrial Innovation in the Region. Eur. Plan. Stud., 11, 2, 120.
 • Hakansson H. (Ed.). (1987). Industrial Technological Development: A Network Approach. London: Croom Helm.
 • Huggins, R. (1995). Competitiveness and the Global Region: The Role of Networking. Paper prepared for the Regional Studies Association Conference on „Regional Futures: Past and Present, East and West” (p. 12). Mass, Gothenburg.
 • OECD, Eurostat (2005). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (p. 96–97, 49–60, 22–23, 84). Wyd. 3. OECD, Eurostat: Paryż.
 • Roy, S., Sivaramakrishnan, K., Wilkinson, I.F. (2004). Innovation Generation in the Supply Chain Relationships: A Conceptual Model and Research Propositions. J. Acad. Mark. Science, 32, 1, 61–79.
 • Saxenian, A. (1994). Lessons from Silicon Valley. Technol. Rev., 5(97), 492.
 • Sternberg, R. (2000). Innovation Networks and Regional Development – Evidence from the European Regional Innovation
 • Survey (ERIS): Theoretical Concepts, Methodological Approach, Empirical Basis and Introduction to the Theme Issue. Eur. Plan. Stud., 8, 4, 394.
 • Von Hippel, E. (1988). The Sources of Innovation. Oxford: Oxford University Press.