Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (36) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.34

Joanna Szwacka-Mokrzycka

Wpływ koncentracji produkcji na pozycję rynkową wybranych branż przemysłu spożywczego w Polsce

THE IMPACT OF CONCENTRATION OF PRODUCTION ON MARKET POSITION OF SELECTED BRANCHES OF FOOD INDUSTRY IN POLAND

Abstract:

The aim of this article is to present differences in concentration of production and their impact on the market position of the companies active in the fat and dairy sectors. The analysis covered the period from 2008 to 2012, including the global crisis and post-crisis situation in Poland, which accompanied it. The conducted research shows that the processes of adjustment of supply to market demand include: changes in the profi le of manufacturing enterprises, rationalisation of behaviour in the sphere of production and resource management. For the research two branches: fat and dairy products, which are diverse in terms of supply and demand and concentration of production. This paper focuses on the production and revenue concentration in the branches of the food industry selected for the study. The study used a rich empirical material based on both the author’s own research and secondary sources.

Streszczenie w języku polskim:

 Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania poziomu koncentracji produkcji i jego wpływu na pozycję rynkową przedsiębiorstw działających w branży tłuszczowej i przetworów mlecznych. Analizą objęto lata 2008-2012, obejmujące kryzys światowy i towarzyszącą mu sytuację pokryzysową w Polsce. Z przeprowadzonych badań wynika, że procesy dostosowawcze podaży do popytu rynkowego obejmują zmiany w profi lu wytwórczości przedsiębiorstw oraz racjonalizację zachowań podejmowanych w sferze produkcji i gospodarowania zasobami. Do badań wybrano dwie branże: tłuszczową i przetworów mlecznych, odmienne pod względem charakterystyki podażowej i popytowej oraz poziomu koncentracji produkcji. Przedmiotem badań w prezentowanym opracowaniu jest poziom koncentracji produkcji i przychodów wybranych do badań branż przemysłu spożywczego. W opracowaniu wykorzystano bogaty materiał empiryczny, pochodzący zarówno z badań własnych, jak i źródeł wtórnych

Słowa kluczowe: fat branch, dairy branch, concentration of production, market position of companies

Słowa kluczowe w języku polskim: branża tłuszczowa, branża przetworów mlecznych, koncentracja produkcji, pozycja rynkowa przedsiębiorstw

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom36/zeszyt2/art_19.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom36/zeszyt2/art_19_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.34
Zapis do cytowania:

MLA Szwacka-Mokrzycka, Joanna. "THE IMPACT OF CONCENTRATION OF PRODUCTION ON MARKET POSITION OF SELECTED BRANCHES OF FOOD INDUSTRY IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 36.2 (2015): 323-328..
APA Joanna Szwacka-Mokrzycka (2015). THE IMPACT OF CONCENTRATION OF PRODUCTION ON MARKET POSITION OF SELECTED BRANCHES OF FOOD INDUSTRY IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 36 (2), 323-328.
ISO 690 SZWACKA-MOKRZYCKA, Joanna. THE IMPACT OF CONCENTRATION OF PRODUCTION ON MARKET POSITION OF SELECTED BRANCHES OF FOOD INDUSTRY IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 36.2: 323-328..
Adres do korespondencji:
dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland,
Email do korespondencji:
jesm54@wp.pl

Literatura

  • GPW. Retrieved from: http://www.gpw.pl/.
  • Kraciuk, J. (2008). Koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym. Concentration of production in the Polish food industry. Retrieved from: www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2008_T5(20)_s33.pdf
  • KRS. Retrieved from: http://www.infoveriti.pl/.
  • Mruk, H. (Ed.). (2003). Analiza rynku. Warszawa: PWE.
  • Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Międzynarodowy handel rolny. Teorie konkurencyjność scenariusze rozwoju. Warszawa: PWE.
  • Szwacka-Mokrzycka, J. (2013). Tendencje rozwojowe popytu i podaży żywności w Polsce. Warszawa: Wyd. SGGW.
  • Urban, R., Mroczek, R. (2011). Postępy integracji europejskiej w sektorze żywnościowym. Warszawa: IERiGŻ.