Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (36) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.32

Aldona Standar, Natalia Bartkowiak-Bakun

Ocena wkładu Unii Europejskiej w realizację inwestycji w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Przykład gmin województwa wielkopolskiego

EVALUATING THE CONTRIBUTION OF THE EUROPEAN UNION IN INVESTMENTS IN MUNICIPAL ECONOMY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION. EXAMPLE OF COMMUNES IN THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP

Abstract:

The article presents the level, dynamics and structure of expenditure in communes after 2004. Particular attention was focused on the expenditure allocated to the category of budget classifi cation: Municipal economy and environmental protection. The survey subjects were all communes: urban, urban-rural and rural in the Wielkopolskie voivodeship. In conclusion, in 2004–2012 there were major changes in spending funds by communes in Wielkopolska region. It should be noted that in rural communes more funds, than on much-needed expansion of water supply and sewerage systems, are spent on transport, agriculture, and education and upbringing. Given the capital-intensive nature of this type of investment, much of it will not be realised if EU funds are not obtained.

Streszczenie w języku polskim:

W artykule przedstawiono poziom, dynamikę oraz strukturę wydatków gmin – ogółem i inwestycyjnych – po 2004 roku. Szczególną uwagę skupiono na wydatkach przeznaczanych na kategorię klasyfi kacji budżetowej – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Podmiotem badania były wszystkie gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie, natomiast zasięg terytorialny obejmował województwo wielkopolskie. Przeprowadzona analiza dowiodła, że wystę- pują różnice poziomu poniesionych wydatków w zależności od typu gminy, a pozyskane środki UE stanowią istotne źródło inwestycji w badanym obszarze.

Słowa kluczowe: municipal economy, communes, Wielkopolskie voivodeship, expenditure

Słowa kluczowe w języku polskim: gospodarka komunalna, gminy, województwo wielkopolskie, wydatki

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom36/zeszyt2/art_17.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.32
Zapis do cytowania:

MLA Standar, Aldona, and Natalia Bartkowiak-Bakun. "Ocena wkładu Unii Europejskiej w realizację inwestycji w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Przykład gmin województwa wielkopolskiego." J. Agribus. Rural Dev. 36.2 (2015): 303-311..
APA Aldona Standar, Natalia Bartkowiak-Bakun (2015). Ocena wkładu Unii Europejskiej w realizację inwestycji w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Przykład gmin województwa wielkopolskiego. J. Agribus. Rural Dev. 36 (2), 303-311.
ISO 690 STANDAR, Aldona, BARTKOWIAK-BAKUN, Natalia. Ocena wkładu Unii Europejskiej w realizację inwestycji w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Przykład gmin województwa wielkopolskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 36.2: 303-311..
Adres do korespondencji:
dr Aldona Standar, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland,
Email do korespondencji:
standar@up.poznan.pl

Literatura

 • Aschauer, D. A. (1989). Is Public Expenditure Productive? J. Monet. Econ. Region. Dev., 23.
 • Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.gus.gov.pl
 • Kosiedowski, T. (red.). (2005). Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Toruń: Wyd. Dom
 • Organizatora TOiR.
 • Kozłowski, W. (2012). Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Warszawa: Difi n.
 • Masik, G. (2010). Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia. Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.
 • Ratajczak, M. (1999). Infrastruktura w gospodarce rynkowej. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Pobrano z http://www.poznan.rio.pl
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfi kacji dochodów, wydatków,
 • przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz.U. 2010 poz. 207
 • Sierak, J., Górniak, R. (2011). Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej. Warszawa, Ofi c. Wyd. SGH w Warszawie.
 • Rada Ministrów (2001). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2000 roku (s. 6 i nast.). Warszawa.
 • Standar, A. (2014). Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego
 • po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pr. Nauk. UE Wroc., 331.
 • Standar, A., Puślecki, Z. W. (2011). Ocena zastosowania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorządy gminne województwa wielkopolskiego. Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.
 • Stawasz, D. (2005). Infrastruktura techniczna a rozwój miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Śmiechowicz, J. (2011). Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle procesu decentralizacji
 • zadań publicznych. Warszawa: Difi n.
 • Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (1990), art. 7. Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95.
 • Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Dz.U. 1998 nr 95 poz. 602.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fi nansach publicznych. Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240.