Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (36) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.30

Agnieszka Piotrowska, Jacek Puchała

Instrumenty wspomagające aktywną sprzedaż stosowane w spółce gospodarki żywnościowej – studium przypadku

INSTRUMENTS USED TO SUPPORT ACTIVE SALES IN THE COMPANY OF FOOD ECONOMY – A CASE STUDY

Abstract:

Changing environment requires enterprises to meet the needs of customers. Being on the market, survival and development of the company are determined not only by well qualifi ed staff but above all a happy customer. Therefore, it is important to use appropriate instruments to support active sales of the company. The study was conducted among 64 employees working in the organization studied. The study aimed to assess the knowledge and expertise of the staff in terms of the tools used in the enterprise for communication with the market. The study shows that the company has a well-developed system of communication with the market. Advertising agents that are used in the audited company are primarily the Internet, magazines, and outdoor advertising. Company’s gadgets are as well as awards for regular customers are the most popular among the target group consumer promotion tools.

Streszczenie w języku polskim:

Zmieniające się otoczenie wymusza na przedsiębiorstwach wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów. O zaistnieniu na rynku, przetrwaniu i rozwoju fi rmy decyduje nie tylko dobrze wykwalifi kowany personel, ale przede wszystkim zadowolony klient. Dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiednich instrumentów wspomagających aktywną sprzedaż produktów. Badania przeprowadzono metodą ankietową wśród 64 pracowników danej organizacji. Miały one na celu określenie i ocenę ich wiedzy w zakresie stosowanych w przedsiębiorstwie narzędzi komunikacji z rynkiem. Z przeprowadzonych badań wynika, że spółka ma dobrze rozwinięty system komunikacji z rynkiem. Środki reklamy stosowane w badanym przedsiębiorstwie to przede wszystkim Internet, czasopisma oraz reklama zewnętrzna. Gadżety reklamowe firmy, jak również nagrody dla stałych klientów to najbardziej lubiane przez grupę docelową narzędzia promocji konsumenckiej.

Słowa kluczowe: communication, public relations, personal sales, advertisemen

Słowa kluczowe w języku polskim: komunikacja, public relations, sprzedaż osobista, reklama

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom36/zeszyt2/art_15.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.30
Zapis do cytowania:

MLA Piotrowska, Agnieszka, and Jacek Puchała. " Instrumenty wspomagające aktywną sprzedaż stosowane w spółce gospodarki żywnościowej – studium przypadku." J. Agribus. Rural Dev. 36.2 (2015): 283-289..
APA Agnieszka Piotrowska, Jacek Puchała (2015). Instrumenty wspomagające aktywną sprzedaż stosowane w spółce gospodarki żywnościowej – studium przypadku. J. Agribus. Rural Dev. 36 (2), 283-289.
ISO 690 PIOTROWSKA, Agnieszka, PUCHAłA, Jacek. Instrumenty wspomagające aktywną sprzedaż stosowane w spółce gospodarki żywnościowej – studium przypadku. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 36.2: 283-289..
Adres do korespondencji:
dr inż. Agnieszka Piotrowska, Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
Email do korespondencji:
apiotrow@ar.krakow.pl

Literatura

  • Janeczek, U. (2013). Strategie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw działających na rynkach zagranicznych. Stud. Ekon. Zesz. Nauk. Wydz. Uniw. Ekon. Katow., 22–41.
  • Kramer, J. (2013). System informacji i komunikacji marketingowej wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy i mądrości. Stud. Ekon. Zesz. Nauk. Wydz. Uniw. Ekon. Katow., 9–21.
  • Nowicki, P., Sikora, T. (2010). Czynniki kształtujące satysfakcję klienta oraz korzyści z pomiaru satysfakcji klienta
  • w procesie doskonalenia jakości. W: T. Sikora (red.). Zarządzanie jakością – doskonalenie organizacji (t. 1, s. 202–213). Kraków: Wyd. Nauk. PTTŻ.
  • Rojek, D. (2011). Marketing i logistyka – razem skuteczni. Zesz. Nauk. Uniw. Przyr. Hum. Siedl. Ser. Adm. Zarz., 90,
  • 111–117.