Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (36) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.25

Roman Kisiel, Dorota Dołęgowska, Katarzyna Majewska

Ocena działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w opinii ubezpieczonych z powiatu przasnyskiego

EVALUATION OF THE ACTIVITIES OF THE AGRICULTURAL SOCIAL INSURANCE FUND (KRUS) ACCORDING TO THE OPINIONS OF THE INSURED FROM THE COUNTY OF PRZASNYSZ

Abstract:

 The aim of the work is to present the economic situation of the Agricultural Social Insurance Fund (KRUS) and to evaluate its activities from the perspective of the farmers insured in it from the area of the County of Przasnysz. For that purpose the data gathered by the KRUS and the results of the survey conducted in 2012 covering 82 insured farmers were used. Disappointment with the currently functioning system of agricultural social insurance was declared by as many as 53.7% of the respondents. This is not equivalent to willingness to liquidate that institution. To the contrary, 73.2% of the respondents see the need for existence of a separate insurance system highlighting at the same time the necessity for upgrading it (45.1%). The changes should not involve intervention of the State in the fi nancial aspects of the KRUS but the mechanisms of computing the contributions or early retirement pensions for farmers. On numerous occasions the respondents presented arguments concerning inadequacy of the level of contributions paid to the level of benefi ts received.

Streszczenie w języku polskim:

Celem pracy jest ocena działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) z perspektywy ubezpieczonych w niej rolników, zamieszkałych na terenie powiatu przasnyskiego. Posłużyły do tego dane zgromadzone przez Kasę oraz wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2013 r. wśród 82 rolników. Aż 53,7% respondentów wykazało niezadowolenie z obecnego systemu ubezpieczeń społecznych w rolnictwie. Nie jest to równoznaczne z chęcią likwidacji tej instytucji, wręcz przeciwnie – 73,2% badanych widzi potrzebę istnienia odrębnego sytemu ubezpieczeniowego, podkreślając tym samym konieczność jego usprawnienia (45,1%). Zmiany nie powinny dotyczyć ingerencji państwa w sprawy fi nansowe KRUS, lecz mechanizmu naliczania składki czy wcześniejszych emerytur rolniczych, gdyż respondenci wielokrotnie podkreślali nieadekwatność wysokości odprowadzanych składek do poziomu otrzymywanych świadczeń

Słowa kluczowe: insurance, agriculture, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, reforms

Słowa kluczowe w języku polskim: rolnictwo, ubezpieczenie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, reformy

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom36/zeszyt2/art_10.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.25
Zapis do cytowania:

MLA Kisiel, Roman, et al. "Ocena działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w opinii ubezpieczonych z powiatu przasnyskiego." J. Agribus. Rural Dev. 36.2 (2015): 237-244..
APA Roman Kisiel, Dorota Dołęgowska, Katarzyna Majewska (2015). Ocena działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w opinii ubezpieczonych z powiatu przasnyskiego. J. Agribus. Rural Dev. 36 (2), 237-244.
ISO 690 KISIEL, Roman, DOłęGOWSKA, Dorota, MAJEWSKA, Katarzyna. Ocena działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w opinii ubezpieczonych z powiatu przasnyskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 36.2: 237-244..
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Roman Kisiel, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn, Poland,
Email do korespondencji:
kisiel@uwm.edu.pl

Literatura

 • Duczkowska-Małysz, K., Duczkowska-Piasecka, M. (2008). Raport w sprawie KRUS (s. 3). Warszawa: BCC.
 • Jaskuła, W. (2011). Finansowanie składki na fundusz emerytalno-rentowy przez budżet państwa. W: Ubezp. Roln. Mat. Stud., 49, 45–68.
 • KRUS (2009). Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.Informacje podstawowe. Warszawa: KRUS.
 • Kisiel, R., Jakubowska, K., Królik, I. (2013). Znaczenie i przyszłość Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w polskim rolnictwie. W: Ubezp. Roln. Mat. Stud., 49, 25–44.
 • Koch, E. (2011). Aspekte der Agrarsozialversicherungssysteme in Europa. W: Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft
 • 2, 171–172. Adamowicz M. (red.). (2002). Ubezpieczenia społeczne: wieś i rolnictwo. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Pawłowska-Tyszko, J. (2011). Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a fi nanse państwa. Warszawa: IERiGŻ.
 • Pepliński, B. (2009). Agrobiznes. Podstawa ekonomiki. Warszawa: WSiP.
 • Podstawka, M., Gołasa, P. (2011). Ubezpieczenie społeczne i opodatkowanie działalności rolniczej, stan obecny i perspektywy zmian. W: Ubezp. Roln. Mat. Stud., 40, 30–45.
 • Szyburska-Walczak, G. (2011). Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
 • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dz.U. z 2013 r., poz. 1403.
 • www.krus.gov.pl