Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (36) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.23

Danuta Guzal-Dec

Świadomość ekologiczna radnych gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego

ENVIRONMENTAL AWARENESS OF COUNCILORS IN AREAS OF NATURAL VALUE IN THE LUBELSKIE VOIVODESHIP

Abstract:

The aim of the study was to analyse selected aspects of environmental awareness of councilors in areas of natural value in the Lubelskie voivodeship. The study used data of the author’s studies implemented in 2013 under the project “Environmental conditions and factors of economic functions’ development in the areas of natural value of the Lubelskie voivodeship” funded by the National Science Centre. The study covered an area of 30 communes of the greatest natural value in the Lubelskie voivodeship according to the indicator developed by D. Guzal-Dec as a part of her study on natural value in rural and urban- -rural communes in the Lubelskie voivodship. Using a questionnaire survey, 383 councilors – 86% of the total – were subject to the research. Councillors from environmentally valuable communes showed their positive attitude towards the surrounding, especially valuable elements of nature, they, however, often had too low level of knowledge about protecting it.

Streszczenie w języku polskim:

Celem opracowania była analiza wybranych aspektów świadomości ekologicznej radnych gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań autorki zrealizowanych w 2013 r. w ramach projektu „Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego”, fi nansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Teren badania stanowiło 30 gmin o najwyżej cenności ekologicznej w województwie lubelskim według wskaźnika opracowanego przez D. Guzal- -Dec w ramach badania cenności ekologicznej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa lubelskiego. Przy użyciu kwestionariusza ankiety przebadano 383 radnych, czyli 86% ogółu. Radni z gmin przyrodniczo cennych wykazywali pozytywny stosunek do otaczających ich szczególnie cennych elementów przyrody, często mieli jednak zbyt niski poziom wiedzy na temat jej ochrony

Słowa kluczowe: environmental awareness, councilors, areas of natural value, Lubelskie voivodeship

Słowa kluczowe w języku polskim: świadomość ekologiczna, radni, obszary przyrodniczo cenne, województwo lubelskie

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom36/zeszyt2/art_8.pdf
http://dx.doi.org/. 10.17306/JARD.2015.23
Zapis do cytowania:

MLA Guzal-Dec, Danuta. "Świadomość ekologiczna radnych gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego." J. Agribus. Rural Dev. 36.2 (2015): 217-224.
APA Danuta Guzal-Dec (2015). Świadomość ekologiczna radnych gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. J. Agribus. Rural Dev. 36 (2), 217-224
ISO 690 GUZAL-DEC, Danuta. Świadomość ekologiczna radnych gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 36.2: 217-224.
Adres do korespondencji:
dr Danuta Guzal-Dec, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland,
Email do korespondencji:
dec@wp.pl

Literatura

  • Górka, K., Poskrobko, B., Radecki, W. (2001). Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne (s.30–31). Warszawa: PWE.
  • Guzal-Dec, D. (2013). Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego. Rocz. Ochr. Środ., 15, 3, 2925–2941.
  • Kasprzyk, S. (2003). Normatywny wymiar ekologicznych i sozologicznych idei w systemie prawa państwowego i kościelnego (s. 57). Lublin: Bramka.
  • Leśniewski, M. A. (2011). Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jako forma przedsiębiorczości ekologicznej (s. 30–31). W: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw sektora energii odnawialnej Polsce. Badania przeprowadzone pod kierunkiem prof. K. Kucińskiego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Raport z badań 01/S/0003/11. Warszawa: SGH.
  • Mirowski, W. (1999). Świadomość ekologiczna współczesnego społeczeństwa polskiego. W: W. Mirowski, P. Gliński
  • (red.). Świadomość ekologiczna i społeczne ruchy „Zielonych” w Polsce (s. 15). Warszawa: Instytut Filozofi i Socjologii PAN.
  • Möller, L., (2004). Proekologiczna edukacja oraz informacja o środowisku jako główne składniki wiadomości ekologicznej.W: M. Kramer, M. Urbaniec, A. Kryński (red.). Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, t. I, Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Studia Ekonomiczne (s. 133). Warszawa:
  • C. H. Beck.
  • Rudnicki, M., (2011). Ochrona środowiska we współczesnej polityce władz publicznych. W: M. Górski i in. (red.), Administracja publiczna – człowiek a ochrona środowiska – zagadnienia społeczno-prawne (s. 305). Warszawa: Wolters Kluwer business.
  • Wódz, J. (1990). Świadomość ekologiczna mieszkańców Górnego Śląska – postawienie problemu. W: J. Wódz (red.), Problemy świadomości ekologicznej (s. 13). Katowice: Wyd. ŚIN.