Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (36) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.22

Zbigniew Gołaś

System wskaźników rentowności kapitału własnego – propozycja metodyczna

THE RETURN ON EQUITY INDICATORS SYSTEM – METHODOLOGICAL PROPOSAL

Abstract:

The aim of the study was to present a suggestion for the methodical decomposition rate of return on equity (ROE). The developed ROE decomposition model includes nine factors: the rate of value added, the rate of depreciation costs, salaries expense ratio, the ratio of other operating income and expenses, the rate of fi nancial income and expenses, the rate of extraordinary events, the rate of tax, the assets rotation and capital gearing. In addition, based on deterministic methods, the study presents the analysis of changes in the level of return on equity on the example of the domestic furniture manufacturing sector in the period 2009–2013.

Streszczenie w języku polskim:

Celem pracy było przedstawienie propozycji metodycznej dekompozycji wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE). W opracowanym modelu dekompozycji ROE uwzględniono dziewięć czynników: wskaźnik wartości dodanej, wskaźnik kosztów amortyzacji, wskaźnik kosztów wynagrodzeń, wskaźnik pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wskaźnik przychodów i kosztów fi nansowych, wskaźnik zdarzeń nadzwyczajnych, wskaźnik efektu podatkowego oraz rotację aktywów i dźwignię kapitałową. Ponadto, na podstawie metody deterministycznej, dokonano analizy zmian poziomu rentowności kapitału własnego na przykładzie krajowego sektora produkcji mebli w okresie 2009–2013.

Słowa kluczowe: profi tability, Du Pont model, deterministic methods, furniture industry, Poland

Słowa kluczowe w języku polskim: rentowność, model Du Ponta, metody deterministyczne, przemysł meblarski, Polska

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom36/zeszyt2/art_7.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.22
Zapis do cytowania:

MLA Gołaś, Zbigniew. "System wskaźników rentowności kapitału własnego – propozycja metodyczna." J. Agribus. Rural Dev. 36.2 (2015): 209-216.
APA Zbigniew Gołaś (2015). System wskaźników rentowności kapitału własnego – propozycja metodyczna. J. Agribus. Rural Dev. 36 (2), 209-216
ISO 690 GOłAś, Zbigniew. System wskaźników rentowności kapitału własnego – propozycja metodyczna. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 36.2: 209-216.
Adres do korespondencji:
dr hab. Zbigniew Gołaś, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
zbyszekg@up.poznan.pl

Literatura

 • Bednarski, L. (1997). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 • Bieniasz, A., Czerwińska-Kayzer, D., Gołaś, Z. (2010). Analiza rentowności kapitału własnego przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2(16), 17–26.
 • Bieniasz, A., Gołaś, Z. (2013). Finansowe uwarunkowania rentowności w przemyśle spożywczym. Przegląd Organizacji, 7, 43–52.
 • Ćwiąkała-Małys, A., Nowak, W. (2005). Zarys metodologiczny analizy finansowej. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Dudycz, T. (2011). Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wrocław: Indygo Zahir Media.
 • EMIS – Emerging Markets Information Service (2015). Pobrano 25 stycznia 2015 z: http://www.securities.com.
 • Hawawini, G., Viallet, C. (2007). Finanse menedżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy. Warszawa: PWE.
 • Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
 • Skoczylas, W. (2007). Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 • Wędzki, D. (2006). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Kraków: Wolters Kluwer.
 • Zaleska, M. (2002). Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw przez analityka bankowego. Warszawa: Wyd. SGH.