Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (36) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.20

Piotr Dzikowski

Wpływ powiązań z dostawcami i odbiorcami w łańcuchu dostaw na aktywność innowacyjną przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce

IMPACT OF LINKAGES WITH SUPPLIERS AND CUSTOMERS IN SUPPLY CHAIN ON THE INNOVATION ACTIVITY OF FOOD INDUSTRY IN WESTERN POLAND

Abstract:

The article presents the results of a study which aims to determine the effect of the number of industrial vertical linkages and participation in the supply chain on innovation activity of food industry in western Poland. The main research hypothesis is the assumption that innovation processes in food industry are strongly determined by the intensity and nature of the linkages and membership in the supply chain. The scope of the survey relates to innovation in food industry, concerns innovation at the company level and takes into account the diffusion to the “new to the company”. Innovative activities are divided into three general groups including: expenditure on research and development and investments in fi xed assets not used so far (such as: buildings, premises and land, machinery and equipment, computer software), implementation of new products and processes, and innovative collaboration. The survey covers 422 industrial enterprises. The methodological part of the study uses probit modelling that enables to identify the probability of occurrence of innovation activity.

Streszczenie w języku polskim:

W artykule przedstawiono wyniki badania, któ- rego celem jest określenie wpływu liczebności pionowych powiązań przemysłowych oraz przynależności do łańcucha dostaw na aktywność innowacyjną przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce. Hipotezą badawczą jest założenie, że procesy innowacyjne występujące w przemyśle spożywczym są silnie zdeterminowane intensywnością i charakterem tworzonych związków oraz przynależnością do łańcucha dostaw. Prezentowany zakres badania dotyczy innowacji wśród producentów artykułów spożywczych i napojów, charakteryzuje innowacje na poziomie fi rmy i uwzględnia dyfuzję do poziomu „nowość dla fi rmy”. Działania innowacyjne podzielono na trzy grupy obejmujące: nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w dotychczas niestosowane środki trwałe (w tym: budynki, lokale i grunty, maszyny i urządzenia techniczne, oprogramowanie komputerowe), implementacje nowych wyrobów i procesów technologicznych oraz współpracę innowacyjną. Badanie obejmuje 442 przedsiębiorstwa przemysłowe. Część metodyczna analiz wykorzystuje modelowanie probitowe, dzięki któremu można określić szansę wystąpienia wybranego działania innowacyjnego w zależności od rodzaju i liczby tworzonych powiązań przemysłowych oraz przynależności do łańcucha dostaw.

Słowa kluczowe: innovation, innovation activity, food industry, linkages

Słowa kluczowe w języku polskim: innowacja, aktywność innowacyjna, przemysł spożywczy, powiązania przemysłowe

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom36/zeszyt2/art_5.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.20
Zapis do cytowania:

MLA Dzikowski, Piotr. " Wpływ powiązań z dostawcami i odbiorcami w łańcuchu dostaw na aktywność innowacyjną przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 36.2 (2015): 189-196.
APA Piotr Dzikowski (2015). Wpływ powiązań z dostawcami i odbiorcami w łańcuchu dostaw na aktywność innowacyjną przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 36 (2), 189-196
ISO 690 DZIKOWSKI, Piotr. Wpływ powiązań z dostawcami i odbiorcami w łańcuchu dostaw na aktywność innowacyjną przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 36.2: 189-196.
Adres do korespondencji:
dr inż. Piotr Dzikowski, Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, Poland
Email do korespondencji:
dr inż. Piotr Dzikowski, Zakład Innowacji i Przeds

Literatura

 • Ahuja, G. (2000). Collaboration networks, structural holes, and innovation: a longitudinal study. Adm. Sci. Q., 45,
 • 425–455.
 • Baum, J. A. C., Calabrese, T., Silverman, B. S. (2000). Don’t go it alone: alliance network composition and startups’
 • performance in Canadian biotechnology. Strateg. Manag. J., 21, 267–294.
 • Chang, S., Chen, R., Lin, R., Tien, S., Sheu, C. (2006). Supplier involvement and manufacturing fl exibility. Technovation, 26, 1136-1146.
 • Christensen, C. M., Bower, J. L. (1996). Customer power, strategic investment, and the failure of leading fi rms. Strateg. Manag. J., 17, 197-218.
 • Cooper, M. C., Lambert, D. M., Pagh, J. D. (1997). Supply Chain Management: More Than a New Name for Logistics. Int. J. Logist. Manag., 8, 1, 1-14.
 • Dierkes, M. (2001). Visions, Technology, and Organizational Knowledge: An Analysis of the Interplay between Enabling
 • Factors and Triggers of Knowledge Generation. W: J. Mothe, D. Foray (Eds.), Knowledge Management in the Innovation Process. Boston: Kluwer Academic Publishers.
 • Dwojacki, P., Hlousek, J. (2008). Zarządzanie innowacjami (s. 49). Gdańsk: Centrum Badawczo-Rozwojowe.
 • Edquist, C., Eriksson, M. L., Sjörgen, H. (2002). Characteristics of Collaboration in Product Innovation in the Regional System of Innovation of East Gothia. Eur. Plan. Stud., 5, 563-581.
 • Granovetter, M. S. (1983). The Strength of Weak Ties: A Network Theory revisited. Sociol. Theor., 1, 201-233.
 • Granovetter, M. S. (1973). The strength of weak ties. Am. J. Sociol., 78(6), 1360-1380.
 • Koschatzky, K., Sternberg, R. (2000). R&D Cooperation in Innovation Systems – Some Lessons from the European Regional Innovation Survey (ERIS). Eur. Plan. Stud., 8, 4.
 • Lipiec-Zajchowska, M. (red.). (2003). Wspomaganie procesów decyzyjnych. Ekonometria (t. 2, s. 129-130). Warszawa: C.H. Beck.
 • Maddala, G. S. (2006). Ekonometria (s. 373). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • McEvily, B., Zaheer, A. (1999). Bridging ties: a source of firm heterogeneity in competitive capabilities. Strateg. Manag. J., 20, 1133–1156.
 • GUS (2006). Nauka i Technika (s. 224-225). Warszawa: GUS. Owen-Smith, J., Powell, W. W. (2004). Knowledge networks
 • as channels and conduits: the effects of spillovers in the Boston biotechnology community. Organ. Sci., 15, 5-21.
 • Pavitt, K. (1984). Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and a theory. Res. Polic., 13, 343-373.
 • Rogut, A. (2007). Modele sektorowego systemu innowacji.Raport ze studiów literaturowych. Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
 • Saxenian, A. L. (1994). Lessons from Silicon Valley. Technol. Rev. 97, 5, 46.
 • Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystki (t. 2, s. 190-191). Kraków: Statsoft.
 • Szopik-Depczyńska, K. (2012). Suppliers, customers, competition and R&D activity in Poland - Western Pomerania case. W: MMK 2012 (vol. III). Hradec Kralove: Magnanimitas.
 • Tomaszewski, M. (2013). Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw przemysłowych z Polski Zachodniej w latach 2009-2011. Ekon. Prawo, XII, 3, 475-488.
 • Świadek, A. (2008). Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce (s. 119-132). Szczecin: Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Von Hippel, E. (1988). The Sources of Innovation. Oxford, UK: Oxford University Press.
 • Welfe, A. (1998). Ekonometria (s. 73-76), Warszawa: PWE.
 • Wynstra, J. Y. F. (1998). Purchasing involvement in product development. Doctoral Thesis, Eindhoven Centre for Innovation Studies. Eindhoven University of Technology, Eindhoven.