Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLIX (3) 2004

Spis treści:

Zeszyt CCCLIX (3) 2004
Grażyna Adamczyk, Piotr Senkus
The consumption of milk and milk products from 1990 to 2003
Spożycie mleka i jego przetworów w latach 1990-2003
Zeszyt CCCLIX (3) 2004
Daniel Blank
Modelling the impact of agriculture on the greenhouse effect on regional scale
Modelowanie wpływu rolnictwa na efekt cieplarniany w skali regionalnej
Zeszyt CCCLIX (3) 2004
Paweł Boczar
Production and use of biofuels
Produkcja i wykorzystanie biopaliw
Zeszyt CCCLIX (3) 2004
Wawrzyniec Czubak
Regional analysis of raw plant material production and primary processing in Poland
Analiza regionalna produkcji surowców roślinnych i ich pierwotnego przetwórstwa w Polsce
Zeszyt CCCLIX (3) 2004
Anna Hadyńska, Jakub Hadyński
The implementation of agri-environmental policy incentives within Common Agricultural Policy - United Kingdom’s case of study
Realizacja polityki rolno-środowiskowej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na przykładzie Wielkiej Brytanii
Zeszyt CCCLIX (3) 2004
Oliver Henniges
Competitiveness of Brazilian bioethanol in the European Union
Konkurencyjność brazylijskiego bioetanolu w Unii Europejskiej
Zeszyt CCCLIX (3) 2004
Michał A. Jerzak
The futures market as a tool for agricultural commodity price-hedging under the conditions of state interventionism in Poland
Rynek terminowy jako narzędzie gwarancji cen towarów rolnych w warunkach interwencjonizmu państwowego w Polsce
Zeszyt CCCLIX (3) 2004
Michał A. Jerzak, Magdalena Śmiglak
Price risk management techniques in terms of possibilities of developing commodity derivatives in Polish agriculture
Techniki zarządzania ryzykiem cenowym w aspekcie czynników umożliwiających rozwój towarowych instrumentów pochodnych w polskim rolnictwie
Zeszyt CCCLIX (3) 2004
Sylwia Kierczyńska, Julian Wawrzyniak
The level of apple production costs and the economic effects in the selected orchard management systems
Poziom kosztów produkcji jabłek a efekty ekonomiczne w różnych typach sadu
Zeszyt CCCLIX (3) 2004
Adam Koziołek
Prospects of the Polish sugar market - chosen issues
Perspektywy polskiego rynku cukru - wybrane zagadnienia
Zeszyt CCCLIX (3) 2004
Władysława Łuczka-Bakuła, Joanna Smoluk, Wawrzyniec Czubak
Conditions and perspectives of the development of the organic farming in Poland
Warunki i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce
Zeszyt CCCLIX (3) 2004
Karolina Pawlak
The characteristic of Polish agricultural trade with the European Union (EU-15)
Charakterystyka polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi z Unią Europejską (UE-15)
Zeszyt CCCLIX (3) 2004
Walenty Poczta, Ewa Kiryluk
Marketing and processing share in food prices (long term comparative analysis)
Udział przetwórstwa i marketingu w cenie żywności (analiza porównawcza
Zeszyt CCCLIX (3) 2004
Roma Ryś-Jurek, Feliks Wysocki
Using the logistic models to estimate the economic situation of individual farms
Wykorzystanie analizy logitowej do oceny sytuacji ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych
Zeszyt CCCLIX (3) 2004
Nicole Schönleber
Competitiveness of sugar and sugar substitutes in the European Union within given and alternative political frameworks
Konkurencyjność cukru i innych środków słodzących w Unii Europejskiej przy obecnych i alternatywnych założeniach politycznych
Zeszyt CCCLIX (3) 2004
Michał Sznajder, Lucyna Przezbórska
Identification of rural and agri-tourism products and services
Identyfikacja produktów i usług turystyki wiejskiej i agroturystyki
Zeszyt CCCLIX (3) 2004
Michał Sznajder, Przemysław Ratajczak
The branch of catering services as a segment of the dairy products market in Poland
Usługi żywieniowe jako segment rynku produktów mleczarskich w Polsce
Zeszyt CCCLIX (3) 2004
Karol Wajszczuk, Witold Wielicki
The level and structure of logistics costs in great area agricultural enterprises
Wysokość i struktura kosztów logistyki w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolnych
Zeszyt CCCLIX (3) 2004
Julian Wawrzyniak, Sylwia Kierczyńska
The running of the nominal and real prices of the selected apple varieties at the wholesale market
Kształtowanie się nominalnych i realnych cen wybranych odmian jabłek na rynku hurtowym
Zeszyt CCCLIX (3) 2004
Anna Wielicka
Consumption’s structure and consumer insights for dairy products - avoidance, distribution, own production and occasions for consumption
Struktura i prawidłowości dotyczące konsumpcji produktów mlecznych - unikanie, kanały dystrybucji, samozaopatrzenie, okazje spożywania
Zeszyt CCCLIX (3) 2004
Jörg Zimmermann
Current farm situation in Russia and required adjustments of farm management
Aktualna sytuacja rolnictwa rosyjskiego i wymagane dostosowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolniczym

Znaleziono 21 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).