Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLVIII (2) 2003

Magdalena Kozera, Zbigniew Gołaś

Interwencjonizm państwowy na rynku zbóż w Polsce

The state intervention at the cereal market in Poland

Abstract: This paper presents the state intervention at the cereal market in Poland. The unit responsible for intervention policy at the agricultural market is Agencja Rynku Rolnego (The Agricultural Market Agency). The basic goal of its activity is stabilization of the situation at branch agriculture markets and the guarantee of incomes in agriculture.

Słowa kluczowe: grain market, intervention policy, balance, intervention purchases, direct purchases, prices of wheat and rye

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom358/zeszyt2/art_6.pdf

For citation: 2003 Magdalena Kozera, Zbigniew Gołaś, 2003. Interwencjonizm państwowy na rynku zbóż w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. (2), 77 - 89. . Rocz. AR Pozn. 358,Ekonomia 2: 77 - 89;