Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (35) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.1

Iwona Bąk, Beata Szczecińska

Zastosowanie metod taksonomicznych w badaniu warunków życia w gminach wiejskich województwa zachodniopomorskiego

APPLICATION OF TAXONOMIC METHODS IN STUDY OF LIVING CONDITIONS IN RURAL COMMUNES OF ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP

Abstract:

 Research in the area of the living conditions of the cities and communes is important, both from the point of view of residents and local authorities. To improve the residents’ satisfaction with the standard of life in a given unit, fi rst the most important areas have to be diagnosed. The article attempts to compare the living conditions of the rural communes of the Zachodniopomorskie voivodeship. Linear organisation and building of similar typological groups was conducted using the unitarisation zeroed method. Construction of synthetic indicators was performed using two separate sets of diagnostic variables characterising social and economic aspects of rural communes. In addition, rural communes were divided into similar typological groups, both in terms of the highlighted aspects, using a multi-criteria taxonomy. It turned out that in the majority of communes (76%) living conditions were similar. Apart from that the living conditions in various communes dependence on their position in space.

Streszczenie w języku polskim:

Badania dotyczące warunków życia miast i gmin są istotne zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak i władz samorządowych. Aby poprawić zadowolenie mieszkańców z życia w konkretnej jednostce, samorząd musi najpierw zdiagnozować obszary, które są pod tym względem najistotniejsze. W artykule podjęto próbę porównania warunków życia ludności mieszkającej w gminach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Liniowe porządkowanie i ustalenie grup typologicznych podobnych pod względem badanego zjawiska przeprowadzono metodą unitaryzacji zerowanej. Wskaźniki syntetyczne skonstruowano za pomocą dwóch odrębnych zestawów cech diagnostycznych, charakteryzujących aspekty społeczne i gospodarcze badanych gmin. Ponadto gminy wiejskie podzielono na grupy typologiczne, podobne jednocześnie pod względem wyróżnionych aspektów, wykorzystując w tym celu taksonomię wielokryterialną. Okazało się, że w większości gmin (76%) warunki życia mieszkańców są zbliżone. Widoczna była również zależność warunków życia w poszczególnych gminach od ich położenia w przestrzeni.

Słowa kluczowe: rural communes, living conditions, unitarisation zeroed method multi-criteria, taxonomy

Słowa kluczowe w języku polskim: gminy wiejskie, warunki życia, unitaryzacja zerowana, taksonomia wielokryterialna

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom35/zeszyt1/art_1.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.1
Zapis do cytowania:

MLA Bąk, Iwona, and Beata Szczecińska. " Zastosowanie metod taksonomicznych w badaniu warunków życia w gminach wiejskich województwa zachodniopomorskiego." J. Agribus. Rural Dev. 35.1 (2015): 7-15.
APA Iwona Bąk, Beata Szczecińska (2015). Zastosowanie metod taksonomicznych w badaniu warunków życia w gminach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. J. Agribus. Rural Dev. 35 (1), 7-15
ISO 690 BąK, Iwona, SZCZECIńSKA, Beata. Zastosowanie metod taksonomicznych w badaniu warunków życia w gminach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 35.1: 7-15.
Adres do korespondencji:
dr Iwona Bąk, Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. K. Janickiego 31, 71-270 Szczecin, Poland,
Email do korespondencji:
iwona.bak@zut.edu.pl