Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (35) 2015

Styczeń - Marzec 2015
Cover (Inner front) Zeszyt (1) 2015 - Okładka
Contents Zeszyt (1) 2015 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 1 (35) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.1
Iwona Bąk, Beata Szczecińska
APPLICATION OF TAXONOMIC METHODS IN STUDY OF LIVING CONDITIONS IN RURAL COMMUNES OF ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP
Zastosowanie metod taksonomicznych w badaniu warunków życia w gminach wiejskich województwa zachodniopomorskiego
Zeszyt 1 (35) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.2
Patrycja Beba, Walenty Poczta
PLACE OF AGRICULTURE IN THE ECONOMY OF POLISH REGIONS
Miejsce rolnictwa w gospodarce polskich regionów
Zeszyt 1 (35) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.3
Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś
FINANCIAL CONDITION OF WIELKOPOLSKA RURAL COMMUNES IN 2007-2011
Kondycja finansowa gmin wiejskich Wielkopolski w latach 2007-2011
Zeszyt 1 (35) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.4
Mariusz Grębowiec
THE ROLE OF QUALITY IN MAKING PURCHASING DECISIONS ON THE EXAMPLE OF MEAT AND CURED MEAT PURCHASING CONSUMERS
Rola jakości w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na przykładzie rynku mięsa i wędlin
Zeszyt 1 (35) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.5
Jakub Hadyński, Karolina Borucka
THE EFFECTS OF RURAL DEVELOPMENT POLICY IN THE EUROPEAN UNION WITHIN THE CONTEXT OF LEADER PROGRAMME’S IMPLEMENTATION IN THE WIELKOPOLSKA VOIVODESHIP
Aktywizacja obszarów wiejskich Unii Europejskiej w kontekście programu Leader w Wielkopolsce
Zeszyt 1 (35) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.6
Mariusz Hamulczuk
ASYMMETRIC PRICE TRANSMISSION BETWEEN POLISH AND GERMAN FEED WHEAT MARKETS
Asymetria w transmisji cen pszenicy paszowej między rynkiem polskim i niemieckim
Zeszyt 1 (35) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.7
Iwona Markuszewska
INTENSIFICATION OR EXTENSIFICATION OF POLISH AGRICULTURE? – IN SEARCHING OF DIRECTIONS OF CHANGES. A CASE STUDY: THE NORTH-WESTERN REGION OF POLAND
Intensyfikacja czy ekstensyfikacja polskiego rolnictwa? – w poszukiwaniu kierunków zmian. Studium przypadku: region północno-zachodni
Zeszyt 1 (35) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.8
Anna Nowak
REGIONAL DIFFERENTIATION OF PRODUCTION FLEXIBILITY AT RURAL GOODS PRODUCING FARMS IN POLAND
Zróżnicowanie regionalne elastyczności produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce.
Zeszyt 1 (35) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.9
Dawid Olewnicki, Lilianna Jabłońska, Paweł Orliński, Łukasz Gontar
CHANGES ON THE MARKET OF WHOLESALE COMPANIES SELLING PLANTS AND FLOWERS IN POLAND
Zmiany na rynku przedsiębiorstw zajmujących się handlem hurtowym roślinami i kwiatami w Polsce
Zeszyt 1 (35) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.10
Karolina Pawlak
GROWTH PROSPECTS OF INTERNATIONAL TRADE IN OILSEEDS AND VEGETABLE OILS – RESULTS OF SIMULATION UNDER GENERAL EQUILIBRIUM CONDITIONS
Perspektywy rozwoju handlu międzynarodowego nasionami oleistych – wyniki symulacji w warunkach równowagi ogólne
Zeszyt 1 (35) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.11
Arkadiusz Piwowar
FORESTRY RESOURCES – RESOURCE BASE AND SIGNIFICANCE IN AGRIBUSINESS
Zasoby leśne – baza surowcowa i znaczenie w agrobiznesie
Zeszyt 1 (35) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.12
Michał Roman
THE IMPACT OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS TOURISM IN POLAND AND IN SELECTED COUNTRIES
Oddziaływanie światowego kryzysu gospodarczego na turystykę w Polsce i w wybranych krajach
Zeszyt 1 (35) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.13
Łukasz Satoła
THE FINANCIAL CONDITION OF MUNICIPALITIES IN VARIABLE ECONOMIC SITUATION
Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej
Zeszyt 1 (35) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.14
Stanisław Szarek, Teresa Nowogródzka
REGIONAL DIFFERENCES IN DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN POLAND
Regionalne zróżnicowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce
Zeszyt 1 (35) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.15
Natalia Walczak, Mateusz Hämmerling, Jerzy Bykowski, Zbigniew Walczak
ECONOMIC AND HYDRAULIC CRITERIA FOR MAINTENANCE OF GOOD CONDITION OF DRAINAGE DITCHES
Ekonomiczne i hydrauliczne kryteria utrzymania dobrego stanu rowów melioracyjnych

Znaleziono 15 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).