Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (35) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.14

Stanisław Szarek, Teresa Nowogródzka

Regionalne zróżnicowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

REGIONAL DIFFERENCES IN DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN POLAND

Abstract:

 The aim of the study was to assess the degree of development of organic farming in the regions NUTS 1, applying the environmental, social and economic functions. Based on bibliographic and survey data, were constructed indicators of develop ment of those functions in the NUTS regions. It was found that the most developed organic farming was the most developed in north-west region, and the region north. Least developed organic farming was observed in the north-western and northern regions, while the least developed one in the southern region. Signifi cant differences existed in the area of the state of various functions realised by organic farming in the regions in focus.

Streszczenie w języku polskim:

Celem pracy była ocena stopnia rozwoju rolnictwa ekologicznego w regionach NUTS 1 z uwzględnieniem funkcji środowiskowej, społecznej i ekonomicznej. Na podstawie danych bibliografi cznych i ankietowych skonstruowano wskaźniki rozwoju poszczególnych funkcji w regionach NUTS. Stwierdzono, że rolnictwo ekologiczne było najlepiej rozwinięte w regionie III – północno-zachodnim oraz w regionie V – północnym. Najsłabiej rozwinięte rolnictwo ekologiczne było w regionie I – południowym. Stwierdzono, że na stopień rozwoju rolnictwa ekologicznego ma wpływ przede wszystkim funkcja środowiskowa.

Słowa kluczowe: organic farming, sustainable development, environmental function, economic function, social function

Słowa kluczowe w języku polskim: rolnictwo ekologiczne, rozwój zrównoważony, funkcja środowiskowa, funkcja ekonomiczna, funkcja społeczna

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom35/zeszyt1/art_14.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.14
Zapis do cytowania:

MLA Szarek, Stanisław, and Teresa Nowogródzka. "Regionalne zróżnicowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 35.1 (2015): 125-135.
APA Stanisław Szarek, Teresa Nowogródzka (2015). Regionalne zróżnicowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 35 (1), 125-135
ISO 690 SZAREK, Stanisław, NOWOGRóDZKA, Teresa. Regionalne zróżnicowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 35.1: 125-135.
Adres do korespondencji:
dr inż. Stanisław Szarek, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, Poland
Email do korespondencji:
szarek@uph.edu.pl