Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (35) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.13

Łukasz Satoła

Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej

THE FINANCIAL CONDITION OF MUNICIPALITIES IN VARIABLE ECONOMIC SITUATION

Abstract:

The aim of the study was to asses the fi nancial situation of municipalities in the terms of variable macroeconomic conditions. Ratio analysis and correlation analysis of variables (budget indicators) were used. Deterioration in the fi nancial situation of the municipalities in the period 2008-2012 related to the slowdown of the GDP growth has been shown. The analysis of indicators proved that the fi nancial crisis affected most negatively the fi nances of local governments in 2009-2010, subsequently adjustment measures took place. The fi nancial independence of municipalities and their propensity to invest decreased signifi - cantly. The crisis at the earliest and most substantially affected the biggest cities due to the high dependence of their budgets on tax revenue. Confi rmation of this relationship was also correlation analysis between current income and operating surplus of local governments. The deteriorating fi nancial condition and growing debt can cause an increase in the level of the fi nancial risk assumed by the municipalities.

Streszczenie w języku polskim:

Celem niniejszego artykułu jest ocena kondycji fi nansowej gmin na tle zmiennej koniunktury gospodarczej. Zastosowano analizę wskaźnikową oraz analizę korelacji zmiennych, do których wykorzystano wskaźniki budżetowe. Wykazano pogorszenie się sytuacji fi nansowej gmin w okresie 2008-2012 związane ze spowolnieniem tempa wzrostu PKB. Analiza wskaźników dowiodła, że kryzys fi nansowy najbardziej negatywnie oddziaływał na fi nanse samorządów w latach 2009-2010, natomiast w późniejszym okresie nastąpiły działania dostosowawcze. Znacząco zmalała samodzielność fi nansowa gmin oraz ich skłonność do inwestowania. Skutki kryzysu najwcześniej i najmocniej odczuły największe miasta ze względu na duże uzależnienie ich budżetów od własnych dochodów podatkowych. Potwierdzeniem tego związku była również analiza korelacji między bieżącymi dochodami a nadwyżką operacyjną samorządów.

Słowa kluczowe: fi nancial condition, municipality, ratio analysis, economic conditions, local government

Słowa kluczowe w języku polskim: kondycja fi nansowa, gmina, analiza wskaź- nikowa, koniunktura, samorząd terytorialny

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom35/zeszyt1/art_13.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.13
Zapis do cytowania:

MLA Satoła, Łukasz. "Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej." J. Agribus. Rural Dev. 35.1 (2015): 115-123.
APA Łukasz Satoła (2015). Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej. J. Agribus. Rural Dev. 35 (1), 115-123
ISO 690 SATOłA, Łukasz. Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 35.1: 115-123.
Adres do korespondencji:
dr inż. Łukasz Satoła, Zakład Ekonomiki i Finansów Przedsiębiorstw, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland.
Email do korespondencji:
lsatola@ar.krakow.pl