Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (35) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.12

Michał Roman

Oddziaływanie światowego kryzysu gospodarczego na turystykę w Polsce i w wybranych krajach

THE IMPACT OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS TOURISM IN POLAND AND IN SELECTED COUNTRIES

Abstract:

 The article aims to present the infl uence of the 2008/2009 world economic crisis on tourism in Poland, the European Union and worldwide. It started from the collapse of the real estate market, which was preceded by several years of irrational increase in its prices. The consequences were also of great importance for business operations in the tourism sector, both on the supply and the demand plane. The study used data of World Tourism Organization and World Travel & Tourism Council, as well as statistical data of the Główny Urząd Statystyczny and reports from the Institute of Tourism. The spatial range of the analysed phenomena includes Poland in comparison with other European Union countries and the world. The article uses a descriptive method. In Poland, the economic crisis was mainly connected with the problems with Polish zloty and their consequences. There was an evident decrease in the number of foreign tourists’ visits to Poland in 2008/2009. Evident falling tendencies in the 1st quarter of 2009 were also recorded in the area of accommodation for organised groups of tourists. It is also worth noting that the effects of the crisis of 2008-2009 in 2010 was stopped and e.g. In Poland recorded growth of tourist arrivals by 5%. In comparison with the same period of 2008, the total number of foreigners using that base declined by 13.2%.

Streszczenie w języku polskim:

Celem artykułu jest zaprezentowanie oddziaływania światowego kryzysu ekonomicznego, który nastąpił na przełomie 2008 i 2009 roku, na turystykę w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej i świata. Rozpoczął się on od załamania na rynku nieruchomości poprzedzonego kilkuletnim nieracjonalnym wzrostem ich cen. Jego konsekwencje miały również duże znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw sektora turystycznego, zarówno od strony podażowej, jak i popytowej. W pracy wykorzystano dane World Tourism Organization i World Travel & Tourism Council, dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego i raporty Instytutu Turystyki. Zakres przestrzenny analizowanych zjawisk obejmował Polskę na tle innych krajów Unii Europejskiej i świata. W artykule zastosowano metodę opisową. W Polsce kryzys gospodarczy dotyczył w szczególności polskiego złotego i związanych z tym następstw. Na przełomie roku 2008 i 2009 zmniejszyła się liczba turystów zagranicznych odwiedzających Polskę. Tendencje spadkowe w I kwartale 2009 roku zanotowano również w bazie noclegowej zbiorowego zakwaterowania. W stosunku do analogicznego okresu 2008 roku łączna liczba cudzoziemców korzystających z tej bazy zmniejszyła się o 13,2%

Słowa kluczowe: economic crisis, tourism, Poland, the European Union, the world

Słowa kluczowe w języku polskim: kryzys gospodarczy, turystyka, Polska, Unia Europejska, świat

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom35/zeszyt1/art_12.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom35/zeszyt1/art_12_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.12
Zapis do cytowania:

MLA Roman, Michał. "THE IMPACT OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS TOURISM IN POLAND AND IN SELECTED COUNTRIES." J. Agribus. Rural Dev. 35.1 (2015): 107-114.
APA Michał Roman (2015). THE IMPACT OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS TOURISM IN POLAND AND IN SELECTED COUNTRIES. J. Agribus. Rural Dev. 35 (1), 107-114
ISO 690 ROMAN, Michał. THE IMPACT OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS TOURISM IN POLAND AND IN SELECTED COUNTRIES. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 35.1: 107-114.
Adres do korespondencji:
dr Michał Roman, Katedra Ekonomiki, Edukacji Komunikowania i Doradztwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
michal_roman@sggw.pl