Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (35) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.11

Arkadiusz Piwowar

Zasoby leśne – baza surowcowa i znaczenie w agrobiznesie

FORESTRY RESOURCES – RESOURCE BASE AND SIGNIFICANCE IN AGRIBUSINESS

Abstract:

 The main aim of this paper was to present the possibilities of usage of wood and non-wood forest resources in agribusiness. For the purposes of this paper a broad research on the literature of the subject in natural, medical and agrarian scien ces related to the potential of usage of forest resources has been conducted. This article presents also analyses on the amount and worth of purchase of selected elements of forest ecosystem in Poland. As the research shows, the value of purchase of forest fruit between 2008 and 2012 in Poland increased more than three times and the purchase of mushrooms increased almost two times. Altogether between 2008 and 2012 56,212 tons of forest fruits and 24,507 of mushrooms were purchased. The amount of purchase of forestry products in Poland is characterized by a signifi cant spatial differentiation. Analyses of spatial differentiation of the purchase of mushroom purchase in Poland between 2008 and 2012 showed that the majority of volume in this period came from suppliers located in Wielkopolskie voivodeship. 

Streszczenie w języku polskim:

Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania drzewnych i niedrzewnych zasobów leśnych w agrobiznesie. Na potrzeby pracy przeprowadzono dogłębne studia literatury przedmiotu z dziedziny nauk przyrodniczych, medycznych i rolniczych odnośnie do wykorzystania potencjału surowców leśnych. W artykule przedstawiono również analizy dotyczące wielko- ści i wartości skupu wybranych elementów ekosystemu leś- nego w Polsce. Jak wynika z badań, wartość skupu owoców leśnych w latach 2008-2012 wzrosła ponad trzykrotnie, natomiast grzybów leśnych niemal dwukrotnie. Łącznie w tym okresie skupiono w Polsce 56 212 ton owoców leśnych oraz 24 507 ton grzybów leśnych. Wielkość skupu płodów leśnych w Polsce charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem przestrzennym. Analizy wykazały, że większość wolumenu w badanym okresie pochodziło od dostawców mających siedzibę w województwie wielkopolskim

Słowa kluczowe: forest fruit, forest mushroom, forest herbs, agribusiness

Słowa kluczowe w języku polskim: owoce leśne, grzyby leśne, leśne rośliny zielarskie, agrobiznes

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom35/zeszyt1/art_11.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.11
Zapis do cytowania:

MLA Piwowar, Arkadiusz. " Zasoby leśne – baza surowcowa i znaczenie w agrobiznesie." J. Agribus. Rural Dev. 35.1 (2015): 101-106.
APA Arkadiusz Piwowar (2015). Zasoby leśne – baza surowcowa i znaczenie w agrobiznesie. J. Agribus. Rural Dev. 35 (1), 101-106
ISO 690 PIWOWAR, Arkadiusz. Zasoby leśne – baza surowcowa i znaczenie w agrobiznesie. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 35.1: 101-106.
Adres do korespondencji:
dr inż. Arkadiusz Piwowar, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Email do korespondencji:
arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl