Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (35) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.9

Dawid Olewnicki, Lilianna Jabłońska, Paweł Orliński, Łukasz Gontar

Zmiany na rynku przedsiębiorstw zajmujących się handlem hurtowym roślinami i kwiatami w Polsce

CHANGES ON THE MARKET OF WHOLESALE COMPANIES SELLING PLANTS AND FLOWERS IN POLAND

Abstract:

 The aim of the study was to evaluate the changes in the number of plants and fl owers wholesale companies in Poland. Analyses focused on the number of fi rms engaged in wholesale trade and the structure of employment in these companies. The investigations also included the location of the analysed companies in relation to the number of people in each voivodeship. Research period covered the years 2002-2012. The fi rst year of the analysed period was referred to as of 100%. The dynamics of changes and average annual changes in the number of existing companies and start-ups were analysed. The Główny Urząd Statystyczny yearbooks, and i.a. the ones of the Polska Klasyfi kacja Działalności [the abbreviation in Polish: PKD], served as data sources. The performed investigations reveal that the number of fi rms of the discussed line of business in the investigated period increased very clearly and this rise took the form of a linear trend. What is more, the number of the wholesale companies in particular voivodeships matched the agglomerations of consumers.

Streszczenie w języku polskim:

Celem opracowania była ocena zmian zachodzących w handlu hurtowym roślinami i kwiatami w Polsce. Szczegółowo analizowano dane dotyczące liczby przedsię- biorstw w tej branży, strukturę zatrudnienia w tych fi rmach, a także aspekty związane z lokalizacją przestrzenną i koncentracją na rynku. Okres badawczy obejmował lata 2002-2012. Badano dynamikę zmian (przyjmując za 100% pierwszy rok badanego okresu) oraz średnie roczne zmiany w liczbie istniejących i nowo powstających przedsiębiorstw. Wyznaczono również współczynnik lokalizacji Florence’a (F), stosowany między innymi do oceny rozmieszczenia przedsiębiorstw w stosunku do skupisk konsumentów. Źródłem danych były roczniki GUS, w tym Polskiej Klasyfi kacji Działalności (PKD). Przeprowadzone badania wskazują, że liczba fi rm z omawianej branży w badanym okresie wyraźnie wzrastała, w postaci trendu liniowego rosnącego. Ponadto liczba hurtowni w poszczególnych województwach była dopasowana do skupisk lokalnych konsumentów.

Słowa kluczowe: wholesale, companies, plants, flowers

Słowa kluczowe w języku polskim: handel hurtowy, przedsiębiorstwa, rośliny, kwiaty

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom35/zeszyt1/art_9.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.9
Zapis do cytowania:

MLA Olewnicki, Dawid, et al. "Zmiany na rynku przedsiębiorstw zajmujących się handlem hurtowym roślinami i kwiatami w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 35.1 (2015): 83-89.
APA Dawid Olewnicki, Lilianna Jabłońska, Paweł Orliński, Łukasz Gontar (2015). Zmiany na rynku przedsiębiorstw zajmujących się handlem hurtowym roślinami i kwiatami w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 35 (1), 83-89
ISO 690 OLEWNICKI, Dawid, et al. Zmiany na rynku przedsiębiorstw zajmujących się handlem hurtowym roślinami i kwiatami w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 35.1: 83-89.
Adres do korespondencji:
dr inż. Dawid Olewnicki, Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
dawid_olewnicki@sggw.pl