Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (35) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.7

Iwona Markuszewska

Intensyfikacja czy ekstensyfikacja polskiego rolnictwa? – w poszukiwaniu kierunków zmian. Studium przypadku: region północno-zachodni

INTENSIFICATION OR EXTENSIFICATION OF POLISH AGRICULTURE? – IN SEARCHING OF DIRECTIONS OF CHANGES. A CASE STUDY: THE NORTH-WESTERN REGION OF POLAND

Abstract:

This paper presents results of research referring to the evaluation of agriculture in relation to its tendency to intensifi cation or extensifi cation. The study was conducted at the commune level of the North-Western Region of Poland. During the investigation, the following groups of indicators were used: capital outlays, market-oriented production, agricultural land management, agrarian patterns, eco-natural conditions and socio-demographic conditions. As a result, four various types of farming have been distinguished.

Streszczenie w języku polskim:

Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące oceny rolnictwa w zakresie jego intensyfi kacji lub ekstensyfi kacji. Badania zostały przeprowadzone na poziomie gmin w regionie północno-zachodnim. Podczas badań wykorzystano wskaźniki i cechy diagnostyczne dotyczące: nakładów inwestycyjnych, towarowości rolnictwa, zarządzania gruntami rolnymi, struktury agrarnej, uwarunkowań naturalnych i potencjału społeczno-demografi cznego. W efekcie wyróżniono cztery różne typy rolnictwa.

Słowa kluczowe: production intensity, landscape patterns, intensifi cation, extensifi cation, indicators, North-Western Region

Słowa kluczowe w języku polskim: intensywność produkcji, struktura krajobrazu, intensyfi kacja, ekstensyfi kacja, wskaźniki, region północno- -zachodni

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom35/zeszyt1/art_7.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom35/zeszyt1/art_7_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.7
Zapis do cytowania:

MLA Markuszewska, Iwona. "INTENSIFICATION OR EXTENSIFICATION OF POLISH AGRICULTURE? – IN SEARCHING OF DIRECTIONS OF CHANGES. A CASE STUDY: THE NORTH-WESTERN REGION OF POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 35.1 (2015): 67-73.
APA Iwona Markuszewska (2015). INTENSIFICATION OR EXTENSIFICATION OF POLISH AGRICULTURE? – IN SEARCHING OF DIRECTIONS OF CHANGES. A CASE STUDY: THE NORTH-WESTERN REGION OF POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 35 (1), 67-73
ISO 690 MARKUSZEWSKA, Iwona. INTENSIFICATION OR EXTENSIFICATION OF POLISH AGRICULTURE? – IN SEARCHING OF DIRECTIONS OF CHANGES. A CASE STUDY: THE NORTH-WESTERN REGION OF POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 35.1: 67-73.
Adres do korespondencji:
dr Iwona Markuszewska, Zakład Ekologii Krajobrazu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
iwmark@amu.edu.pl